JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Bezpečnosť v Stredozemnom mori - Modus operandi

Od zahájenia protiteroristickej operácie Aktívne úsilie v Stredozemnom mori, v roku 2001, nedošlo doposiaľ v jeho vodách k jedinému incidentu zo strany teroristov. Jeden z veliteľov tejto operácie vysvetľuje modus operandi zaistenia bezpečnosti na mori.

© Reuters - Christian Charisius

Aj keď nové bezpečnostné prostredie dáva prednosť dôvtipu pred násilím, spolupráci pred nátlakom a informačným sieťam pred početnou presilou, delikátna úloha NATO v Stredozemnom mori ponúka určitý dôležitý pohľad do budúcnosti. Stredozemné more nie je len superdiaľnicou námorného obchodu, ale taktiež významnou, historicky strategickou, križovatkou, ktorá poskytuje mnoho príležitostí k budovaniu budúcnosti NATO. Operácia Aktívne úsilie (OAE), pôsobiaca ako katalyzátor, presunula dynamické programy Námorné situačné upozorňovanie (MSA) a Námorné bezpečnostné operácie (MSO) do popredia aplikácie vyspelej techniky a rozvoja koncepcie celosvetového námorného spoločenstva.

Hlavnú úlohou misie OAE je zastrašovať, brániť a narušovať zneužívanie Stredozemného mora k teroristickým akciám. Od zahájenia tejto misie v poslednom štvrťroku roku 2001, prvej a jedinej misie v zmysle ustanovení článku 5 Severoatlantickej zmluvy, bol jej hlavným cieľom odlíšiť teroristickú činnosť od celej rady iných aktivít na mori.

Na rozdiel od záznamu Rozpoznaný obraz vzdušnej situácie (RAP), na ktorom môže byť v krátkom reálnom čase prakticky každý kontakt identifikovaný a zároveň uvedený do súladu so známymi vzdušnými štruktúrami, námorné prostredie oplýva nejasnosťami a záhadami. Limitovaná pôsobnosť morských senzorov, rozmary počasia, teritoriálne obmedzenie a rozsiahlosť Stredozemného mora sú hlavnými problémami tohto prostredia. Identifikácia záznamu Vyhodnotená (všeobecná) situácia na mori (RMP) je navyše komplikovaná veľkým množstvom veľmi rozmanitých lodných posádok v Stredozemnom mori, prevádzkujúcich zákonnú i nezákonnú činnosť, aj keď nesúvisiacu s terorizmom.

Súčasná informační sieť znamená veľký pokrok v oblasti hliadkovania na mori

Niekoľko faktorov však podporuje špecifické aspekty podchytenia RMP Stredozemného mora. Geograficky je Stredozemné more veľkou, ale uzavretou entitou s limitovaným počtom prístupových miest (Gibraltárska úžina, Bospor a Dardanely a Suezský kanál), ktoré môžu byť ľahko monitorované. Tento spôsob ochrany je zvlášť účinný za predpokladu, že úsilie národných vládnych a prístavných orgánov o spoluprácu skutočne existuje.

Politicky, pobrežné štáty Stredozemného mora z veľkej časti súhlasia s faktom, že ich záujmom najlepšie slúži zdieľanie informácií a zdrojov v rámci rozvoja pokiaľ možno najkomplexnejšej RMP.

V kontexte týchto geografických a politických faktorov je pre Hlavné veliteľstvo námorných síl v Neapoli (HQ MC) skľučujúcou úlohou nájsť ihlu teroristickej činnosti v kope sena stredomorskej rôznorodosti a spletitosti námorného života. Toto neapolské veliteľstvo úzko spolupracovalo, ako veliteľ operačnej skupiny misie OAE, s ostatnými entitami NATO v rámci rozvoja a implementácie sústavy mechanizmov informačných sietí a procesov MSA.

Vďaka použitia týchto mechanizmov môžu strážni lodní operátori spracovať veľké množstvo prvotných dát a údajov z pobrežných, morských a vzdušných senzorov. Niektoré dáta a údaje prichádzajú vo forme signálov Automatického identifikačného systému (AIS), ktoré sú všetky obchodné plavidlá nad 300 ton povinné zákonne podávať. Tento informačný systém, ktorého rozširujúca sa sieť senzorov prechádza 15 štátmi na pobreží Stredozemného a Čierneho mora, poskytuje údaje v reálnom čase s denným priemerom 8 000 kontaktov.

Súčasná informačná sieť znamená veľký pokrok v oblasti hliadkovania na mori. Disponujúc veľkým množstvom prvotných dát a údajov, súčasnou tendenciou MSA je zdokonaľovanie technických prostriedkov, ktoré môžu zrovnávať, v reálnom čase, dáta prenášané do informačnej databáze za účelom potvrdenia mena kontaktu, registračného čísla, nákladu, majiteľa plavidla a momentálneho a nasledujúceho prístavu zakotvenia, atď. Tieto prostriedky umožňujú strážnym lodným operátorom jednak zameranie sa na anomálne kontakty, jednak sústredenie pozornosti a námorných analytických podkladov na neobvyklé vystupovanie a situácie za účelom vyťaženia maxima z obmedzených finančných zdrojov.

Nasadenie lietadiel vybavených leteckým výstražným a riadiacim systémom (AWACS) stimulovalo rozvoj vzťahov a prijatie nových technických postupov

V súlade s uznaním pobrežných senzorov za integrálnu súčasť MAS a fakt, že stredomorské pobrežné štáty majú záujem o prístup ku kumulatívnym prvotným údajom systému, HQ MC v Neapoli vytvoril z rozšírenia tejto informačnej siete základný pilier nadviazania vzťahov s partnerskými štátmi, z veľkej časti pod záštitou programu Stredozemný dialóg. Tento program, ktorý sa zrodil z reálne zdieľaných záujmov, preukázal veľkú efektívnosť v oblasti budovania vzájomných vzťahov, ktoré sa, v mnohých prípadoch, rozvíjali v iných sférach vojenskej spolupráce. Okrem toho, nasadenie Turecka do operácie Čiernomorský súlad (Black Sea Harmony), Talianska do operácie Trvalá bdelosť (Constant Vigilance), Francúzska a Španielska do operácie Chrt (Lévrier), alebo medzinárodného spoločenstva v rámci Dočasnej misie OSN v Libanone (UNIFIL) bolo veľkou príležitosťou k úspešnej spolupráci na strategickej úrovni.

© Reuters - Ho New

Použitie vzdušných senzorov podstatne zvýšilo hliadkové a pozorovacie kapacity v Stredozemnom mori, zvlášť v zónach ležiacich mimo akčného rádia pobrežných senzorov. Neapolské HQ MC pokračuje v používaní hliadkových letúnov vojenského námorníctva rôznych členských štátov NATO v rámci misie OAE. Mimo toho, letún E-3, vybavený systémom riadenia a upovedomovania (NAEW) NATO a národných kontingentov, bol v minulosti nasadzovaný do leteckých operácií počas koncepcie RMP v rámci OAE. Nasadzovanie AWACS stimulovalo rozvoj vzájomných vzťahov personálu a zavádzania nových technických postupov a procedúr, čo malo pozitívny vplyv na spoločné operačné schopnosti.

Neapolské HQ MC podobne podporuje dve stále námorné operačné skupiny NATO (SNMGs) a dve stále odmínovacie skupiny NATO (SNMCMGs), a síce poskytovaním vysokej úrovne MSA v určitých oblastiach. “Operácia na vlnách“ je názvom operácií v dĺžke jedného až dvoch týždňov, ktoré sú zamerané na dosiahnutie efektu pozorovania alebo odstrašovania, za relatívne veľkého úsilia, závisiaceho na finančných prostriedkoch, geografickej polohe a informačných prioritách operácie.

V priebehu týchto “operácií na vlnách“ využívalo NATO taktiež námorné príspevky členských štátov, ako Poľsko, Bulharsko a Rumunsko, ktoré sa zvyčajne nepodieľajú na aktivitách SNMG-2 a SNMCMG-2 inštalovaných v Stredomorí. Táto skutočnosť poskytuje problematický, ale reálny, kontext, v ktorom útvary NATO môžu konsolidovať vzájomnú operačnú súčinnosť. Nečlenské štáty, ako Rusko a Ukrajina, taktiež nasadzovali svoje kontingenty do “operácií na vlnách“ v rámci OAE, poskytujúc cennú príležitosť k spolupráci, operačnej súčinnosti a vzájomnému upovedomovaniu, a prispievajúc ku zdaru celej tejto dôležitej misie.

Námorné operačné stredisko pri HQ MC v Neapoli bežne identifikuje anomálne informácie, ktoré nesúvisia s terorizmom, ale sú v záujme regionálnych národných orgánov

Námorné operačné stredisko pri HQ MC v Neapoli bežne identifikuje anomálne informácie, ktoré nesúvisia s terorizmom, ale sú v záujme regionálnych štátnych orgánov. Či je táto informácia ukazovateľom ilegálnej aktivity alebo iba omylom v prenose dát AIS nie je úplne jasné. Štátne orgány jednali v prospech ich vlastnej národnej bezpečnosti a bezpečnostných záujmov. Presnejšie, podobná výmena informácií buduje vzájomné porozumenie, dôveru a zdieľané upovedomovanie. Vzhľadom na to, že súbor mechanizmov programu MSA sa naďalej zdokonaľuje, je možné očakávať, že sa postupne stane často vyhľadávaným partnerom národných a mnohonárodných organizácií čo sa týka informácií o štruktúrach Stredozemného mora.

HQ MC Neapol; ako integrálna súčasť vedenia “operácií na vlnách“ OAE, prevádza rozsiahlu kampaň informačných operácií (IO), zameranú na inštruktáž civilných pracovníkov v námornom priemysle o povinnosti NATO zamedziť teroristom prístup na more. Táto činnosť v rámci IO maximalizuje odradzujúci a rozvracajúci účinok hlavne informovaním majiteľov a operátorov obchodných lodí o hliadkovaní plavidiel NATO a o monitorovaní celkovej námornej prevádzky v Stredozemnom mori. Ďalším cieľom tejto kampane je zoznamovať kapitánov veľkotonážnych plavidiel s tým, že NATO je pripravené s nimi spolupracovať, poskytovať im informácie a kontaktné kanály za účelom komunikácie podozrivých situácií a týmto spôsobom rozširovať informačnú sieť.

Za použitia svojich bohatých skúseností z OAE, HQ MC Neapol rozšírilo svoju pôsobnosť v roku 2008, a síce velením prvej protipirátskej operácie Spojenecký zabezpečovatel (OAP) v blízkosti Hornovho mysu v Afrike. Pod velením HQ MC Neapol, SNMG-2 operovala po dobu troch mesiacov v Adenskom zálive a v pobrežných vodách Somálska v rámci zabezpečenia misie Svetového potravinového programu (WFP) OSN. Hliadkovaním na námorných trasách zaisťovala bezpečnú plavbu lodí s humanitárnou pomocou do Somálska; táto operácia bola zahájená už 2 týždne po rozhodnutí vtedajšieho generálneho tajomníka OSN o námornom zabezpečení misie WFP. Rýchla reakcia na politické imperatívy je klasickým príkladom všeobecnej operatívnej pohotovosti námorných síl a zvlášť stálych námorných operačných skupín NATO.

Úspech OAP viedol, čiastočne, k trvalému nasadeniu útvarov NATO do súčasného boja s pirátstvom. Táto angažovanosť začala operáciou Spojenecký zabezpečovateľ (OAP), ktorá bola vybavená rozsiahlejšími kompetenciami. V dôsledku prevzatia velenia zo strany HQ MC Northwood v roku 2009 prešla táto operácia do dnešnej formy medzinárodného boja s pirátstvom okolo Hornovho mysu a v Indickom oceáne pod názvom operácia Ochrana oceánu (OOS).

Mechanizmy Námorného situačného upozorňovania sú prísľubom podstatne väčšieho prispôsobenia sa budúcim hrozbám než torpéda alebo námorné riadené strely s plochou dráhou letu

Vzhľadom na to, že HQ MC Neapol a HQ MC Northwood pokračujú v zdokonaľovaní nie len týchto mechanizmov, ale aj organizácie a doktríny boja s teroristickou a pirátskou činnosťou na šírom mori, musíme si aj my položiť otázku, ako budeme pripravení na nové nebezpečenstvá v námornej doprave. Nemajúc v tejto oblasti rovnocenného konkurenta, zdá sa, že našou prioritou zostane poznávanie širokej štruktúry života na mori.

Je možné, že všetky hrozby a nebezpečenstvá pochádzajúce z nezákonnej činnosti na mori, ako pašovanie drog, zbraní, obchod s ľudskými bytosťami, alebo ilegálna migrácia, prerastú jedného dňa spôsobilosť národných policajných orgánov. V danom prípade budú mechanizmy MSA a schopnosť rozlišovať dobré od zlého na mori, podložené stratégiou OAE a teraz OOS, už pevne zakotvené pre budúcnosť. Aj keď vojenské námorníctvo NATO musí udržovať svoje tradičné operačné schopnosti, mechanizmy Námorného situačného upozorňovania sú prísľubom podstatne väčšieho prispôsobenia sa budúcim hrozbám než torpéda alebo námorné riadené strely s plochou dráhou letu.

Vojenské námorníctvo NATO bude zatiaľ pokračovať v ovplyvňovaní právnej koncepcie hliadkovania na mori, rozvoji doktríny, prispôsobovaní prostriedkov a v zdokonaľovaní stratégie s cieľom učiniť všetky moria čo najnevítanejšie pre všetkých teroristov a pirátov.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink