JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Čo znamená potravinová kríza pre Afganistan?

Redakcia NATO Review sa rozprávala so zástupcom UNAMA o vplyve potravinovej kríze na túto krajinu a na jej bezpečnostnú situáciu.

Afganistan, jedna z najchudobnejších krajín vo svete, už potravinovou krízou trpela skôr. Cena najdôležitejšej základnej potraviny, pšeničnej múky, sa zvyšovala v priemere o takmer 60 percent ročne.

Vzhľadom k ťažkému dopadu tejto kríze na chudobné obyvateľstvo, afganská vláda požiadala o pomoc medzinárodné spoločenstvo. Dňa 24. januára 2008, Medzinárodný detský fond neodkladnej pomoci (UNICEF), Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Svetový potravinový program (WFP) vyhlásili výzvu na pomoc dva a pol miliónu Afgancov najviac postihnutých potravinovou krízou. Tento fond pomoci bol stanovený na 81 miliónov USD.

Cena najdôležitejšej základnej potraviny, pšeničnej múky, sa zvyšovala v priemere o takmer 60 percent ročne.

V priebehu minulých mesiacov, WFP organizoval potravinovú pomoc pre najviac postihnutú časť afganskej populácie v snahe zaistiť základnú výživu pre 2,5 milióna najchudobnejších Afgancov v mestských a vidieckych oblastiach, zahrnutých v prvej polovine roku do tohto programu.

Mimo tohto programu, dňa 6. mája Pakistan ponúkol Afganistanu 50 000 ton pšenice a prisľúbil ďalšiu pomoc na základe dohody s afganskou vládou.

Zároveň prebiehajú jednania medzi OSN a afganskou vládou, ktoré sú zamerané na ďalšie kroky v potravinovej pomoci, a síce po skončení prebiehajúceho programu. Tieto jednania zahrňujú otázky krátkodobého dovozu pšenice v rámci plnenia súčasných potravinových potrieb, realizovateľnosť vytvorenia strategických zásob obilnín na stredne dlhé obdobie a budovanie dlhodobých štruktúr afganského poľnohospodárstva. Cieľom je sebestačnosť Afganistanu čo sa týka potravín, za pomoci Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo OSN (FAO).

Redakcia NATO Review položila zástupcovi Pomocnej misie OSN v Afganistane, ktorá koordinuje úsilie medzinárodného spoločenstva spoločne s vládnymi orgánmi krajiny, niekoľko otázok týkajúcich sa významu tohto smeru vývoja pre ľud a bezpečnosť Afganistanu, kde NATO vedie Medzinárodné pomocné bezpečnostné sily (ISAF).

NATO Review: Ktoré problémy na úseku bezpečnosti zosilnili v každodennom živote Afgancov z dôvodu nedostatku cenove dostupných potravín?

UNAMA: V dôsledku vysokých cien potravín je pre milióny Afgancov veľmi problematické zabezpečenie ich vlastnej základnej výživy. Praktické bezpečnostné problémy zahrňujú hlavne demonštrácie (často z nevedomosti ľudu, že stúpajúce ceny potravín sú súčasťou globalizácie) a stúpajúcou ochotu mladých mužov k náboru do protivládnych vzbúreneckých oddielov. Útoky zločineckých alebo protivládnych skupín na autokolóny s potravinovou pomocou sú veľkým problémom v mnohých oblastiach.

NATO Review: Predstaviteľ FAO v Afganistane prehlásil, že vyššie ceny pšenice a nižšie ceny ópia by povzbudili afganských poľnohospodárov k prechodu od pestovania maku pre výrobu ópia na obilniny. Aký je váš názor na toto prehlásenie?

UNAMA: V tejto dobe je ešte príliš skoro presadzovať, že vyššie ceny potravín (pšenice) by viedli k prechodu od pestovania ópia k pestovaniu klasických plodín. Na jednej strane vyššie ceny môžu znamenať motiváciu, na druhej strane existuje celé spektrum ovplyvňujúcich faktorov: napríklad, mak ako rastlina je omnoho odolnejší na sucho než pšenice, vysoké ceny hnojív a pohonných látok silne predražujú pestovanie a dopravu pšenice a v niektorých prípadoch sú farmári k pestovaní ópia prinútení, pretože nemajú možnosť

Je možné, že vysoké ceny potravín spôsobujú stúpajúcu ochotu mladých mužov k náboru do protivládnych vzbúreneckých oddielov, vrátane Talibanu.

NATO Review: Sú oblasti najviac postihnuté potravinovou krízou taktiež najviac náchylné k nepokojom?

UNAMA: Zatiaľ sme nepozorovali priamu súvislosť. V izolovaných, suchom trýznených oblastiach, je obyvateľstvo najviac znepokojené vysokými cenami potravín. Dovoz potravinovej pomoci do nebezpečných oblastí je však omnoho namáhavejší. Podľa Svetového potravinového programu (WFP) bolo v roku 2007 hlásených viac než 30 útokov na nákladné vozy alebo na autokolóny dopravujúce potraviny v rámci pomoci WFP. Výsledkom týchto útokov bola strata 870 ton potravín v hodnote 730 000 USD.

NATO Review: Domnievate sa, že Taliban ťaží alebo by mohol ťažiť z neistoty spôsobenej potravinovou krízou?

UNAMA: Je možné, že vysoké ceny potravín spôsobujú stúpajúcu ochotu mladých mužov k náboru do protivládnych vzbúreneckých oddielov, vrátane Talibanu.

NATO Review: Mohli ste konštatovať dôkaz „komplexného prístupu“ (určeného k zaisteniu užšej spolupráce civilných a vojenských zastupiteľstiev) v rámci reakcie na potravinovú situáciu v Afganistane?

UNAMA: Pracovníci zastúpenia OSN sa pravidelne stretávajú s predstaviteľmi ISAF za účelom výmeny informácií o potravinovej a bezpečnostnej situácii v Afganistane a o opatreniach OSN a afganskej vlády v rámci stabilizácie celkovej situácie.

Otázky a odpovede

Prečo ceny potravín náhle o toľko narástli?
V čom spočívajú hlavné obavy z vplyvu potravinovej kríze na bezpečnosť?
Je koniec tejto situácie už v dohľade?
Share this:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink