ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
АВТОРСКИ ПРАВА
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 RSS
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА НА ПРИЯТЕЛ
АБОНАМЕНТ ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
  

Как Средиземно море остава безопасно

От началото на антитерористичната операция през 2001 г. не е имало нито един инцидент със задържане на терористи в Средиземно море. В тази статия участник в операцията обяснява как морето се пази, за да остане безопасно.

© Ройтерс - Кристиан Кларишъс

Ако приемем, че новата среда на сигурност изисква нюансирано използване на огневата мощ, сътрудничество в принудителните мерки и цифрови мрежи, ролята на НАТО в Средиземно море дава някои важни представи за бъдещето. Средиземно море е не само страхотна магистрала за морската търговия, но и важен исторически и стратегически кръстопът, който дава големи възможности за определяне на бъдещето на НАТО. Операция ACTIVE ENDEAVOUR катализира динамичните инициативи на НАТО по отношение на операциите за морска бдителност и морска сигурност, които изведоха Алианса в предните редици на технологичното и концептуалното развитие в световната морска общност.

Основната задача на операция Active endeavour е откриването, защитата и прекратяването на терористична дейност в Средиземно море. От началото й през 2001 г. като първата операция по член 5 основният проблем е разграничаването на терористичната дейност от хилядите други начинания в морето.

За разлика от обобщената картина ва въздушното движение, където на практика всичко може да се идентифицира в реално време и да се сравни с познати модели, морската среда е доста неясна. Ограниченият обхват на датчиците, влиянието на метеорологичните условия, ограниченията на акваторията и размерите на Средиземно море са от основно значение за екологичните предизвикателства. Обобщената картина на морското движение се усложнява и от огромния брой плавателни съдове, извършващи законна или незаконна, макар и не свързана с тероризма дейност в Средиземно море.

Благодарение на съвременните мрежи само за няколко години бе извършен качествен скок в капацитета за наблюдение и контрол

Няколко фактора обаче натежават в полза на картината на морското движение в Средиземно море с уникалните му аспекти. В географско отношение то е голяма, но относително затворена система с ограничен брой входни пунктове - Гибралтарския пролив, Босфора и Суецкия канал, които могат да се наблюдават отблизо. Това наблюдение е особено ефективно, когато националните и пристанищните власти си сътрудничат.

В политическо отношение между средиземноморските държави има широк консенсус по отношение на факта, че техните интереси се защищават по-добре с обмен на информация и ресурси за постигането на възможно най-пълна картина на Средиземно море.

На фона на всички географски и политически фактори основната задача ва Военноморското ксмандване в Неапол е да открие игла в купа сено - да различи терористичната дейност в сложната мозайка на живота в Средиземно море. Отговарящо за операция Active endeavour, командването тясно взаимодейства с други структури на НАТО за разработване и прилагане на пакет от интрументи за ситуационна бдителност по море.

С помощта на тези инструменти специалистите в Центъра за военноморски операции могат да обработват огромни количества данни, получени от разположени на сушата, в морето и въздуха сензори. Част от тази информация идва под формата на сигнали на автоматизираната система за идентификация (AIS), които всички търговски кораби с тонаж над 300 т са правно задължени да предават. С разширяването на мрежата от сензори в над 15 страни около Средиземно и Черно море, тази информационна система предоставя данни в реално време за 8000 пункта средно на ден.

Благодарение на съвременните мрежи само за няколко години бе извършен качествен скок в капацитета за наблюдение и контрол. Вследствие на огромната налична информация тенденцията в областта на морската ситуационна бдителност е към разработването на технологии за сравняване в реално време на предоставената информация с базата данни, за да се идентифицира името, регистрационният номер, товарът и собственикът на плавателния съд и последните посетени и следващите пристанища. Тези инструменти позволяват на наблюдаващите да се съсредоточат върху ненормалните прояви и да групират редурсите на разузнаването и морския анализ за проучване на незаконните дейности и така да пестят средства.

Полетите на самолети АУАКС стимулираха развитието на отношенията и възприемането на нови техники

Отчитайки, че разположените на брега сензори са важна част от ситуационната бдителност по море и че държавите имат интерес от достъпа до обогатяващата се база данни, командването на ВМС в Неапол превърна разширяването на тази мрежа в крайъгълен камък на отношенията си с партньорските страни, до голяма степен обхванати от Средиземноморския диалог. Тази инициатива, възникнала въз основа на реални споделени интереси, се разви и в други сфери на военното сътрудничество. Освен това националните усилия като операция "Черноморска хармония" на Турция, италианската операция "Постоянна бдителност" или френско-испанската операция "Хрътка, както и международни мисии като тази на ООН в Ливан (ЮНФИЛ), дават възможност за сътрудничество на тактическо равнище.

© Ройтерс - Хо Ню

Използването на сензори във въздуха допринася много за наблюдението на Средиземно море и особено на зоните, които са извън обхвата на бреговите сензори. Военноморското командване в Неапол продължава да използва традиционните военноморски патрулни самолети, предоставени от различни държави-членки в рамките на операция Active Endeavour. Освн това самолети Е.-3 ог ескадрилата на НАТО за ранно предупреждение и от държави-членки през последните години извършиха полети за изготвяне на картина на морското движение в Средиземно море. Тези полети стимулираха развитието на отношенията между екипажите и персонала и възприемането на нови техники и процедури, което се отрази добре на оперативната съвместимост в НАТО.

Командването в Неапол укрепва и двете постоянни военноморски групи и двете постоянни военноморски противоминни групи, които засилват ситуационната бдителност в определени зони. Техните така наречени операции “Surge" траят една-две седмици и освен наблюдение постигат и възпиращ ефект в зависимост от наличните средства, географското разположение и приоритетите на операциите за събиране на информация.

В тези операции НАТО използва и военноморски средства от страни, които по принцип не участват във военноморските групи, като Полша, Румъния и България. Това създава интересен реален контекст, в който на практика се изпробва оперативната съвместимост в НАТО. Освен това страни извън НАТО като Украйна и Русия предоставиха военноморски сили за операциите в рамките на Active Endeavour, създавайки отлична възможност за сътрудничество, оперативна съвместимост и взаимна ссведоменост в рамките на реална мисия.

Центърът за военноморски операции към командването в Неапол рутинно открива информация за ненормална дейност, която не е съврзана с тероризма, но интересува националните власти в региона

Центърът за военноморски операции към командването в Неапол рутинно открива информация за ненормална дейност, която не е съврзана с тероризма, но интересува националните власти в региона. Не винаги е ясно дали тази информация наистина сочи незаконна дейност или се дължи на грешка при подаването на сигналите от AIS. Но неведнъж националните власти са се намесвали в полза на националата сигурност на съответните страни и на безопасността в региона. Този обмен засилва взаимното разбиране, доверие и осведоменост. С развитието на инструментариума на НАТО за ситуационна бдителност той става предпочитан партньор за националните и многонационалните организации, които търсят информация за Средиземно море.

Командването в Неапол осъществява и информационни кампании, които са важна част от операция Active endeavour. Те осведомяват обществеността в средиземноморските държави за ангажимента на НАТО да не подволи достъп на терористите до Средиземно море. Освен това, информирайки собствениците и операторите на кораби, че НАТО активно патрулира в Средиземно море, те имат възпиращ ефект и помагат за разкриването на терористична дейност. Една от целите е да се уведомят собствениците на големи кораби, че НАТО е готов да реагира, и да им се дадат инструкции и данни за контакт, ако желаят да подадат информция за съмнително поведение. Така мрежата още повече се разширява.

Благодарение на опита си в операция Active endeavour командването в Неапол осъществи първаата си операция ALLIED PROVIDER срещу пиратството през 2008 г. Под негово ръководство Втора военноморска група оперира в Африканския рог и край бреговете на Сомалия в продължение на три месеца, гарантирайки сигурността на корабите на Световната програма за прехрана на ООН, доставящи хуманитарна помощ за Сомалия, и патрулирайки морските пътища за предотвратяване на пиратска дейност. Тази операция бе организирана за две седмици след решението на тогавашния генерален секретар да подпомогне мисията на ООН. Бързата военна реакция на политически императив е отличен пример за капацитета на военноморските сили въобще и на постоянните военноморски групи на НАТО в частност.

Успехът на операцията се дължи отчасти на вече постоянния ангажимент на НАТО за борба с пиратството. Операция ALLIED PROVIDER се превърна в ALLIED PROTECTOR с по-широк обхват. След прехвърлянето й към командването в Нортууд през 2009 г. тя бе разширена и е принос към международните усилия за борба с пиратството в рамките на операция "Океански щит".

Инструментите за ситуационна бдителност по море изглежда ще са по-приспособими към новите заплахи от торпедата и противокорабните ракети

Докато командванията в Неапол и Нортууд продължават да развиват интсрументите, организацията и доктрината за борба с тероризма и пиратството в открито море, ние трябва да се запитаме доколко сме подготвени за бъдещите заплахи в морето. Тъй като няма военноморска конкуренция, изглежда усилията ще продължат да са насочени към разбирането на различните видове морска дейност.

Може би заплахите и рисковете, свързани с нелегалната дейност в моретата като контрабанда, трафик на хора и незаконна миграция един ден ще надхвърлят възможностите на националните правоохранителни органи. Ако това стане, инструментите за ситуационна бдителност, позволяващи да се отличи доброто от злото, изградени в операции като Active endeavour и по-новата Ocean Shield ще са готови за бъдещето. Макар че флотовете на натовските държави трябва да поддържат традиционните си военноморски бойни способности, тези инструменти могат да се окажат по-присобими към новите заплахи от торпедата и противокорабните ракети.

Междувременно военноморската общност на НАТО ще продължи да влияе върху законовата рамка, да разработва доктрината, да нагажда средствата към целите и да усъвършенства тактиката, за да направи морето колкото може по-негостоприемно за терористите и пиратите.

Споделете това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink