JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Protekcionizmus - koho skutočne chráni?

Nepriaznivá situácia na finančných trhoch by mohla mať za následok prechod k ekonomickému nacionalizmu.

(Reuters)

Peter Holmes sa zaoberá otázkou, či explozívna zmes protekcionizmu, extrémizmu a stretu záujmov z tridsiatych rokov sa môže dnes opakovať v dôsledku súčasnej finančnej kríze

Väčšina ekonómov je presvedčená, že politická hrôza tridsiatych rokov bola spôsobená uchýlením sa k protekcionizmu. Zrútené trhy ešte zhoršili hospodársku krízu, a to viedlo k masívnej nezamestnanosti a rastu fašizmu.

Väzby medzi ekonomickými a nasledujúcimi konfliktami tejto doby už preukázali niektorí ekonómovia a historici. Adam Tooze je presvedčený, že nacistická expanzia bola motivovaná ekonomickými predstavami. Iní odborníci sa domnievajú, že vojenský konflikt medzi USA a Japonskom bol z veľkej časti podnietený americkou blokádou Japonska.

.

Staré porekadlo "Keď nie je možné obchodovať, tak sa bojuje" sa stalo hybnou silou pre vznik GATT a EU.

Staré porekadlo "Keď nie je možné obchodovať, tak sa bojuje" sa stalo hybnou silou pre vznik GATT a EU. Európska únia začínala ako Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ, založené za účelom správy prírodných zdrojov, o ktoré Francúzsko a Nemecko večne bojovali.

Skeptici, ktorí akceptujú ekonomické dôvody ako základ nestability, však posudzujú protekcionizmus iba za druhotne negatívny jav. Počas nedávnej prednášky v Londýne, nositeľ Nobelovej ceny, ekonóm Paul Krugman, hodnotil ako “impozantnú lož” názor, že kríza tridsiatych rokov bola vyvolaná protekcionizmom. Tvrdil, že táto kríza bola spôsobená deflačnými makropolitickými koncepciami, a že jediným východiskom zo súčasnej kríze je daňová stimulácia.

Wikipedia

Neznamená to popretie faktu, že kríza bude mať dopad na trhy vo veľkom rozsahu. V skutočnosti, zrútenie trhov a produkcie v roku 2007 malo rovnakú schému ako v roku 1929 a ďalších rokoch. Nemôžeme ale popierať, že protekcionizmus je v nebezpečenstve. Avšak čo je súčasne ukludňujucím i hrozivým aspektom je priepasť, do ktorej trhy padli, a to i bez masívneho uchýlenia sa k protekcionizmu.

Ukludňujúcim aspektom je práve zahájený program Globálna obchodná pohotovosť (Global Trade Alert - http://www.globaltradealert.org), ktorý obsahuje menej protekcionistických opatrení, prijatých rôznymi štátmi, než by sa dnes ktokoľvek mohol domnievať.

Hrozivým aspektom je hĺbka a rýchlosť pádu trhov. Vývoz Číny bol v máji o 26% nižší než v tom istom mesiaci minulého roku. Taktiež vývoz Indie bol nižší, a síce o 30% než v minulom roku (aj keď je rytmus poklesu pozvoľnejší). Najviac protekcionizmu sa vyskytovalo v predpisoch, napr. vo viac-menej kompatibilnom protekčnom súbore nariadení Svetovej organizácie obchodu (WTO), dodržovanom do písmena, ale nemajúcim charakter stanov WTO.

Krugman súhlasí s Peterom Sutherlandom (bývalý generálny riaditeľ WTO), že otázka voľného trhu skutočne závisela predovšetkým na systémových a potenciálne bezpečnostných problémoch. Systém WTO je primárnym príkladom právnych noriem v medzinárodných vzťahoch. Vystavovať sa nebezpečenstvu znamená podstatne viac než len stratu výnosu z ekonomickej špecializácie.

Najväčšej hrozbe je však zďaleka vystavená Čína. V januári dosiahla nezamestnanosť najvyššieho stupňa za celú dobu existencie tejto krajiny.

Nebezpečenstvo protekcionizmu ohrozuje všetky nové štátne systémy založené na globálnych obchodných normách, s ktorými sa zbližujeme. Zrútenie trhov, samo o sebe, je veľkou hrozbou pre stabilitu a tým, potenciálne, pre bezpečnosť.

Najväčšej hrozbe je však zďaleka vystavená Čína. V januári dosiahla nezamestnanosť vrcholu. Tohtoroční absolventi vysokých škôl oznamujú, že iba s veľkými ťažkosťami nachádzajú zamestnanie. Čína je ekonomicky trvale rastúci štát, ak sa však chce vyvarovať rastúcej nezamestnanosti, musí si udržať tento rast vo výške 6 % HDP (hrubý domáci produkt) ročne.

Čína odsúdila protekcionizmus a prijala expanzívnu daňovú politiku. Nedávno som započul poznámku jedného poradcu čínskej vlády: "My všetci sme sa poučili z tridsiatych rokov, však?"

Reuters

Nezamestnanosť v Číne dosahuje vrcholu a je veľkou hrozbou pre stabilitu a bezpečnosť

Ak sa však kríza bude i naďalej šíriť a viesť k trvajúcim spoločenským nepokojom, Komunistická strana Číny prijme a aplikuje, pod nátlakom, tvrdé opatrenia týkajúce sa likvidácie disidencie a prehodnotenia stratégie otvoreného trhu a ostatných liberálnych ekonomických vymožeností.

Je ťažké posúdiť, či nová finančná mocnosť Čína chce v každom prípade vyprovokovať konflikt s USA. Zdá sa, že Čína nemá mnoho možností a navyše lipne na svojich dolároch; táto situácia vedie k vážnym frustráciám, ktoré sa môžu štát politickým bumerangom. Šanghajská kooperačná organizácia, združujúca Rusku federáciu, Čínu a štáty strednej Ázie, bude mať na tomto úseku veľmi dôležitou úlohu, zvlášť ak k nej pristúpi Irán, ako je predpokladané.

Medzi ostatnými štátmi organizácie BRIC (Brazília, Ruská federácia, India a Čína) je dopad kríze viac komplexný. Brazília má viac konzervatívny finančný systém a je menej vystavená medzinárodnému obchodu. Jej priemyslová výroba však v roku 2008 prudko klesla.

Ruská federácia je konfrontovaná podstatne viac s problémami súvisiacimi s cenami ropy, než objemom priemyslového exportu a potenciálne s finančnou neistotou. Medzinárodný dopad môže mať externé dôsledky.

India je, aj napriek pokles objemu exportu, menej vystavená finančnej kríze. Môže však nastať feedback vyvierajúci z vplyvu rôznych indických separatistických hnutí, ktorý by mohol viesť k externej nestabilite. Zdá sa však menej pravdepodobným, že by bola táto situácia viazaná na protekcionizmus.

Pakistan môže byť citlivejším problémom. Priemysel sa cíti ohrozený perspektívou dohody o voľnom obchode medzi EU a Indiou, čo môže mať bumerangový efekt, ak bude EU neschopná vyhovieť žiadosti Pakistanu o paralelne otvorenie trhu.

Ďalším veľmi citlivým miestom je južné Stredomorie. Alžírsko je v podobnej situácii ako Rusko. Islamský fundamentalizmus je živený stúpajúcim množstvom nezamestnaných mladých ľudí, zatiaľ čo islamistické skupiny ponúkajú sociálne prospešnú činnosť.

Moje chápanie situácie je, podľa Paula Krugmana, že najdramatickejšie scenáre sa dnes javia menej pravdepodobné, než sa zdali pred šiestimi mesiacmi. Veci mohli mať ešte horší priebeh, ale hospodársky kolaps sa spomalil (napríklad, stúpajúce investície v Číne sú oznámené na máj).

Krugman taktiež prehlásil, že potrebujeme viac daňových stimulov. Ak bude objavená úspešná makroekonomická koncepcia, za použitia existujúcich prostriedkov, budeme schopní vyvarovať sa najhoršieho daňového stimulu vôbec: opätovné vyzbrojovanie. Ale to však dnes znie, ako keby existoval tlak skôr na zníženie, než na zvýšenie vojenských výdajov (aspoň na Západe) teraz, keď je najhoršie za nami.

Skutočný protekcionizmus v štýle tridsiatych rokov by bol ekonomicky prilievaním oleja do ohňa a politicky hrozivým nebezpečenstvom

Ekonomická nestálosť disponuje potenciálom, ktorý vedie nie len k rastu ekonomického nacionalizmu, ale taktiež nacionalizmu politického, s možným konfliktom. V dobe, kedy píšem tento článok, je rozruch okolo protekcionizmu silnejší v USA než v krajinách EU, v ktorých však existuje silný politický odpor. V súčasnej dobe pokračuje spolupráca skôr na úseku rétoriky.

Táto kríza môže mať neúmerný dopad na rozvojové štáty a ešte viac destabilizovať nestále, strategicky dôležité štáty, ako je napríklad Pakistan. Preskupenie globálnej ekonomickej sily, tvrdo odhalenou krízou, malo zaiste dôsledky pre globálnu strategickú rovnováhu.

Záverom je možné konštatovať, že kríza má veľký potenciál pre vytváranie internej politickej stability v celom svete. Obchod je už tvrdo postihnutý. Skutočný protekcionizmus v štýle tridsiatych rokov by bol ekonomicky prilievaním oleja do ohňa a politicky hrozivým nebezpečenstvom. Tomu je však možné sa vyhnúť, a síce za (dôrazného) predpokladu, že makroekonomický aspekt kríze bude zvládnutý.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink