بیانیۀ سرمنشی ناتو پیرامون فصل نوین در افغانستان

  • 28 Dec. 2014
  • |
  • Press Release (2014) 188
  • Issued on 28 December 2014
  • |
  • Last updated 06-Jan-2015 16:46

در پایان امسال ما به مأموریت رزمی خویش در افغانستان خاتمه می بخشیم و یک فصل جدیدی را در مناسبات خویش با افغانستان می گشائیم.

امنیت افغانستان کاملاً در دستان ۳۵۰ هزار عسکر و پولیس افغان قرارخواهدگرفت. اما متحدان ناتو یکجا با شمار زیادی از کشورهای همکار بخاطر آموزش، مشوره و کمک آنها باقی خواهند ماند. این آنچه است که ناتو و رهبران افغانی باهم توافق کردند. این امر به وسیلۀ شجاعت و قابلیت نیروهای ملی امنیتی افغانستان و ایثار نیروهای بین المللی که طی سالیان گذشته در آموزش آنها کمک کردند، میسر شده است.

چالشهای زیادی باقی می ماند، و کارهای زیادی هنوز باید انجام شود. نیروهای امنیتی افغانستان در راستای انکشاف خویش کماکان به کمک ما نیاز خواهند داشت.

در مأموریت جدید ما یعنی "حمایت قاطع" در حدود ۱۲۰۰۰ تن زنان و مردان متحدان ناتو و ۱۴ کشور همکار سهم خواهند داشت. پایه و اساس این مأموریت را تقاضای حکومت افغانستان و موافقتنامۀ وضعیت نیروها که میان ناتو و افغانستان به امضأ رسیده است، تشکیل میدهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد از توافق میان افغانستان و ناتو در زمینۀ تأسیس این مأموریت به اتفاق آرا استقبال نموده روی اهمیت حمایت دوامدار بین المللی از ثبات افغانستان تأکید نمود.

ما همچنان در تمویل نیروهای امنیتی افغانستان سهم خواهیم گرفت و یک مشارکت دوامدار را با افغانستان ایجاد خواهیم کرد که انعکاس دهندۀ منافع مشترک ما بوده، همکاری مشترک مارا شکل می دهد و به امنیت مشترک ما کمک می کند.

برای بیش از یک دهه، ناتو و شرکای ما در پهلوی افغانستان ایستادند. ۵۱ کشور عساکر خویش را جهت خدمت در صفوف ما اعزام نمودند – این بیش از ربع تمام کشورهای جهان را نشان می دهد. ماموریت آیساف در تاریخ نه چندان دور بزرگترین ائتلاف نظامی بوده از یک مساعی بینظیر بین المللی نمایندگی می کند. صلاحیتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای این مأموریت داده بود حاوی کمک به مقامات افغانی در زمینۀ تأمین امنیت در سراسر کشور و بوجودآوردن نیروهای جدید افغانی بود.

این صلاحیت به قیمت گزاف ، ولی با موفقیت بزرگ انجام یافت. ما همواره فداکاری نیروهای بین المللی و افغان را که سزاوار احترام و ستایش اند، بخاطر خواهیم داشت.

ما از برکت تلاش چشمگیر نیروهای، ما به آنچه که در برابر خویش قرارداده بودیم نایل آمدیم. ما با محروم ساختن تروریستهای بین المللی از پناهگاههای شان کشورهای خود مانرا مصئونتر ساختیم. ما با ایجاد قوای نیرومند امنیتی، افغانستان را نیرومندتر ساختیم.

ما باهم یکجا شرایط یک آیندۀ بهتر را برای میلیونها تن از مردان، زنان و کودکان افغان بوجودآوردیم.