Der ekspertene kommer for å snakke

Generalløytnant Caldwell, tidligere sjef for NATOs treningsmisjon i Afghanistan (NTM-A), taler til en avgangsklasse i det afghanske nasjonalpolitiet (ANP). © ISAF

Lagbygging, åpenhet og endring i Afghanistan

Da NATOs treningsmisjon-Afghanistan (NTM-A) ble opprettet i november 2009, var vårt oppdrag å gå sammen med afghanerne for å bygge en dynamisk fremtid for et sikkert og stabilt Afghanistan. Med lærdommen fra den sovjetiske erfaringen og tidligere internasjonal innsats som vår guide, vedtok NTM-A en ny tenkemåte ved å stole på lagbygging, åpenhet og endring.

Selv om det i begynnelsen var problemer med antall trenere, virket den forente tilnærmingen under NATO-flagg. De første 30 trenerne har økt til mer enn 1.800 på to år; de opprinnelige to landene fikk følge av 33 andre (Ukraina og El Salvador er de siste). Innen mars 2012 forventer vi ytterligere 600 trenere, som vil få følge av enda flere.

****

Kombinert med ekstra, økonomiske ressurser fra NATO og slike ikke-NATO-partnere som Japan og De forente arabiske emirater, er fordelene ved en forent NATO-kommando åpenbar i en voksende og stadig mer profesjonell afghansk hær, luftforsvar og politi.

I løpet av de to første årene NTM-A var i virksomhet, vokste den afghanske hæren med 75.000 og det afghanske politiet økte med 45.000. Den kombinerte styrken skal i henhold til planen øke med ytterligere 47.000 innen november 2012 og antallet afghanske fly vil nesten tredobles innen 2016.

Selv om de fortsatt utvikler støttefunksjoner slik som logistikk, tiltak mot IED (improviserte, eksplosive innretninger), og menneskelige ressurser, er det afghanske forsvaret og politiet på rett kurs for å overta det overordnete ansvaret for sikkerheten i hele landet fra ISAF (Den internasjonale sikkerhetsstyrken) innen utgangen av desember 2014. Som det ble enighet om mellom NATO og Afghanistan i Lisboa under høstens toppmøte, vil trenings-, rådgivnings- og støtteerollene viderføres gjennom NATOs treningsmisjon-Afghanistan.

En amerikansk trener fra hæren fra NATOs treningsmisjon i Afghanistan (NTM-A) gir råd til en afghansk rekrutt. © ISAF

Dybden i NATOs forpliktelse til treningen av den afghanske hæren, luftforsvar og politiet er klar gjennom de 70 treningssentre som NTM-A administrerer. På Kabuls militære treningssenter er det for eksempel personell fra ti land som trener mellom 8.000 og 12.000 afghanske soldater på 40 forskjellige kurs hver dag. Disse inkluderer grunnleggende soldatopplæring for nye rekrutter, underoffiserstrening, kandidatskoler for kvinnelige og mannlige offiserer, og skoler for slike spesialbransjer som logistikk, jus, og samband.

NATOs overtakelse av afghansk militær- og polititreningsansvar i 2009 førte til en markert kvalitetsforbedring. Dette ble åpenbart innen skyteferdigheter, disiplin, og at mannskapene fortsatte i tjenesten. Flere NATO-trenere brakte med seg viktige evner som tidligere var fraværende, slik som helikoptervedlikehold, sanitet, og sivil politivirksomhet. De bedret også forholdet mellom antall rekrutter og trenere.

Før etableringen av NTM-A fikk politiet ofte plikter før de fikk et hensiktsmessig treningsnivå. Videre varierte den totale treningskvaliteten fra region til region. Gjennom en avtale mellom det afghanske Innenriksdepartementet, NTM-A, EUPOL (Det europeiske politiet), og det tyske politiprosjektteamet, er det nå et felles treningsprogram.

Grunnleggende patruljetrening har blitt utvidet fra seks til åtte uker. Det nye instruksjonsprogrammet omfatter mer trening om menneskerettigheter og kjønn, ytterligere lese- og skrivetrening, og nytt materiell om åpenhet og ansvarlighet. Disse forbedringene ville ikke ha vært mulig uten en samkjørt, internasjonal innsats for å samordne tiltak og gjøre det meste ut av knappe ressurser.

Det nye instruksjonsprogrammet omfatter mer trening om menneskerettigheter og kjønn, ytterligere lese- og skrivetrening, og nytt materiall om åpenhet og ansvarlighet

NTM-A har vært i stand til å kontrollere mer sivil politivirksomhet. I løpet av det siste året økte antall sivile politifolk tildelt NTM-A fra 168 til 525. Enten de er i hovedkvarteret i Camp Eggers eller på treningssentre over hele Afghanistan, bringer sivilt politi sine unike ferdighetssett og profesjonalisme til det afghanske nasjonalpoliti. Nå når NTM-A går inn i sitt tredje år, krever mange områder fortsatt fokus for å gjøre overføringen av sikkerhetsledelse innen utgangen av 2014 mulig. Blant disse er trening av afghanske trenere, lederutvikling, utvikling av skrive- og leseferdigheter og yrkesferdigheter, og utvikling av varige institusjoner og selvdrevne systemer.

En felles flaggvakt på en seremoni i forbindelse med skifte av kommandosersjantmajor I NTM-A i Camp Eggers i Kabul. © ISAF

NTM-As suksess med treningsgrunnlaget som er utviklet i løpet av de siste to årene er åpenbar i kvaliteten på de afghanske styrkene vi ser i felten i dag. I økende grad tar afghanerne over ledelsen av sikkerheten for sitt land og får folkets tillit. For å sikre at disse fremskrittene varer er det en nøkkelprioritet å trene afghanske trenere. I dag er det mer enn 3.200 trenede, afghanske trenere, og de er i rute for å lede trening på grunnleggende nivå innen desember 2012. Mens det vil fortsatt være behov for koalisjonens trenere for å sørge for å holde oversikt over treningsgrunnlaget og gjennomføre avansert trening, har grunnlaget blitt lagt for å gjøre den institusjonelle overgangen mulig.

I løpet av de siste to årene har det blitt gjort store fremskritt i trening og utdanning av afghansk militært og politipersonell; offiserer og underoffiserer i politiet økte fra 42.500 til 61.850. Nå som skolene er på plass, vil politiets lederrekker øke til 83.400 sommeren 2012.

Det samme gjelder hæren; i løpet av de to siste årene siden 2009 økte offiserer og underoffiserer fra 40.900 til 66.800, og vil øke til 86.500. Trening og utdanning er avgjørende for utvikling av ledere, men erfaring er uerstattelig og krever tid. For å tette ledergapet, er det behov for å fortsette å legge vekt på å støtte slike initiativer som Afghanistans nasjonale krigsskole, Afghanistans nasjonale politiakademi, og nye tiltak som “Sandhurst i sanden”, som er en britisk-ledet offiserkandidatskole som er planlagt å starte tidlig i 2013.

I økende grad tar afghanerne over ledelsen av sikkerheten for sitt land og får folkets tillit. For å sikre at disse gevinstene varer er det en nøkkelprioritet å trene afghanske trenere.

Generalløytnant Caldwell tar seg tid til å tale til afghanske rekrutter mens de tar det obligatoriske lese- og skrivetreningskurset. © ISAF

En grunnleggende erfaring fra de siste to årene er betydningen av lese- og skrivetrening for å utvikle et dyktig og profesjonelt forsvar og politi. Etter tiår med krig og et desimert, offentlig utdanningssystem, er det bare 14% av menn og kvinner i militær alder som kan lese og skrive.

Tidlig i 2010 godtok NTM-A analfabetisme som en utfordring og arbeidet tett sammen med internasjonale organer og Afghanistans Utdanningsdepartement for å utdanne “den tapte generasjon” i treningsbasen. For rundt $33 per person har mer enn 125.000 afghanere blitt lært å lese, skrive og regne gjennom et obligatorisk lese- og skriveprogram. Innen 2012 vil rundt 50% av forsvaret og politiet være funksjonelt lese- og skrivekyndig. Soldater som kan lese og skrive kan nå kontrollere sikkerhetspass ved inngangskontrollpunkter, politi som kan regne kan lage fortegnelser over kjøretøyer. Og alle kan regne ut sine månedslønninger, noe som hjelper til med å redusere korrupsjon.

På grunn av dette arbeidet kan afghanske rekrutter nå velge å gå på avansert eller yrkestrening for å bli ingeniører, artillerister, og logistikkpersonell. Med etableringen av 12 bransje, eller yrkesrettede, skoler i løpet av siste år, begynner NTM-A å trene ferdigheter og avdelinger som vil gjøre de afghanske styrkene i stand til å ivareta disse kritiske funksjonene selv. Dette er del av en faset utviklingsinnsats som inkluderer avansert trening innen logistikk, finans, samband, menneskelige ressurser, etterretning, artilleri, ingeniørvitenskap, og andre viktige funksjoner. Ettersom disse støtteavdelingene og spesialistene fortsetter å komme ut, vil ANSF bli nøye balansert med øket evne til å støtte og holde seg selv oppe, noe som vil føre til uavhengige operasjoner.

Det vi lærte av den sovjetiske erfaringen er at uten en afghansk trenings- og vedlikeholdsbase vil systemet bryte sammen når den internasjonale hjelpen stopper. Som følge av det er det avgjørende at det internasjonale samfunnet sørger for utstyr og trening som er velegnet, til en overkommelig pris, og bærekraftig for Afghanistan.

En del av dette støtter den afghanske, økonomiske utviklingen gjennom forsvarsinnkjøp under NATOs afghansk først-program, som har skapt rundt 17.000 jobber og redusert kostnadene. For eksempel er kostnaden ved å produsere støvler i Afghanistan halvparten av kostnaden ved å produsere dem i USA, og deretter sende dem til Afghanistan. Kvaliteten er også like god, fordi man har inngått partnerskap med amerikansk næringsliv og akademiske eksperter som hjelper afghanske selskaper.

“For tretti år siden arbeidet USA med å hjelpe afghanerne med å ta tilbake landet sitt fra sovjetiske inntrengere. Da de sovjetiske styrkene trakk seg ut, erklærte vi seier og unnlot å hjelpe afghanerne med å bygge et stabilt land med effektive sikkerhetsstyrker. Den 11. september 2001 oppdaget vi de tragiske konsekvensene som en slik mangel på oppmerksomhet kan føre til. Det er en lærdom som vi ikke har råd til å lære om igjen.”

I 2010 skrev de amerikanske senatorene Carl Levin og Jack Reed: “For tretti år siden arbeidet USA med å hjelpe afghanerne med å ta tilbake landet sitt fra sovjetiske inntrengere. Da de sovjetiske styrkene trakk seg ut, erklærte vi seier og unnlot å hjelpe afghanerne med å bygge et stabilt land med effektive sikkerhetsstyrker. Den 11. september 2001oppdaget vi de tragiske konsekvensene som en slik mangel på oppmerksomhet kan føre til. Det er en lærdom som vi ikke har råd til å lære om igjen.” Gjennom fortsatt støtte fra USA og NATO etter overgangen, vil det være avgjørende å videreføre partnerskapet etter 2014 for å unngå å gjenta fortidens feilgrep.

Ny for NATO Nytt?
Om forfatteren

Generalløytnant William B. Caldwell, IV., United States Army, var den første sjefen for NATOs treningsmisjon-Afghanistan og tjenestegjorde fra november 2009 til oktober 2011.

sitater
Ahmad Shah Masood
Motstandsleder og afghansk nasjonalhelt
Nyhetsbrev
Du må få det med deg
Vi vil ikke være en brikke i andres spill,
vi vil alltid være Afghanistan!
Om NATO Nytt
Del denne
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Delicious
Delicious
Google Buzz
Google Buzz
diggIt
Digg It
RSS
RSS
You Tube
You Tube