Madeleine K. Albright, leder, NATOs strategiske konsept ekspertgruppe

Get the Flash Player to see this player.

Synspunkter og intervjuer: video 1

Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye, strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne delen viser vi direkte intervjuer med noen av nøkkelaktørene.

 Undertitler: / Av

Synspunkter og intervjuer

Hva er de personlige meningene til noen av de som er knyttet til utformingen av det nye, strategiske konseptet? Hvor langt kan det gå? I denne delen viser vi direkte intervjuer med noen av nøkkelaktørene.

Fru utenriksminister, hvorfor et nytt strategisk konsept for NATO nå?

Og hvilken rolle har ekspertgruppen som du leder?

Forrige gang det var et strategisk konsept var i 1999, for ti år siden,

og på 60-årsjubileet til NATO i Strasbourg/Kehl,

besluttet regjeringssjefene at det ville være fornuftig

å ha et nytt konsept for å håndtere spørsmålene i det 21. århundre.

NATO er en brilliant allianse som ble startet i 1949,

som i løpet av årene har tilpasset sitt mandat og sin misjon

for å passe til det som hender,

og det er i hvert fall fornuftig at i det 21. århundre, i 2009,

burde vi se fremover med et nytt strategisk konsept.

Noen sikkerhetsspørsmål som NATO må håndtere er globale spørsmål.

Hvor mye har ekspertene til hensikt å gå utenfor og inn i synspunktene?

Vel, vi ønsker å begynne med denne gruppen som er uavhengig.

Vi har blitt oppnevnt av våre land,

men gjør ikke tjeneste i nasjonale posisjoner...

Og det er en slags kjernegruppe. Men fordi spørsmålene er globale,

er det viktig å få mange synspunkter utenfra.

Vi har heller ikke alle som er medlem av NATO

i ekspertgruppen, så vi vil be om innspill.

Og også det å forstå hvordan resten av verden føler med hensyn til

hva spørsmålene er og hvordan de vil integrere seg selv

uansett hvilke beslutninger som tas.

Mange nåværende og fremtidige sikkerhetstrusler kommer fra ikke-statlige aktører.

Er det det strategiske konseptets jobb å hjelpe NATO til å oppdatere seg,

som en allianse av land, for å møte disse ikke-statlige truslene?

La meg si, vår gruppe har ikke møttes enda.

Jeg vil ikke forhåndsbestemme hvordan vi kommer til å se på ting,

men fra mitt personlige perspektiv tror jeg at det er veldig viktig

å forstå hva utfordringene i det 21. århundre er og at de er anderledes.

Ikke-statlige aktører utgjør faktisk en ganske annerledes tilnærming.

På den andre siden er vi fortsatt et statsbasert system

og det er statene i en allianse med hverandre

eller gjennom internasjonale organisasjoner som må håndtere truslene.

Ikke-statlige aktører presenterer på mange måter mye av utfordringene,

men statene må fortsette å være grunnlaget for å håndtere dem.

Hvor vanskelig vil det være å balansere fokus på langsiktige trusler

slik som klimaendring, med dagens presserende trusler,

slik som Afghanistan?

Det er et av de vanskelige spørsmålene generelt som de som former politikken har.

Som vi alle har, uansett om vi er innenfor eller utenfor regjeringene

eller eksperter eller representanter for land,

å finne ut hvordan man skal håndtere umiddelbare utfordringer

og likevel ta på seg ansvaret for å forstå

at det er de langsiktige problemene som vil komme og bite deg,

så jeg tror vi må finne ut av det

ved å se på hva de umiddelbare problemene er,

men også holde et øye med fremtiden

og forstå hva energisikkerhetsproblemene kan bli

eller dataproblemer eller miljøproblemer,

en rekke spørsmål som er der ute,

og det er derfor denne gruppen skal prøve å fastslå

hvor mye vi må gjøre. Jeg tror det er veldig viktig å se fremover.

Det som har vært så fantastisk med hensyn til NATO generelt,

det er ikke hva vi er mot, men hva vi er for,

og å forstå hvordan det internasjonale samfunnet ser på

de fremtidige truslene. Men vi må finne ut hvordan vi skal jobbe.

Du sa at det nye strategiske konseptet må anerkjenne

at NATO må arbeid med, og noen ganger avhenge av,

andre organisasjoner slik som EU og FN.

Kan det nye konseptet legge grunnen for å arbeide for bedre koordinering?

Det går tilbake til det forrige spørsmålet som du stilte.

Hvis du ser på de umiddelbare, og mellom- og langsiktige truslene,

kan ikke de håndteres av en organisasjon eller ett land alene.

Det er en rekke partnerskap som må utvikles.

Og FN er organisert på en slik måte at den

anerkjenner betydningen av regionale organisasjoner.

Forholdet mellom EU og NATO er åpenbart avgjørende.

Det er aspekter ved forskjellige misjoner som krever samarbeid.

Det gjelder allerede, enten det er på Balkan eller i Afghanistan.

Så å utvikle disse forholdene vil være del av

det som ekspertene ser på og åpenbart som del av arbeidet

som et nytt strategisk konsept må ta opp.

Hvis NATO, som del av den strategiske konseptprosessen, skal endres

for å arbeide mer helhetlig med disse andre organisasjonene,

hvilke garantier er det for at de vil endres på samme måte?

Det er ingen. Men jeg tror at det som må skje,

hvis vi faktisk skal gjøre jobben vår riktig og er i stand til å involvere andre land

så vel som ikke-statlige aktører og andre organisasjoner,

da tror jeg vi vil være i stand til å utvikle mange av våre ideer sammen.

Den andre delen som er så viktig er å få våre innbyggere

til fullt ut å forstå hva som skjer. NATO er en allianse av demokratier.

Hvilket betyr at publikum må forstå.

Og mange av disse organisasjonene er demokratier, og EU er i hvertfall det,

og derfor må vi ha en hel dialog

om hvordan vi utvikler oss sammen og hvordan våre innbyggere støtter det.

Hvor fundamentalt ser du dette konseptet for NATOs fremtid?

Er det bare en oppdatering eller en gjenfødelse?

Vel, jeg sa i mine 7. juli-taler

at det er ikke bare å sprenge bort alt og begynne på nytt.

Det er mer et spørsmål om foredling.

Men det er noen grunnleggende saker som vi alle må diskutere

fordi truslene i det 21. århundre er veldig annerledes

enn de som NATO ble etablert for å håndtere

og jeg håper at ekspertgruppen vil se på noen fundamentale problemer

samtidig som den husker på hva NATOs grunnlag er,

en allianse av land med de samme verdier

som har et politisk så vel som et militært mål for dem.

Når det gjelder fundamentale kjernesaker,

hvor sentrale vil diskusjonene om artikkel 5 om kollektivt forsvar være?

Jeg tror de vil være det. Jeg mener at artikkel 5 er sentral, men det er også artikkel 4

om betydningen av konsultasjoner og andre deler.

Det som er så interessant er hvis du ser på Washington-traktaten,

hvor elegant den er og hvor nøye artiklene er knyttet sammen

og at du ikke bare kan....

Mens artikkel 5 er klart sentral for konseptet,

at de er alle bygget på hverandre og derfor er vi....

Jeg håper at vi på en måte leser Washington-traktaten på nytt

og ser hvor nøye alt er bygget på hverandre.

Du mener en omfattende diskusjon.

Vil hvordan beslutninger tas i NATO også komme opp?

Jeg tror at ettersom jeg allerede har hatt diskusjoner med folk,

noen er opptatt av beslutningsmekanismene,

men jeg ønsker ikke å forhåndsbestemme vårt arbeid.

Det er mange elementer i dette.

Dette er åpenbart en uavhengig ekspertgruppe,

men vi ønsker å høre fra de faste representantene,

vi ønsker å sikre at det er omfattende konsultasjoner

og ettersom NATO har vokst, at det er problemer med hvordan beslutninger tas,

men vi må se hvordan ekspertgruppen ønsker å nærme seg dette.

Du sa at vi må forklare våre handlinger på en overbevisende måte.

Færre og færre var til stede da NATO ble etablert

og forsto i de følgende år hvorfor vi fortsatt hadde den

og det er et avgjørende element

for å få folk til å forstå hvorfor vi gjør det vi gjør.

Vil det offentlige diplomatielement av konseptet være viktig?

Jeg tror at det er en veldig viktig del av det fordi vi er demokratier

og det krever at folket støtter og forstår det,

som også er en grunn til ikke å skrive et veldig bombastisk dokument

og at Washington-traktaten er så....

.. faktisk er skrevet på en enkel måte.

Harry Truman var kjent for å tale enkelt, det var slik det begynte.

Og jeg tror virkelig at vi må

og ønsker å ha et offentlig diplomatiaspekt ved det.

Jeg trodde på det i det store og hele.... da jeg var utenriksminister.

Ved virkelig å ha en dialog, være i stand til å besvare spørsmål

og å ha en åpen prosess, det er veldig viktig.

Vi har prøvd å sette i gang det ved å be om å få spørsmål.

Så hvis jeg kan stille noen spørmsål som har kommet fra publikum.

Det første er fra Gerrard Smadger fra Frankrike som spør:

Bør det å sikre trygg tilgang til naturressurser

for alle NATO-medlemmene være del av organisasjonens rolle?

Dette er den type problem som er der ute som er langsiktig i dette århundre,

når det gjelder energi eller hvordan vi håndterer miljøet

om om vi tapper naturressursene,

men dette er den type spørsmål som jeg ønsker å legge frem for de andre ekspertene

og se hvor omfattende vi ønsker å være.

Så jeg tror mye av det 21. århundre dreier seg om tapping av ressurser

og derfor er det et veldig godt og interessant spørsmål.

Og det siste spørsmålet er om kjønn.

Vi har hatt grupper av kloke menn som diskuterer dette problemet,

nå er det en ekspertgruppe

og Raymond Lloyd spør om kvinnenes rolle.

FN krevde i oktober 2000 at kvinner skulle delta fullt ut

innen konfliktløsning og fredsbygging.

Hvordan kan NATO gjøre det mer realistisk?

Det er veldig viktig at vi har andre kvinnelige eksperter i gruppen vår.

Men generelt har jeg ment at samfunn er mer stabile,

i stand til å håndtere konfliktløsning

når kvinner har politisk og økonomisk makt.

Og jeg mener at det er avgjørende for oss å se på

hvordan vi kan få mer enn halvparten av befolkningen

i alle land mer involvert.

Det er viktig å få kvinner involvert i konfliktløsningsforhandlinger

og i de ulike sider av arbeidet som er del av NATOs agenda.

Så jeg tror at folk kan regne med meg for å ta opp de sakene.

Fru utenriksminister, tusen takk. - Takk.

Fru utenriksminister, hvorfor et nytt strategisk konsept for NATO nå?

Og hvilken rolle har ekspertgruppen som du leder?

Forrige gang det var et strategisk konsept var i 1999, for ti år siden,

og på 60-årsjubileet til NATO i Strasbourg/Kehl,

besluttet regjeringssjefene at det ville være fornuftig

å ha et nytt konsept for å håndtere spørsmålene i det 21. århundre.

NATO er en brilliant allianse som ble startet i 1949,

som i løpet av årene har tilpasset sitt mandat og sin misjon

for å passe til det som hender,

og det er i hvert fall fornuftig at i det 21. århundre, i 2009,

burde vi se fremover med et nytt strategisk konsept.

Noen sikkerhetsspørsmål som NATO må håndtere er globale spørsmål.

Hvor mye har ekspertene til hensikt å gå utenfor og inn i synspunktene?

Vel, vi ønsker å begynne med denne gruppen som er uavhengig.

Vi har blitt oppnevnt av våre land,

men gjør ikke tjeneste i nasjonale posisjoner...

Og det er en slags kjernegruppe. Men fordi spørsmålene er globale,

er det viktig å få mange synspunkter utenfra.

Vi har heller ikke alle som er medlem av NATO

i ekspertgruppen, så vi vil be om innspill.

Og også det å forstå hvordan resten av verden føler med hensyn til

hva spørsmålene er og hvordan de vil integrere seg selv

uansett hvilke beslutninger som tas.

Mange nåværende og fremtidige sikkerhetstrusler kommer fra ikke-statlige aktører.

Er det det strategiske konseptets jobb å hjelpe NATO til å oppdatere seg,

som en allianse av land, for å møte disse ikke-statlige truslene?

La meg si, vår gruppe har ikke møttes enda.

Jeg vil ikke forhåndsbestemme hvordan vi kommer til å se på ting,

men fra mitt personlige perspektiv tror jeg at det er veldig viktig

å forstå hva utfordringene i det 21. århundre er og at de er anderledes.

Ikke-statlige aktører utgjør faktisk en ganske annerledes tilnærming.

På den andre siden er vi fortsatt et statsbasert system

og det er statene i en allianse med hverandre

eller gjennom internasjonale organisasjoner som må håndtere truslene.

Ikke-statlige aktører presenterer på mange måter mye av utfordringene,

men statene må fortsette å være grunnlaget for å håndtere dem.

Hvor vanskelig vil det være å balansere fokus på langsiktige trusler

slik som klimaendring, med dagens presserende trusler,

slik som Afghanistan?

Det er et av de vanskelige spørsmålene generelt som de som former politikken har.

Som vi alle har, uansett om vi er innenfor eller utenfor regjeringene

eller eksperter eller representanter for land,

å finne ut hvordan man skal håndtere umiddelbare utfordringer

og likevel ta på seg ansvaret for å forstå

at det er de langsiktige problemene som vil komme og bite deg,

så jeg tror vi må finne ut av det

ved å se på hva de umiddelbare problemene er,

men også holde et øye med fremtiden

og forstå hva energisikkerhetsproblemene kan bli

eller dataproblemer eller miljøproblemer,

en rekke spørsmål som er der ute,

og det er derfor denne gruppen skal prøve å fastslå

hvor mye vi må gjøre. Jeg tror det er veldig viktig å se fremover.

Det som har vært så fantastisk med hensyn til NATO generelt,

det er ikke hva vi er mot, men hva vi er for,

og å forstå hvordan det internasjonale samfunnet ser på

de fremtidige truslene. Men vi må finne ut hvordan vi skal jobbe.

Du sa at det nye strategiske konseptet må anerkjenne

at NATO må arbeid med, og noen ganger avhenge av,

andre organisasjoner slik som EU og FN.

Kan det nye konseptet legge grunnen for å arbeide for bedre koordinering?

Det går tilbake til det forrige spørsmålet som du stilte.

Hvis du ser på de umiddelbare, og mellom- og langsiktige truslene,

kan ikke de håndteres av en organisasjon eller ett land alene.

Det er en rekke partnerskap som må utvikles.

Og FN er organisert på en slik måte at den

anerkjenner betydningen av regionale organisasjoner.

Forholdet mellom EU og NATO er åpenbart avgjørende.

Det er aspekter ved forskjellige misjoner som krever samarbeid.

Det gjelder allerede, enten det er på Balkan eller i Afghanistan.

Så å utvikle disse forholdene vil være del av

det som ekspertene ser på og åpenbart som del av arbeidet

som et nytt strategisk konsept må ta opp.

Hvis NATO, som del av den strategiske konseptprosessen, skal endres

for å arbeide mer helhetlig med disse andre organisasjonene,

hvilke garantier er det for at de vil endres på samme måte?

Det er ingen. Men jeg tror at det som må skje,

hvis vi faktisk skal gjøre jobben vår riktig og er i stand til å involvere andre land

så vel som ikke-statlige aktører og andre organisasjoner,

da tror jeg vi vil være i stand til å utvikle mange av våre ideer sammen.

Den andre delen som er så viktig er å få våre innbyggere

til fullt ut å forstå hva som skjer. NATO er en allianse av demokratier.

Hvilket betyr at publikum må forstå.

Og mange av disse organisasjonene er demokratier, og EU er i hvertfall det,

og derfor må vi ha en hel dialog

om hvordan vi utvikler oss sammen og hvordan våre innbyggere støtter det.

Hvor fundamentalt ser du dette konseptet for NATOs fremtid?

Er det bare en oppdatering eller en gjenfødelse?

Vel, jeg sa i mine 7. juli-taler

at det er ikke bare å sprenge bort alt og begynne på nytt.

Det er mer et spørsmål om foredling.

Men det er noen grunnleggende saker som vi alle må diskutere

fordi truslene i det 21. århundre er veldig annerledes

enn de som NATO ble etablert for å håndtere

og jeg håper at ekspertgruppen vil se på noen fundamentale problemer

samtidig som den husker på hva NATOs grunnlag er,

en allianse av land med de samme verdier

som har et politisk så vel som et militært mål for dem.

Når det gjelder fundamentale kjernesaker,

hvor sentrale vil diskusjonene om artikkel 5 om kollektivt forsvar være?

Jeg tror de vil være det. Jeg mener at artikkel 5 er sentral, men det er også artikkel 4

om betydningen av konsultasjoner og andre deler.

Det som er så interessant er hvis du ser på Washington-traktaten,

hvor elegant den er og hvor nøye artiklene er knyttet sammen

og at du ikke bare kan....

Mens artikkel 5 er klart sentral for konseptet,

at de er alle bygget på hverandre og derfor er vi....

Jeg håper at vi på en måte leser Washington-traktaten på nytt

og ser hvor nøye alt er bygget på hverandre.

Du mener en omfattende diskusjon.

Vil hvordan beslutninger tas i NATO også komme opp?

Jeg tror at ettersom jeg allerede har hatt diskusjoner med folk,

noen er opptatt av beslutningsmekanismene,

men jeg ønsker ikke å forhåndsbestemme vårt arbeid.

Det er mange elementer i dette.

Dette er åpenbart en uavhengig ekspertgruppe,

men vi ønsker å høre fra de faste representantene,

vi ønsker å sikre at det er omfattende konsultasjoner

og ettersom NATO har vokst, at det er problemer med hvordan beslutninger tas,

men vi må se hvordan ekspertgruppen ønsker å nærme seg dette.

Du sa at vi må forklare våre handlinger på en overbevisende måte.

Færre og færre var til stede da NATO ble etablert

og forsto i de følgende år hvorfor vi fortsatt hadde den

og det er et avgjørende element

for å få folk til å forstå hvorfor vi gjør det vi gjør.

Vil det offentlige diplomatielement av konseptet være viktig?

Jeg tror at det er en veldig viktig del av det fordi vi er demokratier

og det krever at folket støtter og forstår det,

som også er en grunn til ikke å skrive et veldig bombastisk dokument

og at Washington-traktaten er så....

.. faktisk er skrevet på en enkel måte.

Harry Truman var kjent for å tale enkelt, det var slik det begynte.

Og jeg tror virkelig at vi må

og ønsker å ha et offentlig diplomatiaspekt ved det.

Jeg trodde på det i det store og hele.... da jeg var utenriksminister.

Ved virkelig å ha en dialog, være i stand til å besvare spørsmål

og å ha en åpen prosess, det er veldig viktig.

Vi har prøvd å sette i gang det ved å be om å få spørsmål.

Så hvis jeg kan stille noen spørmsål som har kommet fra publikum.

Det første er fra Gerrard Smadger fra Frankrike som spør:

Bør det å sikre trygg tilgang til naturressurser

for alle NATO-medlemmene være del av organisasjonens rolle?

Dette er den type problem som er der ute som er langsiktig i dette århundre,

når det gjelder energi eller hvordan vi håndterer miljøet

om om vi tapper naturressursene,

men dette er den type spørsmål som jeg ønsker å legge frem for de andre ekspertene

og se hvor omfattende vi ønsker å være.

Så jeg tror mye av det 21. århundre dreier seg om tapping av ressurser

og derfor er det et veldig godt og interessant spørsmål.

Og det siste spørsmålet er om kjønn.

Vi har hatt grupper av kloke menn som diskuterer dette problemet,

nå er det en ekspertgruppe

og Raymond Lloyd spør om kvinnenes rolle.

FN krevde i oktober 2000 at kvinner skulle delta fullt ut

innen konfliktløsning og fredsbygging.

Hvordan kan NATO gjøre det mer realistisk?

Det er veldig viktig at vi har andre kvinnelige eksperter i gruppen vår.

Men generelt har jeg ment at samfunn er mer stabile,

i stand til å håndtere konfliktløsning

når kvinner har politisk og økonomisk makt.

Og jeg mener at det er avgjørende for oss å se på

hvordan vi kan få mer enn halvparten av befolkningen

i alle land mer involvert.

Det er viktig å få kvinner involvert i konfliktløsningsforhandlinger

og i de ulike sider av arbeidet som er del av NATOs agenda.

Så jeg tror at folk kan regne med meg for å ta opp de sakene.

Fru utenriksminister, tusen takk. - Takk.

Videos in Views and Interviews:

1. Admiral James G. Stavridis, Supreme Allied Commander, Europe

2. Ivo Daalder, US Ambassador to NATO

3. Madeleine K. Albright, Chair, NATO Strategic Concept Expert Group

4. Jeroen Van der Veer, Vice Chair, NATO Strategic Concept Expert Group

Del dette:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink