NATO nedir?

Bir bașlık seçin VE NATO'yu keșfedin

1 ÜYE ÜLKELER

NATO üyeleri

NATO'nun en önemli aktörleri üye ülkelerin kendileridir.

Şu anda 32 üye ülke bulunmaktadır

Alfabetik olarak sırala   veya  Tarihe göre sırala

 • Almanya (1955)
 • Amerika Birleşik Devletleri (1949)
 • Arnavutluk (2009)
 • Belçika (1949)
 • Birleșik Krallık (1949)
 • Bulgaristan (2004)
 • ÇEKYA (1999)
 • Danimarka (1949)
 • Estonya (2004)
 • FİNLANDİYA (2023)
 • Fransa (1949)
 • Hırvatistan (2009)
 • Hollanda (1949)
 • İspanya (1982)
 • İSVEÇ (2024)
 • İtalya (1949)
 • İzlanda (1949)
 • Kanada (1949)
 • Karadaǧ (2017)
 • Kuzey Makedonya (2020)
 • Letonya (2004)
 • Litvanya (2004)
 • Lüksemburg (1949)
 • Macaristan (1999)
 • Norveç (1949)
 • Polonya (1999)
 • Portekiz (1949)
 • Romanya (2004)
 • Slovakya (2004)
 • Slovenya (2004)
 • Türkiye (1952)
 • Yunanistan (1952)

NATO'nun genișlemesi

NATO üyeliǧi “bu Antlaşma'nın ilkelerini geliştirebilecek ve Kuzey Atlantik Bölgesiningüvenliğine katkı yapacak durumda olan tüm Avrupa devletlerine” açıktır.

 
 
 
Illustration of a NATO meeting

2 TEMEL NOKTALAR

< >

2.1 Politik ve askeri bir İttifak

Günlük yașamlarımızda güvenlik sağlamak huzurumuz için kilit noktadır. NATO'nun amacı politik ve askeri vasıtalarla üye ülkelerin özgürlüǧünü ve güvenliǧini temin etmektir.

POLİTİK – NATO demokratik deǧerleri desteklemektedir ve üyelerine sorunları çözmek, güven olușturmak ve uzun vadede çatıșmaları önlemek için savunma ve güvenlikle ilgili danıșma ve iș birliǧi sunmaktadır..

ASKERİ NATO ihtilafların barıșçıl yollarla çözülmesini kendisine görev edinmiştir. Diplomatik girişimlerin bașarısız olması halinde, kriz yönetimi operasyonu düzenlemek için askeri güce sahiptir. Bu operasyonlar, NATO'nun kuruluș antlașmasının toplu savunma maddesine (Washington Antlașması'nın 5. Maddesi) dayanarak veya Birleșmiș Devletler emri altında tek bașına yahut diǧer ülkeler ve uluslararası kurulușlarla iș birliǧi halinde gerçekleștirilir.

2.2 Toplu savunma

NATO ilkelerine göre bir veya birçok üyeye karșı yapılan saldırılar tüm üyelere karșı yapılmıș değerlendirilir. Bu ilke, Washington Antlașması'nın 5. Maddesinde teminat altına alınan savunma ilkesidir.

5. Maddeye șimdiye kadar Amerika Birleșik Devletlerinde 2001 tarihinde yapılan 9/11 terör saldırılarına karşılık olarak bir defa bașvurulmuștur.

2.3 Transatlantik baǧ

NATO, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin bir ittifakıdır. Bu iki kıta arasında olușturduǧu eșsiz baǧ sayesinde savunma ve güvenlik alanlarında istişare ve iș birliǧi yapılmasına ve birlikte çok uluslu kriz yönetimi operasyonları yürütülmesini saǧlamaktadır.

2.4 2022 Stratejik Konsepti

Stratejik Konseptler, İttifak'ın temel görevlerini ve ilkelerini, deǧerlerini, giderek gelișen güvenlik çevresi ile İttifak'ın stratejik hedeflerini gelecek on yıl için açık ve net bir şekilde açıklar. 2022 Stratejik Konsepti, NATO'nun ana amacının, üyelerinin toplu savunmasını, 360 derecelik bir yaklaşımı temel alarak sağlamak olduğunu onaylar ve üç temel görevi özetler: caydırma ve savunma, kriz önleme ve yönetimi ve işbirliği içinde güvenlik sağlama.

 
 

3 FAALİYETLER

< >

3.1 Kararlar ve istişareler

Üye ülkeler her gün çok çeşitli seviyelerde ve alanlarda güvenlik sorunlarına ilișkin istişareler yapmakta ve kararlar almaktadır.

“NATO kararı” 32 üye ülkeden her birinin müșterek şekilde aldığı kararının neticesidir. Tüm kararlar oy birliǧiyle alınmaktadır.

Her gün yüzlerce resmi görevli (sivil veya askeri uzman olarak) gerektiǧinde ulusal delegasyonlarla ve NATO genel merkezi çalıșanlarıyla iș birliǧi halinde bilgi alıșverișinde bulunmak, düşüncelerini paylaşmak ve kararların hazırlanmasına yardım etmek üzere NATO genel merkezine gelmektedir.

3.2 Harekatlar ve görevler

 • Kosova
 • Akdeniz Bölgesinin Güvenliğini Sağlamak
 • Afrika Birliǧi'ni desteklemek

NATO, sivil acil durum operasyonları da dahil olmak üzere, geniș bir yelpazedeki kriz yönetimi operasyonlarında ve görevlerinde aktif olarak görev almaktadır.

NATO'nun kriz yönetimi operasyonları Washington Antlașması'nın 5. Maddesine dayanarak veya Birleşmiş Milletler emri altında gerçekleștirilmektedir.

3.3 Ortaklıklar

NATO, üye olmayan pek çok ülke ile çeşitli politik ve güvenlikle alakalı sorun hakkında işbirliği yapar. Bu ülkeler İttifak ile diyalog ve uygulamalı iș birliǧi sürdürmektedir ve birçoǧu NATO liderliğinde düzenlenen operasyonlara ve görevlere katılmaktadır. NATO aynı zamanda çok çeşitli uluslararası kuruluș ile iș birliǧi halindedir.

Ortak ülkeler, üye ülkelerle aynı karar verme yetkisine sahip deǧildir.

 NATO'nun ortaklıklarıyla
ilgili daha fazla bilgi edinin

3.4 Tehditlere karșılık verme yöntemleri geliștirme

NATO ilkelerinin, imkanlarının ve yapısının günümüzdeki ve gelecekteki tehlikelere karșılık verebilmesi ve üyelerinin toplu savunmasını saǧlamak amacıyla daima yenilenmiș ve uyum saǧlamıștır.

 
 

4 ÖNEMLİ OLAYLAR

 

1989

1989

Berlin Duvarı'nın yıkılıșı

1991

NATO'nun, Sovyetler Birliǧi'nin daǧılmasının ardından önceden muhalif olan ülkelerle ortaklıklar gerçekleștirmesi

1995

NATO'nun
Bosna Hersek'te ilk büyük kriz yönetim operasyonunugerçekleștirmesi

2001

New York ve Washington D.C.'de geniș kapsamlı terör saldırıları

NATO ilk kez 5. Maddeye bașvurmuștur ve daha kapsamlı bir güvenlik yaklașımı kararıalmıștır

2003

2003

NATO Afganistan'da Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün (ISAF) idaresiniele almıștır

 NATO'NUN TARİHÇESİ MODÜLÜNE GİDİN

5 ÇALIŞMA YAPISI

Üye ülkeler

 
Askeri Komite

Uluslararası Askeri Personel

 
View organigram