JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Bukurešť - míľnik v transformácii NATO

Generálny tajomník NATO, Jaap de Hoop Scheffer, sa zamýšľa nad vplyvom, ktorý bude mať summit v Bukurešti na ďalší vývoj Aliancie.

V dňoch 3. a 4. apríla sa bude konať v Bukurešti summit NATO.

Nastavajúce zasadanie je súčasťou stratégie troch summitov, ktorú zahájil summit v Rige v roku 2006 a ktorú ukončí summit pri príležitosti osláv 60.výročia založení NATO v budúcom roku.

V priebehu relatívne krátkeho obdobia chceme podstatne urýchliť transformáciu NATO: Aliancia sa stane o mnoho silnejším garantom bezpečnosti v našom, rastúcou mierou globalizovanom a súčasne stále nebezpečnejšom svete iba za predpokladu nadobudnutia dokonalejších operačných schopností a naviazaní úspešných politických vzťahov s novými krajinami a novými medzinárodnými inštitúciami.

Bukureštský summit bude, čo sa týka počtu zúčastnených štátov, najväčším v histórii NATO. Budú prítomní najvyšší štátni predstavitelia všetkých 26 členských štátov, partnerských zemí celého sveta a taktiež zástupcovia najdôležitejších medzinárodných organizácií, ktorí budú jednať hlavne o nových bezpečnostných systémoch.

Nič iného nemôže jasnejšie zdôrazniť rozvíjajúcu sa úlohu NATO ako centra rozsiahlej koalície – flexibilného politicko-vojenského mechanizmu v službách nie len svojich členov, ale celého medzinárodného spoločenstva.

Aké budú pilierové body programu summitu v Bukurešti ? Do popredia vystupujú štyri kľúčové oblasti:

Prvá oblasť – misie a operácie

Bukureštský summit sa bude vyznačovať silnou orientáciou na misie a operácie Aliancie. Vyše 60 000 mužov a žien je v súčasnej dobe nasadených v misiách a operáciách pod vedeným NATO na troch kontinentoch. Pri príležitosti summitu chceme zdôrazniť povinnosť 26 spojencov dosiahnuť úspechu v týchto misiách a operáciách a súčasne vyjadriť našu mimoriadnu podporu ľudu Kosova a Afganistanu.

Čo sa týka Kosova, spojenci oznámili, že jednotky KFOR zostanú na mieste, a síce na základe Uznesenia č.1244 Rady bezpečnosti OSN, pokiaľ tento orgán nerozhodne inak. KFOR zaisťuje v tejto krajine bezpečné životné prostredie pre všetkých občanov Kosova.

Spojenci taktiež zdôraznili, že ide o riadený a koordinovaný proces. Balkán leží v srdci Európy a jeho stabilita je nesmierne dôležitá pre náš kontinent. Chceme, aby všetky krajiny tejto oblasti boli integrované do veľkej Európy. To je hlavný dôvod, prečo NATO pokračuje nie len vo všeobecnej pomoci Kosovu, ale taktiež pomáha s reformami Srbsku, Bosne a Hercegovine a Čiernej Hore.

Musíme naďalej pomáhať Afganistanu, aby sa stal stabilným, demokratickým a spravodlivo riadeným štátom.

Afganistan predstavuje dlhodobý záväzok NATO. Musíme naďalej pomáhať Afganistanu, aby sa stal stabilným, demokratickým a spravodlivo riadeným štátom, ktorý neexportuje terorizmus, zločin a drogy do celého sveta. Existujú už jasné prejavy pokroku v početných doménach, ako sú vzdelanie, ekonomika a činnosť štátnych orgánov. Našou úlohou je konsolidovať a podporovať tento pokrok.

Od summitu v Bukurešti očakávam schválenie zreteľnej stratégie ďalšieho postupu v Afganistane za masívnej prítomnosti NATO zdôrazňujúcu náš záväzok; zvýšenú úroveň výcviku Afganskej národnej armády uisťujúci Afgancov o ich schopnosti starať sa o ich vlastnú bezpečnosť; zdokonalenie vzájomného pôsobenia medzinárodných organizácií, obzvlášť OSN a EU; posilnenie vedomia kontinuity medzi bezpečnosťou a obnovou a rozvojom krajiny a rozhodnú výzvu susedným štátom k podpore našich spoločných cieľov vybudovať stabilný a demokratický Afganistan.

Druhou kľúčovou oblasťou programu nášho nastavajúceho summitu bude otázka rozšírenia NATO.

Spojenci NATO uviedli na pozvaniach do Bukurešti adresovaných kandidátskym krajinám, že je potrebné, aby výkonnostné normy ich ozbrojených síl zodpovedali spojeneckým normám a boli schopné sa podieľať na obrane euroatlantickej bezpečnosti. V rámci Plánu pre zabezpečenie pristúpenia (MAP) sme usilovne pomáhali Albánsku, Chorvátsku a Bývalej juhoslávskej republike Macedónii s ich prípravami na prípadné členstvo v Aliancii. Dnes je jasné, že ak budú tieto krajiny prijaté, pôjde o veľmi dôležitý krok v integrácii Balkánu do euroatlantickej oblasti.

V dobe, kedy píšem tieto riadky, ešte nebolo nič rozhodnuté. Všetky tri menované krajiny pokračujú v snahe o získanie vyzvania k pristúpeniu. Rovnako ako pri predchádzajúcom procese rozširovania Aliancie bude definitívne rozhodnutie v Bukurešti politickým rozhodnutím. Nemôžem a nechcem tu učiniť akékoľvek predbežné úsudky. Konečné rozhodnutie bude odrazom konsenzu medzi našimi 26 členskými krajinami v tejto záležitosti. NATO netrpí únavou z rozširovania - dúfam, že ňou netrpí ani Európska únia. A to z presného dôvodu, že kombinácia procesov rozširovania NATO a EU je zárukou dlhodobého mieru a stability na našom kontinente.

Tretou kľúčovou oblasťou programu summitu v Bukurešti je urýchlenie transformácie NATO.

To znamená adaptáciu NATO na nové štruktúry a schopnosti v novom bezpečnostnom prostredí. Je zrejmé, že nie všetky bezpečnostné problémy vyžadujú vojenské riešenie, avšak vojenská príslušnosť bola, a bezpochyby zostáva, rozhodujúcim faktorom pre konfrontáciu s mnohými z nich. Je teda vitálne dôležité, aby si Aliancia udržala svoju vojenskú prevahu a aby všetci spojenci pokračovali v realizácii nutných investícií a síce zvyšovaním flexibilnosti a použiteľnosti našich ozbrojených síl a náležitým materiálnym vybavovaním pre ich náročnú prácu.

... je teda vitálne dôležité, aby si Aliancia udržala svoju vojenskú prevahu a aby všetci spojenci pokračovali v realizácii nutných investícií a síce zvyšovaním flexibilnosti a použiteľnosti našich ozbrojených síl a náležitým materiálnym vybavovaním pre ich náročnú prácu.

Zatiaľ čo zdokonaľujeme naše schopnosti za účelom dosiahnutia potrebnej výkonnosti, musíme taktiež hľadieť vpred a pripravovať sa na mimoriadne a náhle kritické situácie. V rámci obrany pred nebezpečenstvom proliferácie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov sme sa rozhodli pre nové pojatie obrany proti riadeným strelám a pre vyriešenie otázky, akým spôsobom zaradiť nový systém, ktorý USA v súčasnej dobe prejednáva s Poľskom a Českou republikou, medzi prebiehajúce programy NATO ako program komplementárny.

Snažíme sa taktiež o zdokonalenie metód pre ochranu bezpečnosti našich energetických infraštruktúr a spôsobov akým sa NATO môže podieľať na úsilí medzinárodného spoločenstva o vyššiu úroveň medzinárodnej energetickej bezpečnosti. Mimo toho pripravujeme strategické koncepcie pre zdokonalenie ochrany hlavných informačných systémov NATO proti internetovej zločinnosti a kybernetickým útokom.

Štvrtá a posledná kľúčová oblasť programu summitu v Bukurešti bude rozvoj partnerských vzťahov NATO.

Viac ako 15 rokov pomáha NATO nečlenským štátom v celej Európe pripravovať a uskutočňovať obtiažne reformy obranných systémov, čo je veľmi dôležitou podporou bezpečnosti a stability nášho kontinentu.

Mnoho z našich euroatlantických partnerov prekážalo pevné odhodlanie stať sa garantmi bezpečnosti, skôr než ich spotrebiteľmi a poskytuje spoľahlivé vojenské kontingenty pre misie a operácie NATO. Aliancia má taktiež silný záujem na pokračovaní politiky programu Partnerstvo - prispôsobiť sa lepšie potrebám a požiadavkám euroatlantických partnerov - a naďalej svojich partnerov nasadzovať v súčasných konfliktných situáciách. Summit v Bukurešti bude veľkým zasadaním euroatlantických spojencov a vynikajúcou príležitosťou pre stretnutie sa s našimi partnermi z celej Európy a strednej Ázie.

Rusko je nedielnou súčasťou tohto Partnerstva a ja s uspokojením očakávam účasť jeho zástupcov na summitu. Aj napriek niektorým nedávnym ostrým výpadom v súvislosti s Kosovom a so Zmluvou o konvenčných ozbrojených silách v Európe, Rusko má špeciálne postavenie medzi partnermi Aliancie. Vážime si nášho konštruktívneho a otvoreného dialógu, zvlášť čo sa týka sporných problémov; v tomto dialógu chceme pokračovať a súčasne hľadať spoločnú platformu našich záujmov. Čo sa týka NATO, “červená čiara” neexistuje, rovnako ako limity vo vzájomných vzťahoch.

Prajeme si taktiež konsolidovať partnerskú sieť mimo euroatlantickej oblasti. Od severnej Afriky cez Blízky východ až po Áziu a Pacifik záujem o NATO stúpa a to zo zištných dôvodov. Krajiny týchto oblastí pozorne sledujú vývoj Aliancie. A došli k záveru, že mnoho operácii NATO prispelo k ich vlastnej bezpečnosti a že je v ich záujme spolupracovať s NATO. My, funkcionári NATO, sa snažíme túto spoluprácu realizovať naviazaním dialógu, otvorením nových kooperačných kanálov a zdokonaľovaním interoperability našich ozbrojených síl s armádami zainteresovaných štátov.

A na záver, čo ďalej po Bukurešti?

Ako som uviedol v úvode, summit v Bukurešti nebude izolovanou udalosťou. Bude naďalej podporovaná implementácia mnohých uznesení z predchádzajúceho summitu v Rige a súčasne budú pripravované uznesenia nové k ich implementácii v nastavajúcich mesiacoch. Budúci rok, v ktorom bude Aliancia oslavovať 60.výročie svojho vzniku, podnikneme nový významný krok v transformácii NATO. Predpokladám, že tento krok bude zahrňovať uznesenie o prehodnotení koncepčných základov NATO a síce zahájením práce na novom strategickom koncepte. Tento koncept by mal zodpovedať otázky, ako napríklad, prečo je Aliancia ojedinelou inštitúciou, ako je transformovaná a ako bude riešiť hlavné bezpečnostné problémy, s ktorými je konfrontovaná. Tento koncept posilní naše spoločné ciele a poslanie a taktiež prispeje k tomu, aby NATO bolo naďalej chápané verejnosťou ako významný ochranca bezpečnosti.

Jaap de Hoop Scheffer, generálny tajomník NATO

Stretnutie generálneho tajomníka NATO s príslušníkmi ozbrojených síl v teréne.

Share this:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink