JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Doterajšia reforma právneho systému - "dotknutie sa iba špičky ľadovca"

Sari Kouvo zastáva názor, že rastúce zameranie sa na technické aspekty reformy právnych noriem nezastaví klesajúcu dôveru afganskej verejnosti v štát, ani zvyšujúcu sa neistotu, pokiaľ nebude existovať politická vôľa k skoncovaniu s inštitucionalizovanou beztrestnosťou.

NATO/ISAF

KÁBUL, Afganistan: Príslušníci Afganskej národnej polície (ANP), ktorí absolvovali výcvik v Kábule v júni 2008.

Pred niekoľkými rokmi som navštívila jednu provinčnú väznicu v severnom Afganistane a pri tejto príležitosti som sa zoznámila s jej priateľským a sympatickým riaditeľom. Rozprával mi o svojich problémoch súvisiacich s korupciou medzi príslušníkmi policajného zboru, prokurátormi a sudcami a o tom, ak ho mrzí zdĺhavosť vyšetrovacej väzby a nedostatky jeho nadriadenej štátnej správy.

Rozprával taktiež o tom, do akej miery si cení spolupráce s Provinčným rekonštrukčným tímom (PRT) a s nadšením mi ukázal všetky renovácie, ktoré boli realizované vďaka PRT. Bohužiaľ, riaditeľ bol po chvíli, uprostred nášho rozhovoru, odvolaný k dôležitému telefonátu.

Po ukončení návštevy väznice mi môj tlmočník oznámil, že zmienený telefonát sa týkal výšky úplatku, ktorý mal istý väzeň zaplatiť za prepustenie.

Od prezidentských volieb v roku 2004 pozorne sledujem, ako sa medzinárodné spoločenstvo angažuje v Afganistane v oblasti vojenskej, politickej i rozvojovej. Ako právnika ma hlavne zaujíma úloha právnych noriem (alebo ich neexistencie) v prechode od ozbrojeného konfliktu k (pri najlepšom) rozpačitému mieru.

Za túto dobu sa všeobecný názor na budovanie štátnych štruktúr zmenil z hodnotenia "takmer dobré s niekoľkými vážnymi problémami" na "takmer neúspešné, avšak zachrániteľné". Počas tej istej doby sa zmenil aj obecný názor na reformu právnych noriem, na ktorú sa skôr pozeralo ako na okrajový problém; v súčasnosti sa stala prioritou, ak má byť zachránený proces budovania nových štátnych štruktúr v Afganistane.

Moja skúsenosť s riaditeľom väznice je dokonalým príkladom neúspechu stratégií uplatňovaných pri reforme právnych noriem v prvých rokoch procesu budovania štátnych štruktúr - projektov ad hoc a projektov riadených sponzormi, ktoré boli zamerané na niekoľko právnych reforiem, budovanie krátkodobých kapacít a obnovu národnej infraštruktúry. Táto práca však zasiahla iba povrch problémov bezpečnostného a justičného rezortu Afganistanu, zatiaľ čo korupcia a beztrestnosť ďalej silneli. Oba tieto rezorty prejavia svoje jednotlivé aspekty podľa situácie osoby, s ktorou hovoríte. Či je to sympatizujúca cudzinka s vodičom a tlmočníkom, alebo poľnohospodár vymáhajúci naspäť svoj pozemok zabraný náčelníkom miestneho klanu, obaja sú konfrontovaní s rôznymi formami reálnej (ne)spravodlivosti.

Medzinárodné spoločenstvo je dnes konečne v situácii, kedy môže spojiť všetky "výkričníky" a prekonať nedostatky predchádzajúcich reformných iniciatív.

V priebehu posledných dvoch rokov bola pozornosť zameraná na vypracovanie právnych noriem, čo viedlo k vzniku nových strategických koncepcií a genézii nových aktérov.

  • Národná rozvojová stratégia Afganistanu (ANDS) obsahuje komplexnú stratégiu reformy právneho systému;
  • Svetová banka podporuje zriadenie rubriky Justície v Zvereneckom fonde obnovy Afganistanu (ARTF);
  • Misia OSN na pomoc Afganistanu UNAMA, v spolupráci s Rozvojovým programom OSN (UNDP), podporuje svoj Útvar pre vytváranie právnych noriem prostredníctvom provinčných programov OSN pre justíciu
  • ;

  • Štáty podieľajúce sa na kontingentoch Medzinárodných pomocných bezpečnostných síl (ISAF) sa snažia o rozvoj jednotlivých súčasti právneho systému a o aplikáciu súvisiacich programov na území svojich zón.

Počas rozhovorov s predstaviteľmi medzinárodného spoločenstva o zvýšenej orientácii na podporu právnych noriem v Afganistane, jeden účastník debaty poznamenal, že medzinárodné spoločenstvo je konečne v situácii, kedy môže spojiť všetky "výkričníky" a prekonať nedostatky predchádzajúcich reformných iniciatív. Moje stretnutia a diskusie s afganskými právnikmi však tieto reformy stavajú do celkom iného svetla; výkričníky je možné spojiť, ale na mape, ktorá nezodpovedá spoločnosti.

Boj proti beztrestnosti

Právny systém v Afganistane je bezpochyby nefunkčný a rozpadnutý a preto je potrebné značné úsilie pre posilnenie technických aspektov rekonštrukcie policajného a súdneho rezortu. V súčasnej dobe existuje niekoľko paralelných a často nezlučiteľných predstáv o vládnej moci a o zákonnosti. Vláda a náboženské zákony vynucované Talibanom boli radikálne, brutálne a diskriminačné, ale boli taktiež iba ďalšími v štruktúre vládnej moci a právnych noriem, násilne zavedených ústrednou vládou v Kábule, alebo v prípade Talibanu v Kandaháre, ktorých legitímnosť je neustále spochybňovaná.

V dôsledku dlhoročných vojnových konfliktov a striedania vlád doposiaľ existuje v Afganistane niekoľko vládnych (formálnych) a tradičných rodových (neformálnych) systémov výkonu vládnej moci a aplikácie zákonov. Budovanie nových štátnych štruktúr, podporované medzinárodným spoločenstvom, skomplikovalo, počas posledných ôsmich rokov, výkon vládnej moci a aplikáciu právnych noriem.

NATO/ISAF

Právne normy v Afganistane zostávajú naďalej zmesou centralizovaných vládnych (formálnych) iniciatív a rodových (neformálnych) zásad.

Neschopnosť odstrániť z vládnych štruktúr veliteľov ozbrojených milícií, známych hrubým porušovaním ľudských práv, a totálne odzbrojiť tieto milície, oslabilo štátnu správu a zákonnosť. Členstvo vo vláde týchto vodcov, cítiacich sa v postavení nad všetkými zákonmi, potvrdzuje široké vzduchoprázdno medzi mytológiou a spoločnosťou, ktorú charakterizuje medzinárodne podporovaný proces reforiem zákonnosti v Afganistane.

Túto spoločnosť uznala i afganská vláda v správe predloženej v rámci všeobecného pravidelného hodnotenia (UPR) Komisie pre ľudské práva OSN, v ktorej zdôraznila, že jedným z dôvodov neúspechu implementácie vlastného Akčného plánu mieru a spravodlivosť v zmiere je "neschopnosť vládnych orgánov a vplyv mocných jedincov, ktorí predtým porušovali ľudské práva".

Jedným z najextrémnejších príkladov "inštitucionalizácie" beztrestnosti je prijatie takzvaného zákona o amnestii afganským parlamentom na jar roku 2007. Niektorým z (bývalých) vodcov ozbrojených milícií, ktorí v súčasnej dobe zasadajú v parlamente, sa podarilo presadiť prijatie zákona, ktorý - až na niekoľko výnimiek - udeľuje amnestiu osobám, ktoré sa počas posledných dvadsiatich rokov zúčastnili vojnových konfliktov v Afganistane.

Aj keď v UPR afganská vláda uviedla, že prezident Karzáí uvedený zákon nepodpísal, a že je teda neplatný, už iba samotný návrh a prijatie tohto zákona parlamentom svedčí o spoločnosti, v ktorej majú bývalí vodcovia milícií stále veľmi silný vplyv. A dá sa predpokladať, že väčšina Afgancov, ktorí sú s týmto zákonom zoznámení, verí v jeho platnosť.

Zhoršujúca sa bezpečnostná situácia v niektorých provinciách a okresoch v súčasnosti značne komplikuje implementáciu mnohých programov.

Ďalším dôvodom inštitucionalizácie beztrestnosti je nezodpovedajúci záujem o reformu právnych noriem na miestnej úrovni. Ústredná vláda síce vyvinula určité snahy o riešenie problému neprítomnosti štátnej moci a zákonnosti na vidieku, ale provincie a okresy boli v prvých rokoch budovania štátnych štruktúr z veľkej časti ponechané samy na seba.

Aj napriek tomu, že sa v súčasnej dobe zjavne kladie väčší doraz na miestnu štátnu moc a právne normy (provinčný program OSN pre justíciu je súčasťou), zhoršujúca sa bezpečnostná situácia v niektorých provinciách a okresoch v súčasnosti značne komplikuje implementáciu mnohých programov.

NATO/ISAF

Absolventi programu Špeciálny výcvik pre ochranu hraníc, Spin Buldak, Afganistan, 2. apríla 2009

Z hore uvedeného vyplýva, že počas procesu budovania štátnych štruktúr, afganskú vládu reprezentujú medzi väčšinou chudobných a negramotných obyvateľov nasledujúci jedinci:

  • riaditelia väzníc, ako môj kamarát zo severu krajiny
  • skorumpovaní policajti obťažujúci občanov za účelom získania úplatku
  • sudcovia, ktorých rozhodnutia sú závislé viac na vôli miestneho vodcu klanu než na právnych normách
  • neoficiálni miestni guvernéri, ktorí vo svojich okresoch zastávajú spoločne funkcie veliteľa policajného zboru, prokurátora a sudcu.

Nie je preto prekvapením, že tieto vzory korupcie a zločinu podkopali legitímnosť vlády a prispievajú k rastúcej neistote. Občan, ktorý nemôže dôverovať svojej vláde, ju nebude brániť a podporovať.

Mnohí pozorovatelia varujú, že nastávajúce voľby nebudú, s najväčšou pravdepodobnosťou, slobodné a spravodlivé, napriek tomu prevláda nádej, že budú pri najmenšom uveriteľné.

Podpora legitmnosti

V súčasnej dobe sa na voľby kladie veľký dôraz, pretože by mohli obnoviť legitimitu afganskej vlády. Mnohí pozorovatelia varujú, že nastávajúce voľby nebudú, s najväčšou pravdepodobnosťou, slobodné a spravodlivé, napriek tomu prevláda nádej, že budú pri najmenšom uveriteľné. Voľby dávajú všetkým občanom možnosť vybrať si politické vedenie svojej krajiny, a preto môžu byť významným nástrojom pre nadobudnutie zákonnosti.

Voľby však nie sú zázračným liekom, ako sa potvrdilo v predchádzajúcich voľbách (prezidentské voľby v roku 2004 a voľby do parlamentu v roku 2005). Ak bude páchateľom vojnových zločinov a príslušníkom ilegálnych ozbrojených skupín umožnené, aby vo voľbách kandidovali a boli zvolení za použitia neprijateľných machinačnych taktík, voľby skôr prehĺbia než vyriešia vnútropolitickú krízu.

Vďaka rozsiahlej politickej, vojenskej a rozvojovej pomoci je medzinárodné spoločenstvo (vrátane krajín podieľajúcich sa na kontingentoch ISAF) vo výhodnej pozícii umožňujúcej prinútiť afganskú vládu ku konzultácii s občanmi a k podpore politickej debaty o spravodlivosti. Nátlak na afganskú vládu by mal zároveň vyvolať kritické hodnotenie vlastnej stratégie medzinárodného spoločenstva (ako nedávno v prípade novej vlády USA).

Obnovený záväzok k nastoleniu právnych noriem v Afganistane by mal prinajmenšom zahrňovať väčšie zameranie na kádrovanie vyšších politických pracovníkov a kandidátov na vedúce politické funkcie v nadchádzajúcich voľbách, na odzbrojení ilegálnych gangov, na zmysel pre zodpovednosť v rámci reformy rezortu bezpečnosti a na prístupnosť občanov k mechanizmom spravodlivosti. Tieto aspekty by mali byť kritériom úspechu reformy právneho systému.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink