Lijst van gebruikte afkortingen
In deze lijst treft u alleen afkortingen aan, die meerdere malen in het verslag voor komen. Een afkorting die bij één onderwerp of alinea wordt gebruikt, krijgt op dat punt ook de uitleg. (In cursief afgedrukte afkortingen staan niet uitgeschreven in de tekst, omdat ze algemeen bekend zijn.)

ADD

Audit Dienst Defensie (vroeger DEFAC: Defensie Accountantsdienst)

AO

Administratieve Organisatie

ASK

Artillerie Schietkamp

BEAU

Beleidsevaluatie en Auditing

BLS Bevelhebber der Landstrijdkrachten

BOSCO

Brandstoffen, Oliën Smeermiddelen, Chemicaliën en Onderhoudsmiddelen

BBT

Beroepsmilitair Bepaalde Tijd

CDC

Commando Diensten Centra

CCMS

Committee on the Challenges of Modern Society (een NAVO werkgroep)

CLAS

Commando Landstrijdkrachten (wordt in 2005 opgericht)

CO

Centrale Organisatie (van het Ministerie van Defensie)

COBIP

Comité Beleidsintegratie en Planning

COT

Compagnies Oefenterrein

COVGS

Controle Orgaan Vervoer Gevaarlijke Stoffen

CROMD

Coördinator Ruimtelijke Ordening en Milieu Defensie

DAMIS

Defensie Arbo en Milieu Informatie Systeem

DAMMERS

Defensie Arbo en Milieu Meet en Registratie Systeem

DB&P

Directie Beleid en Plannen (onderdeel van de Landmachtstaf)

DC

Directie Control (onderdeel van de Landmachtstaf)

DGW&T

Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen

DLC

Divisie Logistiek Commando (eenheid van OpCo)

DMB

Defensie Milieubeleidsnota

DMKM

Directie Materieel Koninklijke Marine

DMO

Defensie Materieel Organisatie

DMU

Decision Making Unit

DTO

Defensie Telematica Organisatie

DRIMMS

Defensie Register Inzake Mens en Milieugevaarlijke Stoffen

Dubo

duurzaam bouwen

DVVO

Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (onderdeel van CDC)

EDBKM

Energie Distributiebedrijf KM

EOCKL

Explosieven Opruimingscommando KL

EPA

Energie Prestatie Advies

EPWG

Environmental Protection Working Group (een NAVO milieuwerkgroep)

GWh

GigaWatt uur (= 1.000.000 kiloWatt uur (kWh))

HBO

Hoger Beroeps Onderwijs

HNR

Het Nieuwe Rijden

HRFHQ

High Readiness Forces Headquarters (speciaal NAVO hoofdkwartier)

IOROM

Interservice Overleg Ruimtelijke Ordening en Milieu

IROM

Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening en Milieu

ISK

Infanterie Schietkamp

ISO

International Standardization Organization

IVZ-MAK

Integrale Veiligheidszorg, Milieu, Arbo en Kernmaterieel

KL

Koninklijke Landmacht

KLu

Koninklijke Luchtmacht

KM

Koninklijke Marine

KMA

Koninklijke Militaire Academie

KMar

Koninklijke Marechaussee

LAS

Landmachtstaf

LBB

Landelijk Bevoorradingsbedrijf KL (eenheid van Matlogco)

LFD

Lokaal Facilitaire Dienst (eenheid van een RMC)

MAK

Milieu, Arbo en Kernmaterieel

Matlogco

Materieel Logistiek Commando)

MC

Magazijnencomplex

MBO

Middelbaar Beroeps Onderwijs

MCW

Mechanische Centrale Werkplaats (eenheid van Matlogco)

MIVD

Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst

MW

Mega Watt

NAVO

Noord Atlantische Verdragsorganisatie (NATO in het Engels)

NBC

Nucleair, Biologisch, Chemisch

OpCo

Operationeel Commando

OTCo

Opleidings- en Trainingscommando

OTC

Opleidings- en Trainingscentrum (eenheid van OTCo)

OTCGenie

Opleidings- en Trainingscentrum Genie (eenheid van OTCo)

OTCLog

Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek (eenheid van OTCo)

OTCRij

Opleidings- en Trainingscentrum Rijden (eenheid van OTCo)

OT

Oefenterrein

RMC

Regionaal Militair Commando (eenheid van OpCo)

ROM

Ruimtelijke Ordening en Milieu

RVE

Resultaat Verantwoordelijke Eenheid

SCCM

Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen

SOMS

Strategie Omgaan Met Stoffen

SMiKL Systeem Milieuzorg KL

SSM

Single Service Manager

STANAG

Standardization Agreement (een NAVO afspraak)

TACTIS

TACTische Indoor Simulatie

VBTB

Van Beleidsvoornemen Tot Beleidsverantwoording

VCA

Veiligheids Checklist voor de Aannemerij

VOS

Vluchtige Organische Stoffen

VROM

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

VS

Voorschrift

WMS

Wet Milieugevaarlijks Stoffen

YPR

Type pantserrupsvoertuig