JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Proces reformy justície v Afganistane - V záujme každého občana

David Nauta sa zamýšľa nad aspektmi reformy afganského súdneho systému, od korupcie až po nevyhovujúci väznice. Analyzuje spôsob, akým sa afganská vláda a medzinárodné spoločenstvo zhosťujú svojich úloh pri zavádzaní potrebných reforiem.

NATO/ISAF

Zákonnosť a právny poriadok v Afganistane je potrebné ešte intenzívnejšie zavádzať a rozvíjať.

Súčasná situácia Afganistane je čiastočne spôsobená postupom medzinárodného spoločenstva. Po odchode sovietskych vojsk a následnom odklonení sa politických kruhov USA, Saudskej Arábie a Pakistanu zostala táto krajina neuveriteľne labilná a zbedačená. Vplyvom rastu islamského extrémizmu a teroristického útoku na USA účinkuje Afganistan ako osa medzinárodných vzťahov. Celý svet má v súčasnej dobe silný záujem o rekonštrukciu Afganistanu, jeho dlhodobý rozvoj a vylúčenie ďalších konfliktov.

Súčasný záväzok medzinárodného spoločenstva k rozvoju Afganistanu je plnený pôsobením Medzinárodných pomocných bezpečnostných síl (ISAF), Asistenčnej misie OSN v Afganistane (UNAMA), finančnými prísľubmi štátov G8 a medzinárodných organizácií a účasti stoviek nevládnych organizácií.

Rozkvitajúci obchod s drogami, rastúca kriminalita a ozbrojené útoky opozičných gangov však neustále ohrozujú a komplikujú obnovu Afganistanu a jeho transformáciu na bezpečný a stabilný štát.

Krajina trpí nedostatkom ľudských zdrojov, ktoré by stimulovali demokratické reformy a vinou niektorých miestnych tradícií dochádza k všeobecnému šíreniu marginalizácie osôb kvôli príslušnosti k slabšiemu pohlaviu, spoločenskému postaveniu či etnickému pôvodu.

Všadeprítomná korupcia, zločin a občianske nepokoje sú prejavmi hlavných štrukturálnych príčin konfliktu. Zlá štátna správa, absencia právnych noriem a nerešpektovanie základných osobných práv - to je iba niekoľko problémov, ktoré je nutné riešiť v záujme prevencie pred ďalšími ozbrojenými konfliktami a nepokojmi. Afganská vláda a medzinárodné spoločenstvo sa zameriavajú na tieto hlavné príčiny, ale štruktúry štátnej správy sú iba v počiatočnom štádiu a nie sú schopné politickú neistotu kontrolovať. Krajina trpí nedostatkom ľudských zdrojov, ktoré by stimulovali demokratické reformy a vinou niektorých miestnych tradícií dochádza k všeobecnému šíreniu marginalizácie osôb kvôli príslušnosti k slabšiemu pohlaviu, spoločenskému postaveniu či etnickému pôvodu. Čerstvým príkladom je návrh zákona týkajúceho sa manželského znásilnenia.

Rozvoj štátnych priorit a súdna reforma

Afganská vláda vypracovala rozvojovú stratégiu s názvom Afganská národná rozvojová stratégia (ANDS), ktorá sa týmito hlavnými príčinami nestability zaoberá. Vychádza z Rozvojových cieľov tisícročia OSN a slúži ako dokument o stratégii znižovania chudoby.

NATO/ISAF

Odborná príprava bude mať kľúčovú úlohu pri vytváraní nového afganského justičného systému.

ANDS je rozdelená na 3 hlavné piliere:

  • bezpečnosť
  • štátna správa, právne normy a ľudské práva
  • hospodársky a sociálny rozvoj

Toto rozdelenie pomáha kategorizovať potreby rozvoja a zároveň umožní štátnym inštitúciám, darcom, medzinárodným a nevládnym organizáciám a taktiež afganskej občianskej spoločnosti, identifikovať oblasti, ktoré sú predmetom aktivít a spolupráce.

Reforma justičného systému, ktorý je súčasťou druhého piliera, bola zahájená odbornou prípravou afganských sudcov a kodifikáciou zákonu. Bolo dosiahnuté výrazného pokroku, ako v počte úspešných absolventov, tak zákonov zaradených do trestných zákonníkov.

Bohužiaľ, doposiaľ nikdy nedošlo k harmonizácii darcovských aktivít s afganskými zákonnými inštitúciami a preto neexistuje štruktúra afganského darcovského vlastníctva. Prebehli síce konzultácie s afganskou vládou, ktoré sa však preukázali ako neadekvátne, pretože ciele a priority vlády neboli posudzované s náležitým zreteľom.

Iným problémom je otázka, či odborná príprava môže docieliť úzkostlivo očakávaný nový právny systém. Rozsiahla korupcia v súdnictve bráni riadnemu presadzovaniu zákonnosti a umožňuje bohatým drogovým bossom a vplyvným povstalcom beztrestnosť a slobodu. Afganská vláda bojuje proti tejto situácii protikorupčnymi zákonmi, ale napriek tomu zostáva otázkou, či sa v blízkej budúcnosti dočkáme skutočných zmien. Výsledky sa dostavia, až keď bude afganské hospodárstvo natoľko silné, aby vyplácalo konkurenčné mzdy policajtom a súdnym úradníkom. Strážnik dnes zarába približne 5 000 afganí (100 US$) mesačne a priemerná mzda zamestnanca je približne 40 US$ mesačne. Pestovaním maku na výrobu drog si však afganská rodina zarobí bežne až 600 US$ mesačne.

Afganci oceňujú pojem "spravodlivosť" a preto radšej aplikujú neformálny systém, pretože vládny, formálny systém považujú za príliš skorumpovaný.

Integrácia islamského práva šáría do právneho systému.

Z dôvodu nedostatku funkčného právneho systému sa Afganci radšej spoliehajú na tradičné, neformálne praktiky spravodlivosti. Bonnská dohoda uznáva existenciu týchto praktik, ale ustanovuje, že tento systém nie je možné aplikovať, ak odporuje ustanoveniam afganskej ústavy či medzinárodným právnym normám.

Väčšina sporov, ktoré prejednávajú džirgy - volení zástupcovia z okolitých dedín - sú občianskeho charakteru. K nim je možné pripočítať niekoľko rodinných sporov a trestných prípadov. Džirgy vychádzajú jednak z miestnych zvyklostí, jednak z islamského práva šáría. Vynucovacie opatrenia zahrňujú ako spoločenský nátlak, tak postúpenie prípadu občianskym súdnym orgánom. Afganci oceňujú pojem "spravodlivosť" a preto radšej aplikujú neformálny systém, pretože vládny, formálny systém považujú za príliš skorumpovaný.

NATO/ISAF

Bez zákonnosti a právneho poriadku nie je žiadna krajina bezpečná - ani Afganistan.

Zápornou stránkou neformálneho systému je skutočnosť, že nie je vyžadované precedentné rozhodnutie, ani zverejňovanie rozhodnutí. Z toho dôvodu majú Afganci určitý zmysel pre ľubovôľu a rozpornosť. Existujú taktiež rôzne výrazné rozdiely v porovnaní so západnými justičnými systémami, napríklad svedectvo ženy je hodnotené ako menej spoľahlivé.

Neformálne justičné postupy majú pozoruhodný dopad na život jedincov ako aj celej komunity. aj keď nesplňujú medzinárodné normy v oblasti ľudských práv, bolo by chybou tento poriadok zrušiť. V postkonfliktných krajinách, v ktorých formálne mechanizmy sa zrútili alebo nie sú funkčné, sú aplikované neformálne právne postupy, ktoré sú často veľmi dôležité pri obnove určitej miery právnych noriem. Tieto postupy majú dôležitú úlohu v celom súdnom systéme.

Plnia úlohu účinného spôsobu v rámci uzmierovania konfliktných situácií, pretože sú podstatne viac zamerané na priame alebo na sprostredkované urovnanie sporov, na rozdiel od oficiálneho súdneho systému, ktorý je orientovaný predovšetkým na rozsudok v spore - kto je víťaz a kto je porazený. Neoficiálny systém v Afganistane je menej skorumpovaný a obyvatelia do neho vkladajú väčšiu dôveru.

V skutočnosti bude vytvorenie nových právnych noriem a súdneho poriadku trvať minimálne dve desaťročia. Do tej doby bude neformálny systém alternatívou, ktorú je potrebné podrobne posúdiť. V rámci pokroku v tejto veci je nutné zaoberať sa novými koncepciami za účelom ich aplikácie v neformálnom systéme a súčasne podporovať reformy.

Podľa západných kritérií sú podmienky vo väzenských ústavoch väzobného a nápravného charakteru veľmi rozdielne a sú hodnotené ako nevhodné až veľmi zlé.

Rekonštrukcia nápravných zariadení sa javí ako relatívne ľahká úloha. Bohužiaľ však nie je prekvapujúce, že Medzinárodný červený polmesiac a Medzinárodný červený kríž, po 30 rokoch vojnového konfliktu v Afganistane, konštatovali veľmi zlý stav väzníc. Hlavné nedostatky:

  • Väzenské cely sú často preplnené a zle udržiavané;
  • Niektoré internované osoby majú nepravidelný alebo žiadny prístup na čerstvý vzduch;
  • kvalita jedla je zlá;
  • vedenie väzníc nedokáže zaistiť potrebné súkromie väzňov;
  • internované osoby trpia častou chorobnosťou z hygienických dôvodu;
  • konštrukcia budov je rudimentárna, obsahuje iba základné potreby - vodu a sanitárne zariadenia.

Podľa západných kritérií sú podmienky vo väzenských ústavoch väzobného a nápravného charakteru veľmi rozdielne a sú hodnotené ako nevhodné až veľmi zlé. Existujú špecifické programy v rámci zdokonalenia tejto situácie, ktoré však reagujú iba na naliehavé prípady a neriešia problém na úrovni celej krajiny.

Komplexný prístup

Na rozdiel od iných misií, OSN neprevzala na počiatku intervencie medzinárodného spoločenstva v Afganistane vodcovskú úlohu. Obmedzila sa iba na koordináciu. Tento prístup by mohol byť účinným za predpokladu, že OSN bude koordinovať nie len na operačnej, ale i na strategickej úrovni. Aj keď UNAMA koordinuje svoju činnosť s útvarmi ISAF, vedúcimi národných programov pod vedením G8, EUPOL a ďalšími, OSN musí koordinovať svoju prácu na úrovni príslušných ministrov G8, NATO a EU za účelom zaisťovania finančných fondov, plnenia záväzkov a upresňovania strategických záverov.

Príkladom nedostatkov účinnejšej koordinácie bola prvá Komisia pre súdnu reformu, ktorá neuspela z dôvodu deficitu angažovanosti zainteresovaných strán. Súdny sektor dostal iba zlomok financií určených na reformné projekty. Nedostatok finančných zdrojov ohrozuje úspech právnej reformy v Afganistane.

Úplná integrácia systému tradičného riešenia sporov a islamského práva šáría do afganskej legislatívy predstavuje obrovský problém. Neformálny systém súdneho rozhodovania môže zohrať významnú úlohu pri riešení nezávažných a netrestných sporov; trestnými prípadmi sa musia zaoberať príslušné štátne orgány. Medzinárodné právne normy je nutné integrovať do všetkých aspektov zákonnosti a právnej praxe afganského justičného systému. Nedávny návrh legalizácie manželského znásilnenia však vzniesol silné pochyby o správnosti metód v rámci pomoci afganskej vláde.

Deliť sa o nasledujúce:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink