JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Čierna Hora, NATO a nová štruktúra národnej bezpečnosti

Čierna Hora patrí medzi najnovšie štáty Európy. Prvým problémom tejto krajiny bolo či - alebo ako - disponovať národnými ozbrojenými silami. Minister národnej obrany Čiernej Hory popisuje, ako sa tento proces rozvíja a ako sa v ňom angažuje NATO.

Referendum v Čiernej Hore, v máji 2006, rozhodlo o znovunadobudnutí nezávislosti, ktorú táto krajina pôvodne získala v roku 1878 na základe rozhodnutia Berlínskej konferencie.

Je k cti ľudu Čiernej Hory a Srbska, že celý proces rozdelenia sa obišiel bez akéhokoľvek násilia. Bolo však úplné normálne, že bol sprevádzaný silnými emóciami. Sme pyšní, že tieto emócie neprerástli do vzájomného konfliktu a pevne dúfame, že nová forma vzťahov medzi našimi krajinami sa bude nie len prehlbovať, ale taktiež rozkvitať.

Mnoho členských i partnerských štátov NATO dobre pochopilo, že štatút nového nezávislého štátu bude obsahovať početné povinnosti a záväzky, z ktorých mnohé vyvstanú až v priebehu procesu budovania národných štruktúr.

Jedno z najdôležitejších rozhodnutí Čiernohorskej vlády v roku 2006 sa týkalo otázky vytvorenia národných ozbrojených síl. Otázka, či pre krajinu počítajúcu 700 000 obyvateľov, s kolísavou, ale konštantne sa rozvíjajúcou ekonomikou, pre krajinu, ktorá nie je nijako ohrozená, existuje racionálny záujem na nutnosti a dostupnosti národných ozbrojených síl. V každom prípade existuje všeobecný konsenzus, že bezpečnosť a stabilita v našej oblasti zostávajú dvomi labilnými faktormi - existuje však taktiež dôvera v ich dosiahnuteľnosť.

Keď chce štát požívať výhody kolektívnej bezpečnosti, musí k nej prispievať. Bývať v bezpečnom dome znamená platiť za nájomné a za údržbu.

Mnoho osôb z vládnych i mimovládnych kruhov je presvedčených, že namiesto toho ako byť jednoduchým používateľom bezpečnosti, Čierna Hora je skôr viazaná povinnosťou prispievať nie len k bezpečnosti, ale zároveň k stabilite celej oblasti i mimo nej. Keď chce štát požívať výhody kolektívnej bezpečnosti, musí k nej prispievať. Bývať v bezpečnom dome znamená platiť za nájomné a za údržbu.

V podstate bolo rozhodnuté, že Čiernohorský obranný systém bude zahrňovať nie len zložky národnej obrany a riadenia krízových situácií, ale zároveň spoluprácu na úseku obrany celého regiónu i mimo neho a tým prispievať k zvyšovaniu úrovne celkovej bezpečnosti a stability celej balkánskej oblasti.

Aj keď ku konečnému rozhodnutiu došlo hlavne vďaka úspechu dlhoročnej vzájomnej spolupráce členských štátov NATO, nebolo by pravdou a nezodpovedalo by reálnemu obrazu akejkoľvek vlády tu naznačovať, že existoval konsenzus čo sa týka vybudovania skromnej štruktúry (približne 2 400 príslušníkov) ozbrojených síl. Cieľom bolo poučenie zo spojeneckej spolupráce a prispievať k jej trvaniu.

V období bezprostredne po referende, malá skupina vyšších dôstojníkov, bývalých príslušníkov národnej armády Srbska a Čiernej Hory, zahájila práce na budovaní ozbrojených síl Čiernej Hory. V novembri roku 2006 bolo vytvorené Ministerstvo obrany.

Ministerstvo obrany bolo zriadené od nuly. Bolo potrebné ustanoviť základné právne normy a štruktúry, systém obranného plánovania a rozpočtu, spolu s politickými koncepciami a postupmi.

Výraz ‘reforma národnej obrany’ sa stal takmer všeobecným označením všetkých odkazov týkajúcich sa Ministerstva obrany, aj keď v skutočnosti v Čiernej Hore išlo skôr o ‘vytvorenie národnej obrany’’, než o ‘reformu národnej obrany’.

Toto však vôbec neplatí pre samotnú armádu; reformy v armáde pokračujú paralelne s budovaním ozbrojených síl. Určité množstvo regulačných štruktúr, systémov a politických koncepcií pochádza z doby spojených ozbrojených síl Srbska a Čiernej Hory. Naša armáda sa pevne snaží o adaptáciu týchto prevzatých systémov na najlepšie demokratické metódy aplikáciou.

S rozvojom procesu budovania profesionálnej armády sme postupne konštatovali prospech vyplývajúci z kompetentného vodcovstva, efektívnejšieho výcviku a vyššej morálky. Hrdosť armády má rastúcu tendenciu a je nemenej dôležité, že zároveň stúpa hrdosť obyvateľov Čiernej Hory na vlastnú armádu. Očakávame pokračujúci rast tohto trendu súčasne s našim rastúcim nasadením v procese Partnerstva pre mier, za pomoci spojencov NATO a ostatných medzinárodných partnerov.

V oblasti bezpečnosti a stability chápeme, že náš región ešte ‘nie je za vodou’.

Chápeme taktiež, že úspech akéhokoľvek štátneho orgánu závisí na jeho zamestnancoch. Ministerstvo obrany zamestnáva veľké množstvo mladých ľudí, takmer všetci sú vybavení dobrými znalosťami anglického jazyka. Zároveň sme previedli optimálne nasadenie našich skúsených dôstojníkov do ministerských funkcií. Mimo ich profesionálnych povinností navyše pomáhajú tým pracovníkom, ktorí nemajú skúsenosti s činnosťou armádnej inštitúcie.

Zavedenie demokratickej kontroly ozbrojených síl a optimálnych demokratických praktických postupov v rámci ministerstva sú vzájomne sa posilňujúce faktory účinnosti.

Počiatkom tohto roku Ministerstvo obrany predložilo parlamentu svoju prvú Výročnú správu o činnosti, v ktorej sú špecifikované všetky ministerské aktivity za prvý rok svojej existencie. Ministerstvo obrany sa nachádza vo fáze zavedenia doplňujúcich programov, ako napr. vytvorenie efektívneho systému zdokonalenia pravidelnej komunikácie medzi Ministerstvom obrany a parlamentom.

Rovnako ako pre Ministerstvo obrany je nutné vedomie potreby informácie pre parlament - a reakcie na ňu, je pre parlament nutné rozvíjať svoje znalosti o inštitúcii národnej obrany: čo máme v úmysle, akým spôsobom toho dosiahneme, aké zdroje sú nutné a prečo. Naše iniciatívy sú určené ku konfrontácii s týmito potrebami.

Koncom roku 2007 bol inaugurovaný Program komunikačnej stratégie zameraný na informovanie obyvateľstva o nákladoch a výhodách členstva v NATO za účelom zvýšenia podpory kandidatúry na členstvo v Aliancii zo strany Čiernohorcov. Teraz už pozorujeme úspešné výsledky jednotlivých aktivít v rámci tohto Programu, ktoré posilnili našu snahu na tomto úseku.

Nerobíme si žiadne ilúzie. Nastávajúce úlohy nebudú splnené ani ľahšie, ani rýchlejšie.

Vláda Čiernej Hory rozhodla už v prípravnej fáze pred prehlásením nezávislosti o svojej pôsobnosti v rámci riešenia otázky trvalej bezpečnosti v krajine, okolitom regióne i mimo neho, v rámci našich možností.

Bolo nám jasné, že vo vnútri NATO pracujú všetky členské štáty spoločne, delia sa o spoločné zdroje a politické koncepcie budujú na konsenzu za účelom zdokonalenia bezpečnosti všetkých členských štátov. Naše rozhodnutie usilovať sa o prizvanie do Programu Partnerstvo pre mier a následne o riadne členstvo v NATO, nebolo rozhodnutím unáhleným.

Boli sme si dobre vedomí prínosu Aliancie pre mier, bezpečnosť, stabilitu a prosperitu západnej Európy. Boli sme si zároveň dobre vedomí faktu, že aj keď za dlhé roky existencie spojeneckého zväzku došlo k mnohým vážnym rozporom medzi spojencami, všetky boli vždy vyriešené kompromisom. Kompromisom, ktorý vždy posilnil kolektívnu obranu a bezpečnosť.

Je možné konštatovať, že bezpečnosť a stabilita sa stali nevyhnutnou platformou ekonomického rozvoja zahraničných a vnútroštátnych investícií a sociálnej spokojnosti občanov v členských štátoch NATO.

Vláda Čiernej Hory si praje lepšiu budúcnosť pre svoj ľud - budúcnosť v mieri, bezpečnosti a stabilite, sociálnej pohody a ekonomickej spokojnosti. Aj keď zatiaľ nie sme si plne vedomí všetkých nákladov súvisiacich s členstvom v NATO, sme si bolestne vedomí nákladov na nebezpečenstvo, nestabilitu a ničivé účinky občianskej vojny v našom regióne. Zaviazali sme sa, že v budúcnosti sa náš ľud už nikdy nebude podieľať na týchto nákladoch.

Čo sa týka bezpečnosti a stability chápeme, že náš región ešte ‘nie je za vodou’. Spolu s rovnako zmýšľajúcimi susednými štátmi sa domnievame, že najspoľahlivejšou cestou k bezpečnosti a stabilite je členstvo v NATO.

Summit NATO v Bukurešti, v apríli 2008, predstavuje pre Čiernu Horu významný míľnik na ceste k mieru a stabilite v celom regióne. Boli sme veľmi potešení uznaním zo strany predstaviteľov NATO týkajúcim sa úspechu Čiernej Hory v rámci Partnerstva pre mier.

Program Partnerstvo pre mier poskytol Čiernej Hore príležitosť k čerpaniu z takmer dvadsaťročných skúseností Aliancie v oblasti pomoci štátom prechádzajúcim na demokratický systém vlády a zároveň skúseností spojeneckých a partnerských krajín. Poučenia z tohto procesu sú pre Čiernu Horu neoceniteľné – a to nie len na úseku prebiehajúcich vojenských reforiem, ale aj rozvoja činnosti nášho nového Ministerstva obrany.

Ochota NATO, jeho členských a ostatných partnerských štátov asistovať Čiernej Hore, v rámci skutočného partnerstva, je v podstate úspechom Aliancie. Našou úlohou je efektívne riadiť túto asistenciu, v zhode s našimi prioritami, bez toho aby naša pracovná kapacita bola touto asistenciou absorbovaná.

Nerobíme si žiadne ilúzie. Nastavajúce úlohy nebudú splnené ani ľahšie, ani rýchlejšie.

Zaviazali sme sa k tomuto úsiliu v pevnej viere, že, bez ohľadu na svoju malú rozlohu, Čierna Hora disponuje potrebným potenciálom pre účasť na členstve v Aliancii a my máme v úmysle tento potenciál uplatniť.

Boro Vučinić počas zasadania v hlavnom sídle NATO.

Výsledok: zdĺhavé jednania, následné rozhodovania a konečné opatrenia viedli k vzniku nových národných ozbrojených síl Čiernej Hory.

Share this:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink