Odnosi NATO-a sa Crnom Gorom

  • Last updated 27-Mar-2009 11:46

Crna Gora je jedna od najmlađih članica Partnerstva za mir koja je pristupila 2006. Unutar tog okvira NATO i Crna Gora razvijaju saradnju sa fokusom na demokratskim, institucionalnim i odbrambenim reformama, kao i praktičnu saradnju u drugim oblastima. Crna Gora je sa NATO-om ugovorila svoj prvi Individualni program partnerstva (IPP) januara 2008, koji postavlja temelje programa saradnje između ove države i NATO-a. Crna Gora trenutno razvija Individualni partnerski akcioni plan (IPAP), kako bi produbila postojeću saradnju sa NATO-om. U aprilu 2008, Crnoj Gori je upućen poziv da otpočne Intenzivni dijalog sa NATO-om u odnosu na njene aspiracije za članstvo i povezane reformame.

Crna Gora je izašla iz državne zajednice sa Srbijom i proglasila nezavisnost juna 2006. Ona teži da se približi evroatlantskim standardima i institucijama, sa konačnim ciljem pridruživanja alijansi. Kao sa svim zemljama partnerima NATO-a, stepen saradnje u krajnjoj mjeri zavisi od želje Crne Gore da slijedi demokratske, institucionalne i odbrambene procese reformi.

Kako saradnja funkcioniše u praksi?

Nakon dobijanja nezavisnosti, Crna Gora sprovodi sveobuhvatan program strukturnih i institucionalnih reformi. Dostupni instrumenti unutar Partnerstva za mir (PzM) mogu značajno pomoći u ovom procesu, pa je ova država nedavno razvila svoj prvi Individualni program partnerstva (IPP). Oblasti saradnje, planovi reformi i procesi političkog dijaloga biće izloženi u ovom dokumentu, koji je sastavljen u saradnji sa NATO-om za dvogodišnji period.

MCrna Gora je saveznicima dostavila Prezentacioni dokument aprila 2007. U dokumentu se navode moguće oblasti saradnje koje ulaze u prvi Individualni program partnerstva (IPP) ove države. Ključne oblasti će vjerovatno obuhvatati institucionalni razvoj i reformu oružanih snaga, odbrambenu politiku i strategiju, demokratsku kontrolu oružanih snaga, obrazovanje i obučavanje civilnog i vojnog kadra, uključujući kurseve stranih jezika, rukovanje zalihama otpadnog oružja i municije i aktivnosti u upravljanju krizama.

Crna Gora radi na uspostavljanju diplomatske misije u štabu NATO-a, kao i na uspostavljanju kancelarije za vezu u Vrhovnom štabu savezničkih snaga u Evropi (Supreme Headquarters Allied Powers Europe - SHAPE). Ova zemlja takođe radi na primjeni sporazuma o razmjeni povjerljivih informacija sa saveznicima.

Bezbjednosna saradnja

Crna Gora teži uneprijeđenju bezbjednosne saradnje u okviru Partnerstva za mir. Učestvovanje u zajedničkom planiranju, obuci i vojnim vježbama biće značajan element saradnje u okviru Partnerstva za mir. Crna Gora teži pridruživanju NATO saveznicima u budućim humanitarnim i mirovnim operacijama.

U znak podrške naporima NATO-a u opremanju i obučavanju Avganistanske narodne armije Crna Gora je ponudila donaciju koja obuhvata 1600 komada oružja i municije.

Reforma sektora odbrane i bezbjednosti

Reforme sektora odbrane i bezbjednosti biće ključni elementi saradnje. Alijansa kao cjelina i pojedinačni saveznici posjeduju zavidnu ekspertizu koju država može da koristi u ovoj oblasti. Ključni prioritet je saradnja na uspostavljanju potpune demokratske kontrole nad oružanim snagama. Saveznici takođe podržavaju šire demokratske, institucionalne i pravosudne reformske procese koji se sprovode u Crnoj Gori.

Crna Gora teži da uz pomoć saveznika sprovede detaljnu analizu pregleda odbrane koja će utvrditi putokaze za razvoj Strateškog pregleda odbrane i plana za dugoročni razvoj svoje vojske. Ova dokumenta će udariti temelj korjenitoj reformi odbrambenog sistema države. Crna Gora se pridružila Procesu planiranja i revizije Partnerstva za mir (PARP) zarad razvijanja snaga koje će biti potpuno osposobljene za sprovođenje mirovnih i humanitarnih operacija sa NATO-om i partnerskim snagama.

NATO saveznici su podržali projekat Povjerenički fond NATO i Partnerstva za mir i u Srbiji i u Crnoj Gori za uklanjanje nagaznih mina.  Suvišno i zastarelo naoružanje i municija ostaju značajan problem za obije zemlje, u smislu bezbjednosti i ekoloških briga.

Planiranje za slučaj civilnih vanrednih stanja

U saradnji sa Evroatlantskim koordinacionim centrom za reagovanje na katastrofe (EADRCC), Crna Gora namjerava da preduzme neophodne korake za uspostavljanje nacionalnog sistema pravovremenog upozoravanja, izgradnju nacionalnog kriznog štaba i razvoj kapaciteta za reagovanje u hitnom slučaju.

Nauka i životna sredina

Na osnovu programa Nauka za mir i bezbjednost (SPS), Crna Gora je dobila kredite za nekoliko projekata saradnje. Projekti obuhvataju projekte smanjenja seizmičkog rizika i studije o budućnosti regionalne saradnje.

Crna Gora i NATO teže da uvećaju naučnu saradnju. Ključne oblasti saradnje na razvoju mogu biti istraživanja o borbi protiv terorizma, uklanjanje opasnih hemikalija i ekološke inicijative.

Javne informacije

Crna Gora i NATO teže da poboljšaju pristup javnosti informacijama o prednostima saradnje sa NATO-om. Široka i efikasna strategija komunikacije biće važan aspekt saradnje u Partnerstvu za mir.

Kako su se razvijali odnosi sa Crnom Gorom?

NATO saveznici su priznali nezavisnost Crne Gore ubrzo nakon njenog proglašenja juna 2006. i pozvale su je da pristupi Partnerstvu za mir (PM) na novembarskom samitu u Rigi 2006. Država je formalno pristupila Partnerstvu decembra iste godine. Aprila 2007. Crna Gora je saveznicima dostavila Prezentacioni dokument, navodeći državne ciljeve i prijedloge saradnje u okviru Partnerstva za mir. Taj dokument je postao temelj prvog Individualnog programa partnerstva ove zemlje ugovorenog januara 2008.

Ključni datumi

2003 Savezna Republika Jugoslavija je zamijenjena labavijom državnom zajednicom pod imenom Srbija i Crna Gora.
2006 Crna Gora glasa za nezavisnost 21. maja i parlament formalno proglašava nezavisnost 3. juna.
  Država pristupa Partnerstvu za mir u decembru.
2007 U znak podrške naporima NATO-a u opremanju i obučavanju Avganistanske narodne armije Crna Gora donira naoružanje i municiju.
2008 Crna Gora je sa NATO-om počinje izradu Individualnog partnerskog akcionog plana (IPAP) u februaru i saveznicima predstavlja IPAP Prezentacioni dokument u martu.
  U aprilu 2008, NATO poziva Crnu Goru da otpočne Intenzivni dijalog o sveobuhvatnim političkim, vojnim, finansijskim i bezbjedonosnim pitanjima povezanim sa njenim aspiracijama za članstvo.