ناتو در افغانستان

  • Last updated 19-Nov-2008 13:38

ناتو یكی از مولفه‌های كلیدی جامعهء بین المللی در افغانستان است كه مقامات افغانی را در راه فراهم كردن امنیت و ثبات یاری رسانده و بدین ترتیب راه را برای نوسازی و برقراری حكومت موثر هموار می‌سازد.

"جاپ دی هاپ شفنر منشی كل سازمان ناتو- "این در واقع یكی از سخت‌ ترین كارهایی است كه ناتو بر عهده دارد و اهمیت آن برای امنیت جهانی بسیار زیاد است."

هدف ناتو كمك به برقراری شرایطی است كه افغانستان پس از دهه های متوالی درگیری و فقر بتواند صاحب یك دولت انتخابی، آرامش و امنیت شود.

نقش ناتو در قرارداد افغانستان بسیار مهم است، قرارداد افغانستان طرح 5 ساله بین دولت افغانستان و جامعهء بین‌المللی است كه شامل تعیین اهدافی برای برقرار ساختن امنیت، هدایت و پیشرفت اقتصادی در افغانستان می باشد.

تعهدات ناتو در این زمینه شامل سه بخش است:

  • هدایت و رهبری قوای كمكی امنیت ملی(ایساف)- قوایی بین‌امللی متشكل از 30 هزار عسكر كه در افزایش قدرت و نفوذ قوای افغان در كشور كمك می كنند و شرایط را برای ایجاد ثبات و بازسازی افغانستان آماده می كنند.
  • یك نمایندهء ارشد غیر نظامی كه مسؤل انکشاف جنبه های نظامی و سیاسی تعهدات متحدین در قبال افغانستان است و ارتباطی مستقیم با قوای ایساف دارد و همچنین با دولت افغانستاان و سایر سازمان های بین المللی همكاری دارد و مسؤل برقراری ارتباط با كشورهای همسایه است.
  • برنامه ای جامع برای همكاری با افغانستان كه بر اصلاحات دفاعی، تاسیسات دفاعی و ابعاد نظامی اصلاحات در بخش امنیتی تمركز دارد.