JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Hladný človek je rozhnevaný človek!

José María Sumpsi Viñas, zástupca generálneho riaditeľa FAO, zdôrazňuje niektoré nové situácie, za ktorých sa potraviny môžu stať bezpečnostným problémom v kontexte vynárajúcej sa potravinovej kríze.

Svetová potravinová kríza sa rýchlo rozšírila. Vážne nepokoje a protestné akcie od Karibského mora až po Ďaleký východ sú demonštráciou potenciálu politickej nestability, ktorú táto kríza prináša.

V súčasnej dobe prebieha bezprecedentné zvyšovanie cien potravín a dovozných ciel v najchudobnejších krajinách, spojené so znižujúcimi sa zásobami potravinových rezerv. Táto situácia vyvolala mnohé politické, bezpečnostné, humanitárne, socioekonomické a rozvojové problémy, podstatne odlišné od okamžitých potrieb zaistenia potravín pre hladujúcich.

V priebehu niekoľkých posledných týždňov si svet uvedomil závažnosť tejto kríze a rada návrhov na riešenie situácie už bola predložená.

Vzhľadom k zložitosti celého problému sú politickí činitelia konfrontovaní s pokútnym balansovaním medzi okamžitou reakciou a dostatočným časom k analýze a pochopenie situácie a potenciálnych dôsledkov ich intervencie.

V niektorých prípadoch je potrebné pokročiť so zaistením väčšej prehľadnosti a s prípravou systémových dohôd. Musíme prehodnotiť faktory dopytu a ponuky pôsobiace na zvyšovanie cien potravín, ich vplyv a zrejmé nebezpečenstvo.

Najviac znepokojúcim, bezprostredným následkom je silnejúca vlna demonštrácií a nepokojov súvisiacich s potravinovou krízou v mnohých krajinách.

Táto situácia predstavuje jednak bezprostredné problémy, jednak určité možnosti.

Hlavné bezprostredné problémy:

 • protestné akcie z dôvodu potravinovej kríze a neistoty;
 • stúpajúca neistota dostupnosti základnej výživy a rastúci počet prípadov vážnej podvýživy vyžadujúce núdzové opatrenia;
 • zvýšené náklady na dovoz potravín, potravinová pomoc a programy potravinovej pomoci;
 • zabezpečenie kontrol cien národnými orgánmi, zákaz vývozu a zrušenie dovozných ciel.

Možnosti:

 • potenciálne výhody pre poľnohospodárov;
 • inovačný rozvoj systému potravinovej pomoci
 • užitočné zmeny v poľnohospodárskej obchodnej politike.

Najviac znepokojúcim, bezprostredným následkom je silnejúca vlna demonštrácií a nepokojov súvisiacich s potravinovou krízou v mnohých krajinách. Nebezpečenstvo je obzvlášť veľké v pokonflitnych zemiach, kde labilná bezpečnosť a politický a ekonomický rozvoj sú ľahko narušiteľné.

V niektorých prípadoch sú stabilizačné snahy ohrozené, mierové misie sú vystavené nátlaku miestnej vlády za účelom podpory pri potlačovaní demonštrácií a pracovníci medzinárodných organizácií a ich zariadení (napríklad potravinové sklady) sa stanú cieľom útokov vzbúrencov.

Ak bude táto situácia pokračovať - ako sa všeobecne predpokladá - mimoriadne náklady na humanitárnu pomoc dosiahnu výšku niekoľkých miliárd dolárov.

Bez ohľadu na bezprostrednú reakciu, viď Haiti, naliehavá intervencia je nutná a obsahuje:

 • zaradenie nepokojov súvisiacich s potravinovou krízou do systémov včasného varovania pred konfliktami;
 • integrácia istoty dostupnosti potravín do budovania mieru;
 • príprava mimoriadnych a rezervných plánov;
 • monitorovanie potravinových trhov a cien (hlavne v mestských oblastiach);
 • hodnotenie spôsobov pre účinnejšiu konfrontáciu organizácií medzinárodného spoločenstva a mierových misií s masovými nepokojmi.

Možné je taktiež posúdiť nasadzovanie špeciálnych operačných tímov so skúsenosťami v oblasti reakcie na komplikované situácie.

Potraviny pre distribúciu v núdzi sú nutné, avšak stávajú sa stále viac drahšími, čo ohrozuje reakciu medzinárodného spoločenstva. Svetový potravinový program žiadal nedávno dodatočnú subvenciu vo výške 750 miliónov USD, aby mohol realizovať programy stanovené na rok 2008. A potreba subvencií naďalej stúpa. Pre udržanie súčasnej úrovne pomoci bude potrebné získať od rôznych organizácií a zastupiteľstiev dodatočné finančné prostriedky na potraviny a ich dopravu.

Ak bude táto situácia pokračovať - ako sa všeobecne predpokladá - mimoriadne náklady na humanitárnu pomoc dosiahnu výšku niekoľkých miliárd dolárov. Nie je doposiaľ jasné, odkiaľ dodatočné finančné fondy budú pochádzať, ani aký účinok budú mať na ostatné humanitárne potreby. Veľká časť najviac postihnutých obyvateľov vo svete, závisiaca na externej potravinovej pomoci, by sa mohla stať obetou redukovaného alebo obmedzeného prídelu potravín. Darcovské štáty musia byť pripravené na poskytovanie významných dodatočných zdrojov a, spolu s potravinovou pomocou a účasťou spoločenstiev, vyriešiť vážne prioritné problémy.

OSN musí zlepšiť systém potravinovej pomoci na úseku analýz hodnotenia situácie a vystavenia obyvateľstva nedostatku potravín, a zároveň v oblasti spolupráce s jednotlivými vládami za účelom vytvorenia účinnej pomocnej štruktúry. Ide napríklad o potravinové lístky, podporu v hotovosti, školné a zamestnanecké stravovanie, rôzne programy výživy, špecifické poistné zmluvy - akékoľvek akcie, ktoré sú orientované na ochranu najzraniteľnejšej časti obyvateľstva.

Krátkodobo až dlhodobo je potrebné zaistiť pomoc chudobným poľnohospodárskym výrobcom vo zvyšovaní ich produkcie a využitie stúpajúcich cien obilnín. Produkcia obilnín v krajinách s nízkym národným dôchodkom a potravinovým deficitom (LIFDCs) – s výnimkou Číny a Indie – sa znížila v roku 2007 o 2.2 % a to práve v dobe, kedy medzinárodné ceny stúpali. Výnosy v mnohých týchto krajinách sú o mnoho nižšie než inde vo svete. Dôvodom je zaostalosť v používaní hnojív, vo vyrovnávaní výnosov, v zavlažovaní, v integrovanom riadení nutričných procesov, v boji proti škodlivým látkam a taktiež v udržovaní kultivovanej pôdy.

FAO už podnikla určité opatrenia týkajúce sa prudkého vzostupu cien potravín. V decembri 2007 zahájila program podpory vládnych orgánov najviac postihnutým krajinám v oblasti rozvoja poľnohospodárskej ponuky. Tento program prebieha v spolupráci so Svetovou bankou, regionálnymi štátnymi inštitúciami, rímskymi úradmi FAO a príslušnými národnými vládami za účelom identifikácie naliehavých potrieb v poľnohospodárstve.

Rovnako ako tento program zahrňuje partnerskú spoluprácu v rámci pomoci poľnohospodárom produkovať podľa ich vôle a potrieb, medzinárodné spoločenstvo na úseku bezpečnosti môže spolupracovať aj v iných sektoroch v záujme zdarného pojatia a riešenia všetkých problémov.

Týmto postupom je možné zabrániť tomu, aby potravinová kríza prerástla z humanitárneho problému do rozsiahleho vážneho problému bezpečnosti.

José María Sumpsi Viñas

Otázky a odpovede

Akým tempom ceny potravín stúpajú?
Ako to súvisí s bezpečnosťou?
Ktoré oblasti sú najviac zasiahnuté ?
Share this:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink