Klar, ferdig og god kamp?

I april 2010 gjennomførte Atlanterhavsinitiativet en ekspertundersøkelse i Russland for å måle hvordan det går i forholdet mellom NATO og Russland. Her presenterer vi resultatene.

Undersøkelsen henvendte seg til folk over hele Russland, eksperter innen politisk analyse som arbeider i landets mest innflytelsesrike tenketanker, universiteter, fagtidsskrifter og aviser. Rundt 47 eksperter, inkludert slike høyt ansette deltakere som dr. Panov fra det diplomatiske akademiet i Utenriksdepartementet og professor dr. Zapesotsky fra St. Petersburg-universitetet for humaniora og samfunnsvitenskap, deltok i undersøkelsen, som ble støttet av NATO.

Mer enn halvparten av ekspertene mener at Russlands langsiktige, strategiske interesser ville best bli tjent med å samarbeide med NATO som en hovedpartner på høyest mulige nivåer.

Resultatene viser at Russlands strategiske samfunn ønsker øket samarbeid mellom NATO og Russland, og er i hovedsak optimistiske til at et sterkere forhold mellom NATO og Russland kan realiseres.

Mer enn halvparten av ekspertene mener at Russlands langsiktige, strategiske interesser ville best bli tjent med å samarbeide med NATO på høyest mulige nivåer som en hovedpartner. En av fem eksperter ønsker til og med medlemskap i NATO.

To tredeler av de spurte føler at bedre bånd mellom NATO og Russland er avhengig av ytterligere utvikling av president Medvedevs forslag om en ny, europeisk sikkerhetsarkitektur.

Fire av 10 eksperter mener at å bedre dialogen innen NATO-Russland-rådet er det viktigste tillitskapende tiltak for å bedre forholdene

Tre av fire spurte forventer at en felles vurdering av Russlands og NATOs felles trusler og utfordringer vil føre til en bedring i forbindelsene. Bare en fjerdedel av ekspertene er skeptiske på dette punktet.

Fire av 10 eksperter mener at å bedre dialogen innen NATO-Russland-rådet er det viktigste tillitskapende tiltak for å bedre forholdene. En femtedel har samarbeid innen rustningskontroll som første prioritet.

Det mest populære forslaget fra ekspertene for å gjøre NATO-Russland-rådet mer effektivt er å redusere Rådets agenda og i større grad fokusere på praktiske saker

Nye utfordringer inkluderer trusler som utgjøres av internasjonal terrorisme, islamsk fundamentalisme, internettangrep og narkotikahandel. Det er enighet om at disse nye utfordringene kan NATO og Russland samarbeide om.

Ekspertene er delt på midten om NATOs nye strategiske konsept, der halvparten mener at NATO er åpen for russiske kommentarer – og de andre mener at det er stengt. De fleste spurte har imidlertid ingen sterke meninger eller sier at de mangler tilstrekkelig informasjon om denne saken.

Da de ble spurt om hva NATO burde legge vekt på da det nye strategiske konseptet ble skissert, understreket mer enn en tredel av ekspertene at det oftere må tas hensyn til Russlands interesser. Et like stort antall av de spurte sier at NATO må innse at sikkerhetstrusler ikke lenger er tradisjonelle, og tilpasse sine strategier deretter. Nye utfordringer inkluderer trusler som utgjøres av internasjonal terrorisme, islamsk fundamentalisme, internettangrep og narkotikahandel. Det er enighet om at disse nye utfordringene kan NATO og Russland samarbeide om.

Som svar på spørsmålet om hvordan Russland kan bli forsikret om at NATO ikke lenger er rettet mot dem, hevder nesten halvparten av de spurte at NATO må stoppe sin ekspansjon. Mange eksperter velger å gi uttrykk for misnøye med NATOs ”utvidelse østover” i sine svar på forskjellige spørsmål, selv om dette temaet ikke var del av undersøkelsen.

Hvordan vil Russlands langsiktige, strategiske interesser bli best ivaretatt?

Hva er det viktigste tillitskapende tiltak som NATO og Russland bør forplikte seg til?

Forventer du at en felles vurdering av Russlands og NATOs felles trusler og utfordringer vil forbedre forbindelsene mellom de to?

Er et forbedret forhold mellom Russland og NATO avhengig av å utvikle president Medvedevs forslag til en ny sikkerhetstraktat?

NATO har begynt å skissere et nytt strategisk konsept i en åpen prosess som vil gi mulighet for at det russiske, strategiske samfunnet kan bli hørt. Hvor mottakelig mener du NATO er til russiske kommentarer så langt?

Del dette:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink