JAZYK
Česká verze NATO Review přichází on-line přibližně dva týdny po verzi anglické z důvodu překladu původních textů.
STRUČNĚ O NATO REVIEW
ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ
INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH
REDAKČNÍ TÝM
 RSS
ZAŠLETE TENTO ČLÁNEK PŘÁTELŮM
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NATO REVIEW
  

Hladový člověk je rozzlobený člověk!

José María Sumpsi Viñas, zástupce generálního ředitele FAO, zdůrazňuje některé nové situace, za kterých se potraviny mohou stát bezpečnostním problémem v kontextu vynořující se potravinové krize.

Světová potravinová krize se rychle rozšířila. Vážné nepokoje a protestní akce od Karibského moře až po Dálný východ jsou demonstrací potenciálu politické nestability, kterou tato krize přináší.

V současné době probíhá bezprecedentní zvyšování cen potravin a dovozních cel v nejchudších zemích, spojené se snižujícími se zásobami potravinových rezerv. Tato situace vyvolala mnohé politické, bezpečnostní, humanitární, socio-ekonomické a rozvojové problémy, podstatně odlišné od okamžitých potřeb zajištění potravin pro hladovící.

V průběhu několika posledních týdnů si svět uvědomil závážnost této krize a řada návrhů na řešení situace již byla předložena.

Vzhledem ke složitosti celého problému jsou političtí činitelé konfrontováni s potměšilým balancováním mezi okamžitou reakcí a dostatečným časem k analýze a pochopení situace a potenciálních důsledků jejich intervence.

V některých případech je třeba pokročit se zajištěním větší přehlednosti a přípravou systémových dohod. Musíme přehodnotit faktory poptávky a nabídky působící na zvyšování cen potravin, jejich vliv a patrné nebezpečí.

Nejvíce znepokujícím, bezprostředním následkem je sílící vlna demonstrací a nepokojů související s potravinovou krizí v mnoha zemích.

Tato situace představuje jednak bezprostřední problémy, jednak určité možnosti.

Hlavní bezprostřední problémy:

 • protestní akce z důvodu potravinové krize a nejistoty;
 • stoupající nejistota dostupnosti základní výživy a rostoucí počet případů vážné podvýživy vyžadující nouzová opatření;
 • zvýšené náklady na dovoz potravin, potravinová pomoc a programy potravinové pomoci;
 • zabezpečení kontrol cen národními orgány, zákaz vývozu a zrušení dovozních cel.

Možnosti:

 • potenciální výhody pro zemědělce;
 • inovační rozvoj systému potravinové pomoci
 • užitečné změny v zemědělské obchodní politice.

Nejvíce znepokujícím, bezprostředním následkem je sílící vlna demonstrací a nepokojů související s potravinovou krizí v mnoha zemích. Nebezpečí je obzvláště velké v pokonflitních zemích, kde labilní bezpečnost a politický a ekonomický rozvoj jsou snadno narušitelné.

V některých případech jsou stabilizační snahy ohroženy, mírové mise jsou vystaveny nátlaku místní vlády za účelem podpory při potlačování demonstrací a pracovníci mezinárodních organizací a jejich zařízení (například potravinové sklady) se stanou cílem útoků vzbouřenců.

Bude-li tato situace pokračovat - jak se všeobecně předpokládá - mimořádné náklady na humanitární pomoc dosáhnou několika miliard dolarů.

Bez ohledu na bezprostřední reakci, viz Haiti, naléhavá intervence je nutná a obsahuje:

 • zařazení nepokojů související s potravinovou krizí do systémů včasného varování před konflikty;
 • integrace jistoty dostupnosti potravin do budování míru;
 • příprava mimořádných a rezervních plánů;
 • monitorování potravinových trhů a cen (zejména v městských oblastech);
 • hodnocení způsobů pro účinnější konfrontaci organizací mezinárodního společenství a mírových misí s masovými nepokoji.

Možné je rovněž posoudit nasazování speciálních operačních týmů se zkušenostmi v oblasti reakce na komplikované situace.

Potraviny pro distribuci v nouzi jsou nutné, avšak stávají se stále více dražšími, což ohrožuje reakci mezinárodního společenství. Světový potravinový program žádal nedávno dodatečnou subvenci ve výši 750 milionů USD, aby mohl realizovat stanovené programy na rok 2008. A potřeba subvencí nadále stoupá. Pro udržení současné úrovně pomoci bude třeba získat od různých organizací a zastupitelství dodatečné finanční prostředky na potraviny a její dopravu.

Bude-li tato situace pokračovat - jak se všeobecně předpokládá - mimořádné náklady na humanitární pomoc dosáhnou několika miliard dolarů. Není dosud jasné, odkud dodatečné finanční fondy budou pocházet, ani jaký účinek budou mít na ostatní humanitární potřeby. Velká část nejvíce postižených obyvatel ve světě, závisející na externí potravinové pomoci, by se mohla stát obětí redukovaného nebo omezeného přídělu potravin. Dárcovské státy musí být připraveny na poskytování významných dodatečných zdrojů a, spolu s potravinovou pomocí a účastí společenství, vyřešit vážné prioritní problémy.

OSN musí zlepšit systém potravinové pomoci na úseku analýz hodnocení situace a vystavenosti obyvatelstva nedostatku potravin, a rovněž v oblasti spolupráce s jednotlivými vládami za účelem vytvoření účinné pomocné struktury. Jedná se například o potravinové lístky, podporu v hotovosti, školní a zaměstnanecké stravování, různé programy výživy, specifické pojistné smlouvy - veškeré akce, které jsou orientovány na ochranu nejzranitelnější části obyvatelstva.

Krátkodobě až dlouhodobě je třeba zajistit pomoc chudým zemědělským výrobcům ve zvyšování jejich produkce a využití stoupajících cen obilnin. Produkce obilnin zeměmi s nízkým národním důchodem a potravinovým deficitem (LIFDCs) – s výjimkou Číny a Indie – se snížila v roce 2007 o 2.2 %, a to právě v době, kdy mezinárodní ceny stoupaly. Výnosy v mnoha těchto zemích jsou mnohem nižší než jinde ve světě. Důvodem je zaostalost v používání hnojiv, ve vyrovnávání výnosů, v zavlažování, v integrovaném řízení nutričních procesů, v boji proti škodlivým látkám a také v udržování kultivované půdy.

FAO již podnikla určitá opatření týkající se prudkého vzestupu cen potravin. V prosinci 2007 zahájila program podpory vládních orgánů nejvíce postižených zemí v oblasti rozvoje zemědělské nabídky. Tento program probíhá ve spolupráci se Světovou bankou, regionálními státními institucemi, římskými úřady FAO a příslušnými národními vládami za účelem identifikace naléhavých potřeb v zemědělství.

Stejně jako tento program zahrnuje partnerskou spolupráci v rámci pomoci zemědělcům produkovat podle jejich vůle a potřeb, mezinárodní společenství na úseku bezpečnosti může spolupracovat i v jiných sektorech v zájmu zdárného pojmutí a řešení všech problémů.

Tímto postupem lze zabránit, aby potravinová krize přerostla z humanitárního problému do rozsáhlého vážného problému bezpečnosti.

José María Sumpsi Viñas

Otázky a odpovědi

Jakým tempem ceny potravin stoupají?
Jak to souvisí s bezpečností?
Které oblasti jsou zasaženy nejvíce?
Share this:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink