JAZYK
Česká verze NATO Review přichází on-line přibližně dva týdny po verzi anglické z důvodu překladu původních textů.
STRUČNĚ O NATO REVIEW
ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH
REDAKČNÍ TÝM
 RSS
ZAŠLETE TENTO ČLÁNEK PŘÁTELŮM
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NATO REVIEW
  

Proces reformace justice v Afghánistánu - V zájmu každého občana

David Nauta se zamýšlí nad aspekty reformace afghánského soudního systému, od korupce až po nevyhovující věznice. Analýzuje způsob, jakým se afghánská vláda a mezinárodní společenství zhošťují svých úkolů při zavádění potřebných reforem.

NATO/ISAF

Zákonnost a právní řád v Afghánistánu je třeba ještě intenzívněji zavádět a rozvíjet.

Současná situace Afghánistánu je částečně způsobena postupem mezinárodního společenství. Po odchodu sovětských vojsk a následném odklonění politických kruhů USA, Saudské Arábie a Pákistánu zůstala tato země neuvěřitelně labilní a zbídačená. Vlivem růstu islámského extremismu a teroristického útoku na USA učinkuje Afghánistán jako osa mezinárodních vztahů. Celý svět má v současné době silný zájem o rekonstrukci Afghánistánu, jeho dlouhodobý rozvoj a vyloučení dalších konfliktů.

Současný závazek mezinárodního společenství k rozvoji Afghánistánu je plněn působením Mezinárodních pomocných bezpečnostních sil (ISAF), Asisteční mise OSN v Afghánistánu (UNAMA), finančními přísliby států G8 a mezinárodních organizací a účastí stovek nevládních organizací.

Vzkvétající obchod s drogami, rostoucí kriminalita a ozbrojené útoky opozičních gangů však neustále ohrožují a komplikují obnovu Afghánistánu a jeho transformaci na bezpečný a stabilní stát.

Země trpí nedostatkem lidských zdrojů, které by stimulovaly demokratické reformy a vinou některých místních tradic dochází k všeobecnému šíření marginalizace osob kvůli příslušnosti ke slabšímu pohlaví, společenskému postavení či etnickému původu.

Všudypřítomná korupce, zločin a občanské nepokoje jsou projevy hlavních strukturálních příčin konfliktu. Špatná státní správa, absence právních norem a nerespektování základních osobních práv - to je pouze několik problémů, které je nutno řešit v zájmu prevence před dalšími ozbrojenými konflikty a nepokoji. Afghánská vláda a mezinárodní společenství se zaměřují na tyto hlavní příčiny, ale struktury státní správy jsou teprve v počátečním stádiu a nejsou schopny politickou nejistotu kontrolovat. Zem trpí nedostatkem lidských zdrojů, které by stimulovaly demokratické reformy a vinou některých místních tradic dochází k všeobecnému šíření marginalizace osob kvůli příslušnosti ke slabšímu pohlaví, společenskému postavení či etnickému původu. Čerstvým příkladem je návrh zákona týkajícího se manželského znásilnění.

Rozvoj priorit a soudních reforem

Afghánská vláda vypracovala rozvojovou strategii s názvem Afghánská národní rozvojová strategie (ANDS), která se těmito hlavními příčinami nestability zabývá. Vychází z Rozvojových cílů tisíciletí OSN a slouží jako dokument o strategii snižování chudoby.

NATO/ISAF

Odborná příprava bude mít klíčovou úlohu při vytváření nového afghánského justičního systému.

ANDS je rozdělena na 3 hlavní pilíře:

  • bezpečnost
  • státní správa, právní normy a lidská práva
  • hospodářský a sociální rozvoj

Toto rozdělení pomáhá kategorizovat potřeby rozvoje a rovněž umožní státním institucím, dárcům, mezinárodním a nevládním organizacím, a také afghánské občanské společnosti, identifikovat oblasti, které jsou předmětem aktivit a spolupráce.

Reforma justičního systému, který je součástí druhého pilíře, byla zahájena odbornou přípravou afghánských soudců a kodifikací zákonů. Bylo dosaženo výrazného pokroku, jak v počtu úspěšných absolventů, tak zákonů zařazených do trestních zákoníků.

Bohužel, dosud nikdy nedošlo k harmonizaci dárcovských aktivit s afghánskými zákonnými institucemi, a proto neexistuje struktura afghánského dárcovského vlastnictví. Proběhly sice konzultace s afghánskou vládou, které se však prokázaly jako neadekvátní, neboť cíle a priority vlády nebyly posuzovány s náležitým zřetelem.

Jiným problémem je otázka, zda odborná příprava může docílit úzkostlivě očekávaný nový právní systém. Rozsáhlá korupce v soudnictví brání řádnému prosazování zákonnosti a umožňuje bohatým drogovým bossům a vlivným povstalcům beztrestnost a svobodu. Afghánská vláda bojuje proti této situaci protikorupčními zákony, ale přesto zůstává otázkou, zda se v blízké budoucnosti dočkáme skutečných změn. Výsledky se dostaví, až bude afghánské hospodářství natolik silné, aby vyplácelo konkurenční mzdy policistům a soudném úředníkům. Strážník dnes vydělává přibližně 5 000 afghání (100 US$) měsíčně a průměrná mzda zaměstnance je přibližně 40 US$ měsíčně. Pěstováním máku na výrobu drog si však afghánská rodina vydělá běžně až 600 US$ měsíčně.

Afghánci oceňují pojem "spravedlivost", a proto raději aplikují neformální systém, protože vládní, formální systém považují za příliš zkorumpovaný.

Integrace islámského práva šáría do právního systému.

Z důvodu nedostatku funkčního právního systému se Afghánci raději spoléhají na tradiční, neformální praktiky spravedlnosti. Bonnská dohoda uznává existenci těchto praktik, ale stanoví, že tento systém nelze aplikovat, odporuje-li ustanovením afghánské ústavy či mezinárodním právním normám.

Většina sporů, které projednávají džirgy - volení zástupci z okolních vesnic - jsou občanského charakteru. K nim lze přičíst několik rodinných sporů a trestních případů. Džirgy vycházejí jednak z místních zvyklostí, jednak z islámského práva šáría. Vynucovací opatření zahrnují jak společenský nátlak, tak postoupení případu občanským soudním orgánům. Afghánci oceňují pojem "spravedlivost", a proto raději aplikují neformální systém, protože vládní, formální systém považují za příliš zkorumpovaný.

NATO/ISAF

Bez zákonnosti a právního řádu není žádná země bezpečná - ani Afghánistán.

Zápornou stránkou neformálního systému je skutečnost, že není vyžadováno precedenční rozhodnutí, ani zveřejňování rozhodnutí. Z toho důvodu mají Afghánci určitý smysl pro libovůli a rozpornost. Existují také různé výrazné rozdíly v porovnání se západními justičními systémy, například svědectví ženy je hodnoceno jako méně spolehlivé.

Neformální justiční postupy mají pozoruhodný dopad na život jedinců i celé komunity. I když nesplňují mezinárodní normy v oblasti lidských práv, bylo by chybou tento řád zrušit. V postkonfliktních zemích, ve kterých formální mechanismy se zhroutily nebo nejsou funkční, jsou aplikovány neformální právní postupy, jenž jsou často velmi důležité při obnově určité míry právních norem. Tyto postupy mají důležitou roli v celém soudním systému.

Plní roli účinného způsobu v rámci zmírňování konfliktních situací, neboť jsou podstatně více zaměřeny na přímé nebo na zprostředkováné urovnání sporu, na rozdíl od oficiálního soudního systému, který je orientován především na rozsudek ve sporu - kdo je vítěz a kdo je poražený. Neoficiální systém v Afghánistánu je méně zkorumpovaný a obyvatelé v něj vkládají větší důvěru.

Ve skutečnosti bude vytvoření nových právních norem a soudního řádu trvat minimálně dvě desetiletí. Do té doby bude neformální systém alternativou, kterou je třeba zevrubně posoudit. V rámci pokroku v této věci je nutné se zabývat novými koncepcemi za účelem jejich aplikace v neformálním systému, a současně podporovat reformy.

Podle západních kritérií jsou podmínky ve vězeňských ústavech vazebního a nápravného charakteru velmi rozdílné a jsou hodnoceny jako nevhodné až velmi špatné.

Rekonstrukce nápravných zařízení se jeví jako relativně snadný úkol. Bohužel však není překvapující, že Mezinárodní červený půlměsíc a Mezinárodní červený kříž, po 30 letech válečného konfliktu v Afghánistánu, konstatovaly velmi špatný stav věznic. Hlavní nedostatky:

  • Vězeňské cely jsou často přeplněné a špatně udržované;
  • Některé internované osoby mají nepravidelný nebo žádný přístup na čerstvý vzduch;
  • kvalita jídla je špatná;
  • vedení věznic nedokáže zajistit potřebné soukromí vězňů;
  • internované osoby trpí častou nemocností z hygienických důvodů;
  • konstrukce budov je rudimentární, obsahuje pouze základní potřeby - vodu a sanitární zařízení.

Podle západních kritérií jsou podmínky ve vězeňských ústavech vazebního a nápravného charakteru velmi rozdílné a jsou hodnoceny jako nevhodné až velmi špatné. Existují specifické programy v rámci zdokonalení této situace, které však reagují pouze na naléhavé případy a neřeší problém na úrovni celé země.

Komplexní přístup

Na rozdíl od jiných misí, OSN nepřevzala na počátku intervence mezinárodního společenství v Afghánistánu vůdčí roli. Omezila se pouze na koordinaci. Tento přístup by mohl být účinným za předpokladu, že OSN bude koordinovat nejen na operační, ale i na strategické úrovni. I když UNAMA koordinuje svoji činnost s útvary ISAF, vedoucími národních programů pod vedením G8, EUPOL a dalšími, OSN musí koordinovat svojí práci na úrovni příslušných ministrů G8, NATO a EU za účelem zajišťování finančních fondů, plnění závazků a upřesňování strategických závěrů.

Příkladem nedostatku účinnější koordinace byla první Komise pro soudní reformu, která neuspěla z důvodu deficitu angažovanosti zainteresovaných stran. Soudní sektor obdržel pouze zlomek financí určených na reformní projekty. Nedostatek finančních zdrojů ohrožuje úspěch právní reformy v Afghánistánu.

Úplná integrace systému tradičního řešení sporů a islámského práva šáría do afghánské legislativy představuje obrovský problém. Neformální systém soudního rozhodování může sehrát významnou roli při řešení nezávažných a netrestních sporů; trestními případy se musí zabývat příslušné státní orgány. Mezinárodní právní normy je nutno integrovat do všech aspektů zákonnosti a právní praxe afghánského justičního systému. Nedávný návrh legalizace manželského znásilnění však vznesl silné pochyby o správnosti metod v rámci pomoci afghánské vládě.

Sdílet následující:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink