Vad är Nato?

Välj ett ämne och upptäck Nato

1Medlemsländer

Natos medlemsländer

De allra viktigaste aktörerna i Nordatlantiska fördragsorganisationen är medlemsländerna.

Idag har Nato 32 medlemmar

Sortera i bokstavsordning eller kronologiskt

 • Albanien (2009)
 • Belgien (1949)
 • Bulgarien (2004)
 • Danmark (1949)
 • Estland (2004)
 • Finland (2023)
 • Frankrike (1949)
 • Förenade kungariket (1949)
 • Förenta staterna (1949)
 • Grekland (1952)
 • Island (1949)
 • Italien (1949)
 • Kanada (1949)
 • Kroatien (2009)
 • Lettland (2004)
 • Litauen (2004)
 • Luxemburg (1949)
 • Montenegro (2017)
 • Nederländerna (1949)
 • Nordmakedonien (2020)
 • Norge (1949)
 • Polen (1999)
 • Portugal (1949)
 • Rumänien (2004)
 • Slovakien (2004)
 • Slovenien (2004)
 • Spanien (1982)
 • Sverige (2024)
 • Tjeckien (1999)
 • Turkiet (1952)
 • Tyskland (1955)
 • Ungern (1999)

Natos utvidgning

Medlemskap i Nato är öppet för ”vilken som helst annan europeisk stat som har förutsättningar att främja principerna i detta fördrag och bidra till säkerheten i det nordatlantiska området”.

 
 
 
Illustration av ett Natomöte

2Grundläggande information

< >

2.1En politisk och militär allians

Säkerhet i vårt dagliga liv är avgörande för vårt välbefinnande. Natos syfte är att trygga sina medlemsländers frihet och säkerhet med politiska och militära medel.

POLITISKT – Nato främjar demokratiska värderingar och erbjuder sina medlemmar möjlighet att samråda med varandra och samarbeta kring försvars- och säkerhetsfrågor för att lösa problem, bygga upp förtroende och i förlängningen förebygga konflikter.

MILITÄRT – Nato arbetar för att finna fredliga lösningar på konflikter. Om de diplomatiska ansträngningarna inte ger resultat, har Nato militär kapacitet att inleda krishanteringsoperationer. Dessa genomförs med stöd av klausulen om kollektivt försvar i artikel 5 i nordatlantiska fördraget eller med mandat av Förenta Nationerna, antingen på egen hand eller i samarbete med andra länder och internationella organisationer.

2.2Kollektivt försvar

Nato följer principen att ett väpnat angrepp mot en eller flera av dess medlemsstater betraktas som ett angrepp mot dem alla. Detta är principen om kollektivt försvar som fastställs i artikel 5 i nordatlantiska fördraget.

Hittills har artikel 5 tillämpats en gång, som reaktion på terrorattackerna i USA den 11 september 2001.

2.3Den transatlantiska förbindelsen

Nato är en allians mellan länder i Europa och Nordamerika. Den erbjuder en unik förbindelse mellan de två kontinenterna och gör det möjligt för dem att samråda och samarbeta kring försvar och säkerhet samt att genomföra multinationella krishanteringsoperationer tillsammans.

2.4 Det strategiska konceptet från 2022

Det strategiska konceptet fastställer alliansens kärnuppgifter och principer, dess värderingar, säkerhetsmiljöns utveckling och alliansens strategiska mål under det kommande årtiondet. Det strategiska konceptet från 2022 bekräftar att Natos viktigaste syfte är att säkerställa medlemsländernas kollektiva försvar utifrån ett 360-gradersperspektiv. I det fastställs också Natos kärnuppgifter: avskräckning och försvar, krisförebyggande och krishantering samt kooperativ säkerhet.

 
 

3Verksamhet

< >

3.1Beslut och samråd

Varje dag samråder medlemsländerna med varandra och fattar beslut om säkerhetsfrågor på alla nivåer och en mängd olika områden.

Ett ”Natobeslut” är ett uttryck för alla 32 medlemsstaters kollektiva vilja eftersom alla beslut fattas med konsensus.

Hundratals tjänstepersoner, såväl civila som militära experter, kommer till Natos högkvarter varje dag för att utbyta information, dela idéer och bereda beslut tillsammans med de nationella representationerna och Natohögkvarterets personal.

3.2Operationer och insatser

 • Kosovo
 • Trygga Medelhavet
 • Stödja Afrikanska unionen

Nato har en aktiv roll i ett stort antal olika krishanteringsoperationer och insatser, inklusive civila nödhjälpsinsatser.

Natos krishanteringsoperationer genomförs med stöd av artikel 5 i nordatlantiska fördraget eller med mandat av FN.

3.3Partnerskap

Nato arbetar med flera icke-medlemsländer kring ett stort antal olika politiska och säkerhetsrelaterade frågor. Dessa länder för en dialog och bedriver praktiskt samarbete med alliansen, och många av dem bidrar till Natoledda operationer och insatser. Nato samarbetar också med ett omfattande nätverk av internationella organisationer.

Partnerländerna har inte samma beslutsbefogenheter som medlemsländerna.

 Läs mer
om Natos partnerskap

3.4Utveckla metoderna för att bemöta hot

Nato har alltid varit innovativt och anpassat sig för att se till att dess politik, förmågor och strukturer kan bemöta aktuella och framtida hot och möjliggör ett kollektivt försvar av alla medlemsländer.

 
 

4Viktiga händelser

 

1989

Berlinmuren faller

1991

Nato utvecklar partnerskap med tidigare fiender efter Sovjetunionens fall

1995

Nato genomför sin första större krishanteringsoperation i
Bosnien och Hercegovina

2001

Omfattande terrorattack i New York och Washington D.C.

Nato åberopar artikel 5 för första gången och antar en bredare säkerhetsuppfattning.

2003

Nato tar befäl över den internationella styrkan International Security Assistance Force (ISAF) i Afghanistan

 Gå till Natos historiemodul

5 ARBETSSTRUKTUR

Medlemsländer

Se organisationsschema