האמנה הצפון אטלנטית

וושינגטון - 4 באפריל 194

 • 04 Apr. 1949 -
 • |
 • Last updated 09-Dec-2008 14:22

הצדדים בהסכם זה מאשרים שוב את אמונם במטרות ובעקרונות של מגילת הזכויות של
האו"ם וכן את רצונם לחיות בשלום עם כל העמים והממשלות.
הם נחושים לשמר את החופש, המורשת המשותפת להם והחברה האנושית של עמם,
אשר נוסדו על עקרונות הדמוקרטיה, חופש הפרט והחוק.
הם שואפים לקדם את היציבות והרווחה באזור הצפון אטלנטי.
הם גמרו אומר לאחד את כוחותיהם למען ההגנה הקולקטיבית ולשמירה על שלום וביטחון.
אי לכך הם מסכימים לאמנה הצפון אטלנטית כדלקמן:

סעיף 1

הצדדים לוקחים על עצמם, כפי שהוצג במגילת הזכויות של האו"ם, להסדיר באמצעים של
שלום, כל סכסוך בינלאומי שיהיו מעורבים בו, באופן שהשלום, הביטחון והצדק הבינלאומיים
לא יעמדו בסיכון. כמו כן הם מתחייבים להימנע ביחסים הבינלאומיים מכל איום או שימוש
בכוח בכל צורה, אשר אינה עומדת בקנה אחד עם המטרות של האו"ם.

סעיף 2

הצדדים יתרמו להמשך ההתפתחות של יחסים בינלאומיים שלווים וידידותיים על ידי חיזוק
המוסדות החופשיים, על ידי תפישה טובה יותר של העקרונות עליהם מבוססים מוסדות אלו
וכן על ידי קידום התנאים של היציבות והרווחה. הם ישאפו לנטרל עימותים במדיניות
הכלכלית הבינלאומית שלהם ויעודדו שיתוף פעולה כלכלי בינם לבין עצמם.

סעיף 3

על מנת להשיג את היעדים של אמנה זו באופן יעיל יותר, הצדדים, ביחד וכל אחד לחוד,
ישמרו ויפתחו, באמצעות עזרה עצמית מתמשכת ויעילה וכן באמצעות עזרה הדדית, את
יכולתם העצמית והקולקטיבית לעמוד מול התקפה מזוינת.

סעיף 4

הצדדים ייוועצו זה בזה בכל פעם שהשלמות הטריטוריאלית, העצמאות או הביטחון
הפוליטיים של מי מהצדדים ימצאו בסכנה.

סעיף 5

הצדדים מסכימים כי התקפה מזוינת נגד אחד או יותר מהם באירופה או באמריקה תחשב
כהתקפה נגד כולם. כתוצאה מכך הם מסכימים כי אם התקפה זו תתרחש, כל אחד מהם,
בתוקף הזכות להגנה עצמית אינדיווידואלית או קולקטיבית, המוזכרת בסעיף 51 של אמנת
האו"ם, יסייע לצד או לצדדים שהותקפו, על ידי נקיטת פעולה מיידית, באופן עצמאי או
בשיתוף עם הצדדים האחרים, על פי הצורך, כולל שימוש בכוח מזוין, על מנת לשקם ולשמר
את הביטחון של האזור הצפון אטלנטי.

כל התקפה מזוינת שכזו, וכל הצעדים שינקטו כתוצאה מכך, ידווחו מיד למועצת הביטחון.
צעדים אלו יסתיימו כאשר מועצת הביטחון תנקוט בצעדים הנדרשים על מנת לשקם ולשמר
את השלום והביטחון הבינלאומי.

(1) סעיף 6

לעניין סעיף 5, התקפה מזוינת על אחד מהצדדים או יותר, תכלול התקפה מזוינת:
• על הטריטוריה של כל אחד מהצדדים באירופה או בצפון אמריקה, על מחוזות
השלטון הצרפתי באלג'יריה ( 2), על האיים או על הטריטוריה שבתחום השיפוט של
כל אחד מהצדדים באזור הצפון אטלנטי, צפונית לחוג הסרטן ( Tropic of Cancer .(
• על הכוחות, כלי השיט או המטוסים של כל אחד מהצדדים, כאשר הם בתוך או מעל
האזורים הללו או כל אזור אחר באירופה, שכוחות הכיבוש הוצבו בו בתאריך
שהאמנה נכנסה לתוקפה או בים התיכון או באזור הצפון אטלנטי צפונית לחוג הסרטן
) (Tropic of Cancer .

סעיף 7

אמנה זו אינה משפיעה, וכן לא תפורש כמשפיעה בכל צורה שהיא, על הזכויות
וההתחייבויות של הצדדים באמנה שחברים באו"ם, או על האחריות הבסיסית של מועצת
הביטחון לשימור השלום והביטחון הבינלאומיים.

סעיף 8

כל צד מצהיר שאף אחת מההתחייבויות הבינלאומיות התקפות שבינו לבין אחד מהצדדים
או בינו לבין מדינה שלישית כלשהי, אינה עומדת בניגוד לתנאי אמנה זו, ומתחייב לא לקחת
על עצמו כל התחייבות בינלאומית, העומדת בניגוד לאמנה זו.

סעיף 9

הצדדים מקימים בזאת מועצה, שכל אחד מהם ייוצג בה, על מנת לדון בנושאים הקשורים
ליישום אמנה זו. המועצה תהיה מאורגנת באופן שיאפשר מפגש מיידי בכל זמן שהוא.
המועצה תקים גופים משניים כפי שיידרש; במיוחד היא תקים מידית ועדת הגנה אשר תמליץ
. על צעדים ליישום סעיפים 3 ו 5-

סעיף 10

הצדדים יכולים, באמצעות הסכמה פה אחד, להזמין כל מדינה אירופית אחרת, שנמצאת
בעמדה המאפשרת לה לקדם את העקרונות של אמנה זו ולתרום לביטחון האזור הצפון
אטלנטי, להצטרף לאמנה זו. כל מדינה שתוזמן, תוכל להיות צד באמנה על ידי הגשת
הצטרפותה לממשלת ארצות הברית. ממשלת ארצות הברית תיידע כל אחד מהצדדים באשר
לכל הגשה שהיא.

סעיף 11

אמנה זו תאושרר ותנאיה יקוימו על ידי הצדדים בהתאם להליכים החוקתיים שלהם.
בקשות האשרור יופקדו בהקדם לידי ממשלת ארצות הברית, אשר תיידע את כל החתומים
האחרים באשר לכל בקשה. האמנה תיכנס לתוקפה בין המדינות אשר אשררו, לאחר
שאשרורם של רוב החתומים, כולל בקשות האשרורים של בלגיה, קנדה, צרפת, לוקסמבורג,
הולנד, בריטניה וארצות הברית יוצאו לפועל לגבי המדינות האחרות בתאריך הגשת
( האשרורים. ( 3

סעיף 12

לאחר שהאמנה תהיה בתוקף 10 שנים, או בכל זמן שהוא לאחר מכן, הצדדים, אם מי
מהם יבוא בדרישה לכך, ייוועצו ביחד על מנת לבחון את האמנה מחדש, ובחינת הגורמים
אשר באותו הזמן ישפיעו על השלום ועל הביטחון באזור הצפון אטלנטי, כולל ההתפתחות
של הסדרים אוניברסליים ואזוריים במסגרת מגילת הזכויות של האו"ם לשמירת השלום
והביטחון הבינלאומיים.

סעיף 13

לאחר שהאמנה תהיה בתוקף 20 שנה, כל צד שהוא יוכל לחדול להיות צד, שנה לאחר
שנתן הודעת ויתור לממשלת ארצות הברית, אשר בתורה תיידע את הממשלות של הצדדים
האחרים על הגשה של כל הודעת ויתור.

סעיף 14

אמנה זו, אשר גרסאותיה באנגלית ובצרפתית זהות, תופקד בארכיון של ממשלת ארצות
הברית. העתקים נאמנים למקור יועברו על ידי הממשלה לממשלות החתומות האחרות.
הערות:

 1. הגדרת השטחים שאליהם מתייחס סעיף 5 נבחנה שוב על ידי סעיף 2 של
  הפרוטוקול של האמנה הצפון אטלנטית, לגבי התוספת של יוון וטורקיה, שנחתם ב-
  . 22 באוקטובר 1951
 2. ב 16- בינואר 1963 , המועצה הצפון אטלנטית ציינה כי באשר למחוזות האלג'יריים
  לשעבר של צרפת, הסעיפים הרלוונטיים באמנה זו אינם ניתנים עוד ליישום, החל
  . מה 3- ביולי 1962
 3. האמנה נכנסה לתוקף ב 24- באוגוסט 1949 , לאחר הגשת האשרורים של כל
  המדינות החתומות..