JAZYK
Česká verze NATO Review přichází on-line přibližně dva týdny po verzi anglické z důvodu překladu původních textů.
STRUČNĚ O NATO REVIEW
ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH
REDAKČNÍ TÝM
 RSS
ZAŠLETE TENTO ČLÁNEK PŘÁTELŮM
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NATO REVIEW
  

Dosavadní reforma právního systému - "pouhé sáhnutí na špičku ledovce"

Sari Kouvo zastává názor, že rostoucí zaměření na technické aspekty reformy právních norem nezastaví klesající důvěru afghánské veřejnosti ve stát, ani zvyšující se nejistotu, pokud nebude existovat politická vůle ke skoncování s institucionalizovanou beztrestností.

NATO/ISAF

KÁBUL, Afghánistán: Příslušníci Afghánské národní policie (ANP), kteří absolvovali výcvik v Kábulu v červnu 2008.

Před několika lety jsem navštívila jednu provinční věznici v severním Afghánistánu a při té příležitosti jsem se seznámila s jejím přátelským a sympatickým ředitelem. Vyprávěl mi o svých problémech souvisejících s korupcí mezi příslušníky policejního sboru, prokurátory a soudci a o tom, jak ho mrzí zdlouhavost vyšetřovací vazby a nedostatky jeho nadřízené státní správy.

Vyprávěl rovněž o tom, do jaké míry si cení spolupráce s Provinčním rekonstrukčním týmem (PRT), a s nadšením mi ukázal všechny renovace, které byly realizovány díky PRT. Bohužel, ředitel byl po chvíli, uprostřed našeho rozhovoru, odvolán k důležitému telefonátu.

Po ukončení návštěvy věznice mi můj tlumočník sdělil, že zmíněný telefonát se týkal výše úplatku, který měl jistý vězeň zaplatit za propuštění.

Od prezidentských voleb v roce 2004 pozorně sleduji, jak se mezinárodní společenství angažuje v Afghánistánu v oblasti vojenské, politické i rozvojové. Jakožto právníka mě především zajímá úloha právních norem (nebo jejich neexistence) v přechodu od ozbrojeného konfliktu k (při nejlepším) rozpačitému míru.

Za tuto dobu se všeobecný názor na budování státních struktur změnil z hodnocení "téměř dobré s několika vážnými problémy" na "téměř neúspěšné, avšak zachranitelné". Během stejné doby se změnil i obecný názor na reformu právních norem, na kterou se dříve pohlíželo jako na okrajový problém; nyní se stala prioritou, má-li být zachráněn proces budování nových státních struktur v Afghánistánu.

Moje zkušenost s ředitelem věznice je dokonalým příkladem neúspěchu strategií uplatňovaných při reformě právních norem v prvních letech procesu budování státních struktur - projektů ad hoc a projektů řízených sponzory, které byly zaměřeny na několik právních reforem, budování krátkodobých kapacit a obnovu národní infrastruktury. Tato práce však zasáhla pouze povrch problémů bezpečnostního a justičního resortu Afghánistánu, zatímco korupce a beztrestnost dále sílily. Oba tyto resorty projeví své jednotlivé aspekty podle situace osoby, se kterou hovoříte. Ať je to sympatizující cizinka s řidičem a tlumočníkem, nebo rolník vymáhající zpět svůj pozemek zabraný náčelníkem místního klanu, oba jsou konfrontováni s různými formami reálné (ne)spravedlnosti.

Mezinárodní společenství je dnes konečně v situaci, kdy může spojit všechny "vykřičníky" a překonat nedostatky předchozích reformních iniciativ.

Během posledních dvou let byla pozornost zaměřena na vypracování právních normem, což vedlo ke vzniku nových strategických koncepcí a genezi nových aktérů.

  • Národní rozvojová strategie Afghánistánu (ANDS) obsahuje komplexní strategii reformy právního systému;
  • Světová banka podporuje zřízení rubriky Justice ve Svěřeneckém fondu obnovy Afghánistánu (ARTF);
  • Asistenční mise OSN v Afghánistánu (UNAMA), ve spolupráci s Rozvojovým programem OSN (UNDP), podporuje svůj Útvar pro vytváření právních norem prostřednictvím provinčních programů OSN pro justici
  • ;

  • Státy podílející se na kontingentech Mezinárodních pomocných bezpečnostních sil (ISAF) se snaží o rozvoj jednotlivých součástí právního systému a o aplikaci souvisejících programů na území svých zón.

Během rozhovorů s představiteli mezinárodního společenství o zvýšené orientaci na podporu právních norem v Afghánistánu, jeden účastník debaty poznamenal, že mezinárodní společenství je konečně v situaci, kdy může spojit všechny "vykřičníky" a překonat nedostatky předchozích reformních iniciativ. Moje setkání a diskuse s afghánskými právníky však tyto reformy staví do zcela jiného světla; vykřičníky lze možná spojit, ale na mapě, která neodpovídá skutečnosti.

Řešit problém beztrestnosti

Právní systém v Afghánistánu je bezpochyby nefunkční a rozpadlý, a proto je zapotřebí značného úsilí pro posílení technických aspektů rekonstrukce policejního a soudního rezortu. V současné době existuje několik paralelních, a často neslučitelných, představ o vládní moci a o zákonnosti. Vláda a náboženské zákony vynucované Tálibánem byly radikální, brutální a diskriminační, ale byly také pouze další ve struktuře vládní moci a právních norem, násilně zavedených ústřední vládou v Kábulu, nebo v případě Tálibánu v Kandaháru, jejichž legitimnost je neustále zpochybňována.

V důsledku dlouholetých válečných konfliktů a střídání vlád existuje dosud v Afghánistánu několik vládních (formálních) a tradičních rodových (neformálních) systémů výkonu vládní moci a aplikace zákonů. Budování nových státních struktur, podporované mezinárodním společenstvím, zkomplikovalo, během posledních osmi let, výkon vládní moci a aplikaci právních norem.

NATO/ISAF

Právní normy v Afghánistánu zůstávají nadále směsicí centralizovaných vládních (formálních) iniciativ a rodových (neformálních) zásad.

Neschopnost odstranit z vládních struktur velitele ozbrojených milic, známých hrubým porušováním lidských práv, a totálně odzbrojit tyto milice, oslabilo státní správu a zákonnost. Členství ve vládě těchto vůdců, cítících se v postavení nad všemi zákony, potvrzuje široké vzduchoprázdno mezi mytologii a skutečností, kterou charakterizuje mezinárodně podporovaný proces reforem zákonnosti v Afghánistánu.

Tuto skutečnost uznala i afghánská vláda ve zprávě předložené v rámci všeobecného pravidelného hodnocení (UPR) Komise pro lidská práva OSN, ve které zdůraznila, že jedním z důvodů neúspěchu implementace vlastního Akčního plánu míru a spravedlnost ve smíru je "neschopnost vládních orgánů a vliv mocných jedinců, kteří dříve porušovali lidská práva".

Jedním z nejextrémnějších příkladů "institucionalizace" beztrestnosti je přijetí takzvaného zákona o amnestii afghánským parlamentem na jaře roku 2007. Některým z (bývalých) vůdců ozbrojených milicí, kteří v současné době zasedají v parlamentu, se podařilo prosadit přijetí zákona, jenž - až na několik výjimek - uděluje amnestii osobám, které se během posledních dvaceti let účastnili válečných konfliktů v Afghánistánu.

Ačkoliv v UPR afghánská vláda uvedla, že prezident Karzáí uvedený zákon nepodepsal, a že je tudíž neplatný, již jen pouhý návrh a přijetí tohoto zákona parlamentem svědčí o skutečnosti, že bývalí vůdcové milic mají stále velmi silný vliv. A lze předpokládat, že většina Afghánců, kteří jsou s tímto zákonem seznámeni, věří v jeho platnost.

Zhoršující se bezpečnostní situace v některých provinciích a okresech nyní značně komplikuje implementaci mnohých programů.

Dalším důvodem institucionalizace beztrestnosti je neodpovídající zájem o reformu právních norem na místní úrovni. Ústřední vláda sice vyvinula určité snahy o řešení problému nepřítomnosti státní moci a zákonnosti na venkově, ale provincie a okresy byly v prvních letech budování státních struktur z velké části ponechány samy sobě.

Přestože se v současné době zjevně klade větší důraz na místní státní moc a právní normy (provinční program OSN pro justici je součástí), zhoršující se bezpečnostní situace v některých provinciích a okresech nyní značně komplikuje implementaci mnohých programů.

NATO/ISAF

Absolventi programu Speciální výcvik pro ostrahu hranic, Spin Buldak, Afghánistán, 2.dubna 2009

Z výše uvedeného vyplývá, že během procesu budování státních struktur, afghánskou vládu reprezentují mezi většinou chudých a negramotných obyvatel následující jedinci:

  • ředitelé věznic, jako můj kamarád ze severu země
  • zkorumpovaní policisté obtěžující občany za účelem získání úplatku
  • soudci, jejichž rozhodnutí jsou závislá více na vůli místního vůdce klanu než na právních normách
  • neoficiální místní guvernéři, kteří ve svých okresech zastávají rovněž funkce velitele policejního sboru, prokurátora a soudce.

Není proto překvapením, že tyto vzory korupce a zločinu podkopaly legitimnost vlády a přispívají k rostoucí nejistotě. Občan, jenž nemůže důvěřovat své vládě, ji nebude bránit a podporovat.

Mnozí pozorovatelé varují, že nastávající volby nebudou, s největší pravděpodobností, svobodné a spravedlivé, přesto převládá naděje, že budou při nejmenším uvěřitelné.

Prosazování legitimnosti

V současné době se na volby klade velký důraz, neboť by mohly obnovit legitimitu afghánské vlády. Mnozí pozorovatelé varují, že nastávající volby nebudou, s největší pravděpodobností, svobodné a spravedlivé, přesto převládá naděje, že budou při nejmenším uvěřitelné. Volby dávají všem občanům možnost si vybrat politické vedení své země, a proto mohou být významným nástrojem pro nabytí zákonnosti.

Volby však nejsou zázračným lékem, jak se potvrdilo v předchozích volbách (prezidentské volby v roce 2004 a volby do parlamentu v roce 2005). Bude-li pachatelům válečných zločinů a příslušníkům ilegálních ozbrojených skupin umožněno, aby ve volbách kandidovali a byli zvoleni za použití nepřijatelných machinačních taktik, volby spíše prohloubí než vyřeší vnitropolitickou krizi.

Díky rozsáhlé politické, vojenské a rozvojové pomoci je mezinárodní společenství (včetně zemí podílejících se na kontingentech ISAF) ve výhodné pozici umožňující přimět afghánskou vládu ke konzultaci s občany a k podpoře politické debaty o spravedlnosti. Nátlak na afghánskou vládu by měl rovněž vyvolat kritické hodnocení vlastní strategie mezinárodního společenství (jako nedávno v případě nové vlády USA).

Obnovený závazek k nastolení právních norem v Afghánistánu by měl přinejmenším zahrnovat větší zaměření na kádrování vyšších politických pracovníků a kandidátů na vedoucí politické funkce v nadcházejících volbách, na odzbrojení ilegálních gangů, na smysl pro odpovědnost v rámci reformy resortu bezpečnosti a na přístupnost občanů k mechanismům spravedlnosti. Tyto aspekty by měly být kritériem úspěchu reformy právního systému.

Sdílet následující:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink