ЕЗИК
Заради превода българската версия на "НАТО Преглед" излиза онлайн около две седмици след английското издание.
ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
ИЗДАТЕЛСКА ПОЛИТИКА
АВТОРСКИ ПРАВА
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ
 RSS
ИЗПРАТИ СТАТИЯТА НА ПРИЯТЕЛ
АБОНАМЕНТ ЗА "НАТО ПРЕГЛЕД"
  

Който страда от глад, изпитва яд

В светлината на кризата с храните Хосе Мария Сумпси Виняс, помощник генерален директор в Организацията на ООН по прехрана и земеделие (FAO), очертава новите рискове прехраната да се превърне в проблем на сигурността.

Положението с прехраната в света бързо се променя. Сериозните вълнения и протести, избухнали в градове от Карибския басейн до Далечния изток, илюстрират потенциала за политическа нестабилност, заложен в този проблем.

Понастоящем наблюдаваме тенденция към безпрецедентно покачване на цените на хранителните продукти и на разходите за внос в най-бедните страни, съпроводено с намаляване на хранителните запаси. Този факт поражда редица политически, хуманитарни и социално-икономически проблеми и предизвикателства за сигурността и развитието, редом с преките потребности да се задоволи гладът.

През последните няколко седмици светът бързо осъзна сериозността на проблемите и започна да обмисля решения.

Предвид сложността на ситуацията политиците трябва да намерят деликатното равновесие между спешната нужда да се решат непосредствените проблеми и необходимостта спокойно да се анализират и разберат предизвикателствата и възможните последици от техните действия..

В някои случаи се налага да се доизясни ситуацията и да се постигне общо споразумение, за да се върви напред. Необходимо е да се анализират факторите за покачване на цените в търсенето и предлагането, влиянието им и потенциалните заплахи.

Най-тревожното пряко последствие са засилените социално- политически размирици, предизвикани от проблемите с прехраната в редица страни.

Но тази ситуация крие както предизвикателства, които вече са очевидни, така и възможности, които може би не са толкова явни.

Основните предизвикателства включват:

 • протести и несигурност, сързани с прехраната;
 • засилване на несигурността по отношение на прехраната и зачестяване на случаите на остър глад, изискващи спешна намеса;
 • увеличаване на цените на вносните хранителни продукти, както и на програмите за помощ и подкрепа в прехранването, и;
 • контрол на цените от страна на националните правителства, забрана за износ и премахване на тарифите за внос.

Някои от добрите възможности са:

 • потенциални печалби за фермерите;
 • новаторски разработки в системата за помощ в прехраната и
 • полезни промени в земеделската търговска политика.

Най-тревожното пряко последствие са засилените социално-политически размирици, предизвикани от проблемите с прехраната в редица страни. Рискът е особено висок в държавите, излизащи от остър конфликт, където крехката сигурност и плахият политически или икономически напредък лесно могат да излязат от релси.

В редица случаи това може да подкопае усилията за стабилизация, да наложи допълнителен натиск върху мироопазващите мисии, принудени да подкрепят усилията на правителството да потуши бунтовете, и да превърне в мишена международните екипи и някои техни обекти като складовете с храни например.

Ако проблемите продължат да се развиват според предвижданията, извънредните нужди само от хуманитарна помощ лесно ще достигнат числото милиарди долари.

Освен непосредствената реакция за гарантиране на сигурността, както стана в Хаити, са необходими спешни усилия за:

 • включване на бунтовете, свързани с прехраната, в системите за ранно предупреждение за конфликти;
 • интегриране на продоволствената сигурност в мироопазващите мисии;
 • разработка на планове за спешно действие;
 • наблюдение на пазарите и цените на хранителните продукти (особено в градските зони) и
 • обмисляне на начините различните органи и мироопазващите мисии по-успешно да се справят с масовите размирици.

Може да се обмисли и изпращането на екипи със засилен капацитет на действие, притежаващи опит в реакцията на подобни сложни събития.

Хранителните продукти за спешни нужди стават все по-скъпи и това препятства международната намеса. Световната програма за прехрана вече поиска допълнителни 750 милиона долара, за да осъществи вече одобрените си проекти за 2008 г., и сумата продължава да расте. Редица организации и агенции се нуждаят от допълнителни средства за храни и транспорт при сегашните равнища на помощ.

Ако проблемите продължат да се развиват според предвижданията, извънредните нужди само от хуманитарна помощ лесно ще достигнат числото милиарди долари. Не е ясно откъде ще дойдат тези допълнителни средства, нито как ще се отрази това на другите хуманитарни потребности. Дажбите за много от най-уязвимите категории население по света могат да бъдат намалени или разредени Общността на донорите трябва да е готова да предостави значителни допълнителни ресурси и съвместно с организациите за помощ в прехраната да реши сериозните въпроси за приоритетите.

В системата на ООН трябва спешно да се подобри оценката на потребностите и анализът на уязвимостта, както и съвместната работа с правителствата за разработване на ефективни мерки за безопасност. Такива могат да бъдат ваучерите за храна, трансферите на ликвидност, изхранването на училищата, програмите за прехрана и заетост, застрахователните схеми, при условие, че защищават уязвимото население.

В близък и по-дългосрочен план бедните селски производители трябва да бъдат подпомогнати да разширят производството и да се възползват от по-високите цени на основните продукти. Производството на зърнени храни в страните с ниски приходи и дефицит на храни, с изключение на Индия и Китай, е намаляло с 2,2 % през 2007 г., едновременно с покачването на международните цени. Реколтите в редица от тези страни продължават да са много по-ниски в сравнение с останалата част от света.Това се дължи на изостаналостта в употребата на торове, липсата на високодобивни сортове, на добро напояване, на интегрирана система за борба с вредителите и обработка, съхраняваща почвата.

FAO вече предприе стъпки за реакция на главоломно покачващите се цени. През декември 2007 г. организацията предложи инициатива в подкрепа на правителствата на най-засегнатите страни за увеличаване на земеделските доставки. Инициативата се осъществява съвместно със Световната банка, регионалните институции, редица агенции със седалище в Рим и националните правителства, като целта е да се определят нуждите он инвестиции в земеделието.

По примера на тази инициатива, в която съвместните усилия целят да се помогне на фермерите да произвеждат каквото искат и от каквото се нуждаят, общността, отговаряща за сигурността, може да работи съвместно в други области, за да допринесе за ограничаването и решаването на проблема.

Това ще предотврати лавинообразното развитие на проблема с прехраната и превръщането му в сериозен проблем за сигурността.

Хосе Мария Сумпси Виняс

Въпроси и отговори

Колко се покачиха цените на храните?
В какъв аспект това е проблем за сигурността?
Кои региони са най-засегнати?
Споделета това:     DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink