JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

NATO a Európska obranná agentúra - hra s nenulovým súčtom

Meditačné slová mantry "Spoločne sme silnejší" sú v týchto krušných dobách stále viac používané. Dve najdôležitejšie bezpečnostné organizácie však zisťujú, že - aj keď ide iba o jednoduchú frázu - je to veľkou pravdou.

© Reuters/David Lewis

V máji tohto roku, Skupina expertov, ktorá pracovala na príprave nového Strategického konceptu NATO, oznámila, že transformácie Aliancie smerujúce k rozvoju dynamických vojenských a politických schopností vyžaduje striktnú zodpovednosť za efektívny rozpočet.

NATO, rovnako ako ostatné medzinárodné organizácie, je konfrontované s rozpočtovými obmedzeniami svojich členských štátov. Spolupráca na obranných projektoch a racionálna duplikácia potenciálu sú rozhodujúcim faktorom úspešnej činnosti Aliancie v budúcnosti. Jednou z kľúčových oblastí môže byť zdokonalená spolupráca s Európskou úniou.

Približne 75 percent členských štátov Aliancie je viazaných Lisabonskou zmluvou a tvoria väčšinu členskej základne Európskej únie. Všetky členské štáty EU (mimo Dánska) plus Nórsko (na základe administratívnej dohody) aktívne spolupracujú na projektoch a programoch v rámci Európskej obrannej agentúry (EDA).

Aj keď bola táto Agentúra založená len v júli roku 2004, dnes si už uvedomila, že spolupráca s NATO na úseku rozvoja schopností je vitálna pre svoje členské štáty. Ide vlastne o štáty, ktoré musia kvôli Agentúre prekročiť svoje rozpočty, povedľa svojich finančných záväzkov voči Aliancii.

Zdá sa, že existuje implicitná dohoda medzi NATO a EDA stanovujúca, že pokročujuce obranné schopnosti nemôžu byť považované za hru s nulovým súčtom

Roztrieštenosť rozpočtov na obranu agentúr a programov môže nebezpečne narušiť bezpečnostné úlohy jednotlivých štátov.

Našťastie sa zdá, že existuje implicitná dohoda medzi NATO a EDA stanovujúca, že pokročujuce obranné schopnosti nemôžu byť považované za hru s nulovým súčtom. Uvedomujú si, že spolupráca by mohla maximalizovať návratnosť pre obe organizácie.

Vo vnútri dohodnutého rámca spolupráce NATO-EU bol schválený mechanizmus rozvoja koherentnej schopnosti za účelom zdokonalenia spolupráce medzi oboma organizáciami. Z toho dôvodu i najostrejší kritici rozpočtu musia priznať, že oba aktéri prinajmenšom usilujú o príležitosti k spoločnému zaisteniu protihodnôt za svoje peniaze.

Porovnanie jabĺk a hrušiek

Jedným z hlavných cieľov oboch organizácií je ďalšie zdokonaľovanie interoperability. Ich záujmy sa často zhodujú s pokročujucími schopnostami, ako vzdušná preprava, neutralizácia improvizovaného výbušného zariadenia (C-IED) alebo obrana proti chemickým, biologickým, rádiologickým a nukleárnym zbraniam (CBRN).

EDA sa nesnaží vynájsť koleso - Aliancia disponuje použiteľnými vojenskými štandardmi a konceptami, ktoré sú prenosné. Napríklad, čo sa týka štandardizačných praktik obrannej výzbroje a materiálu, EDA je zástancom používania ekologických podmienok a testovacích procesov NATO.

Napriek tomu by EDA a NATO nemali podceňovať nebezpečenstvá pochádzajúce z príliš zjednotenej štandardizácie. Zatiaľ čo zaopatrovanie si výzbroje a materiálu vytvára pomerné úspory, môže sa podieľať na zvyšovaní konkurencieschopnosti zbrojného trhu a na poklese cien. Môže sa však stať kontraproduktívne. Prečo? Pretože ak bude tento proces bez limitov, mohol by viesť k vzniku oligopolov alebo dokonca monopolov a tým k menšej konkurencieschopnosti a následne k vyšším cenám.

© Reuters/David Lewis

Okrem toho, excesívna štandardizácia a harmonizácia môže škodiť inovácii a zvyšovať pravdepodobnosť "jediného bodu poruchy systému". Stanovenie náležitej rovnováhy je u obrany a bezpečnosti dôležitejší než v ktorejkoľvek inej sfére.

Našťastie sa kapacity NATO a EDA často vzájomne doplňujú.

Napríklad, pre vyriešenie problémov spojených s prepravou vrtuľníkov obe organizácie harmonizovali svoju spoluprácu s členskými štátmi vytvorením doplňujúcej leteckej dopravy pre budúce misie.

EDA pomáhala českým posádkam vrtuľníkov MI v zdokonaľovaní schopností pri zložitých intervenciách organizovaním taktického výcviku špeciálne pre posádky vrtuľníkov. Iniciatíva NATO, program "HIP Helicopter Task Force" bola plno vyvážená "Mnohonárodným horským cvičením Gap 09" vo Francúzsku, za účasti expertov Strediska spoločných leteckých síl NATO (JAPCC.)

Mnohonárodný program NATO, vedený Českou republikou, predpokladá vzostup kapacít spoločnej leteckej dopravy počas rozmiesťovania kontingentov vo vojenských oblastiach z dôvodu zdieľania prepravy s jednotkami štátov, ktoré nemajú vrtuľníky k dispozícii.

Kapacity NATO a EDA sa často vzájomne doplňujú

Niet nad spoluprácu

Keď bola EDA založená, niektorí pozorovatelia sa pýtali, či bolo vôbec potrebné vytvárať nový bezpečnostný úrad. Pýtali sa, či by nebolo efektívnejšie použiť NATO pre realizáciu strategických cieľov Európskej únie.

Predstavitelia NATO a EDA však viedli rozvoj spoločného prístupu v mnohých oblastiach. Napríklad, v oblasti hrozieb chemických, biologických, rádiologických a nukleárnych zbraní, Agentúra sa orientovala prevažne na biologické nebezpečenstvá, NATO na nebezpečenstvá chemické.

Ak sa obom organizáciám podarí uskutočniť túto dlhodobú synergickú koncepciu, stane sa táto spolupráca žiarivým príkladom konštruktívne zdieľaných verejných prostriedkov.

Aj keď je finančná kríza zrejme hlavnou príčinou situácie, dnes sa zdá, že obranné a bezpečnostné kapacity sú chápané ako spotrebný tovar - a hra s nenulovým súčtom sa stala dominantnou stratégiou.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink