JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Ste pripravení na novú hru?

V apríli 2010, Atlantická iniciatíva viedla odborný prieskum v Rusku s cieľom zhodnotiť vzťahy NATO-Rusko. V tomto článku predkladáme niekoľko záverov.

Organizátor prieskumu, ktorý sponzorovalo NATO, angažoval respondentov po celom Rusku z radov expertov a politických analytikov zamestnaných v najvplyvnejších vedeckých ústavoch, strediskách znalcov, vysokých školách a univerzitách, odbornej tlače. Celkom 47 expertov, vrátane prestížnych osobností, ako Dr. Panov z Diplomatickej akadémie Ministerstva zahraničných vecí, alebo Prof. Dr. Zapesotský z Univerzity humanitných a spoločenských vied.

Viac než polovina expertov verí, že dlhodobým strategických záujmom Ruska by najlepšie slúžila spolupráca s NATO na najvyššej možnej úrovni, v roli primárneho partnera

Závery prieskumu naznačujú, že ruské strategické spoločenstvo národov je priaznivo naklonené spolupráci medzi NATO a Ruskom a je veľmi optimistické čo sa týka prehĺbenia týchto vzťahov.

Viac než polovina expertov verí, že dlhodobým strategických záujmom Ruska by najlepšie slúžila spolupráca s NATO na najvyššej možnej úrovni, v úlohe primárneho partnera. Každý piaty expert dokonca obhajuje členstvo v NATO.

Dve tretiny respondentov sa domnieva, že zlepšenie vzťahov medzi NATO a Ruskom je závislé na ďalšej evolúcii projektu Nová európska bezpečnostná architektúra prezidenta Medvedeva.

Štyria z 10 expertov sú presvedčení, že zdokonalený dialóg vo vnútri Rady NATO-Rusko je najdôležitejším aspektom budovania obojstrannej dôvery v rámci zlepšenia vzájomných vzťahov

Traja zo štyroch respondentov predpokladajú, že spoločné hodnotenie ruských a spojeneckých spoločných nebezpečenstiev a problémov by zároveň viedlo k zlepšeniu vzájomných vzťahov. Iba štvrtina expertov bola v tomto ohľade skeptická.

Štyria z 10 expertov sú presvedčení, že plodnejší dialóg vo vnútri Rady NATO-Rusko je najdôležitejším krokom pre nastolenie obojstrannej dôvery v rámci zlepšenia vzájomných vzťahov. Prioritou je piaty kooperačný zoznam kontroly zbrojenia.

Najpopulárnejším návrhom zo strany expertov čo sa týka zvýšenia efektívnosti Rady NATO-Rusko: zníženie agendy Rady a rozsiahle zameranie sa na praktické otázky.

Nové nebezpečenstvá zahrňujú hrozby predstavované medzinárodným terorizmom, islamistickými fundamentalistami, kybernetickými útokmi a pašovaním drog. Tieto nové nebezpečenstvá ponúkajú spoločnú platformu spolupráce NATO a Ruska.

Experti sa rozchádzajú v názore na nový Strategický koncept; niektorí považujú NATO za priaznivé k stanovisku Ruska, niektorí usudzujú o opaku. Väčšina respondentov však nemá vyhranený názor alebo nemá dostatok informácií v tejto veci.

Na otázku čo malo NATO vziať do úvahy pri vypracovaní nového Strategického konceptu, viac než tretina expertov zdôraznila, že na ruské záujmy nebol braný dostatočný zreteľ. Rovnaké množstvo respondentov uviedlo, že NATO si musí uvedomiť, že bezpečnostné hrozby už nie sú konvenčné a podľa toho prispôsobiť svoju stratégiu. Nové nebezpečenstvá zahrňujú hrozby predstavované medzinárodným terorizmom, islamistickými fundamentalistami, kybernetickými útoky a pašovaním drog. Tieto nové nebezpečenstvá ponúkajú spoločnú platformu spolupráce NATO a Ruska.

V odpovedi na otázku, či Rusko môže byť uistené o tom, že NATO už nie je namierené proti nemu, takmer polovina respondentov obhajovala zastavenie rozširovania členskej základne Aliancie. V odpovediach na rôzne otázky sa mnoho expertov rozhodlo pre vyjadrenie nesúhlasu s "expanziou na Východ" NATO, aj keď táto téma nebola súčasťou prieskumu.

Čo by najlepšie slúžilo dlhodobým strategickým záujmom Ruska?

Čo je najdôležitejším krokom pre nastolenie obojstrannej dôvery, ktorý by NATO a Rusko mali podniknúť?

Predpokladáte, že spojené hodnotenie ruských a spojeneckých spoločných hrozieb a poslanie by zároveň viedlo k zlepšeniu ich vzájomných vzťahov?

Je zlepšenie vzťahov medzi NATO a Ruskom závislé na evolúcii projektu Nová európska bezpečnostná architektúra prezidenta Medvedeva?

NATO zahájilo štylizáciu nového Strategického konceptu formou otvoreného procesu, ktorý poskytol ruskému strategickému spoločenstvu národov príležitosť nechať o sebe počuť. Podľa vášho názoru, do akej miery je NATO receptívne čo sa týka pripomienok zo strany Ruska?

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink