JAZYK
Slovenská verzia NATO Review prichádza on-line približne dva týždne po verzii anglickej z dôvodu prekladu pôvodných textov.
STRUČNE O NATO REVIEW
ZASIELANIE PRÍSPEVKOV
INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH
REDAKČNÝ TÍM
 RSS
ZAŠLITE TENTO ČLÁNOK PRIATEĽOM
PRIHLASENIE ON-LINE NATO REVIEW
  

Hovoríte nosorožsky?

Bývalý hovorca ISAF (Medzinárodných pomocných bezpečnostných síl v Afganistane) Nicholas Lunt sa nedávno vrátil z tejto zemi do Británie. Obecné zamýšľanie nad nutnosťou zreteľne komunikovať aplikuje konkrétne na situáciu v Afganistane.

Vo filme “Doktor Doolittle” z roku 1967 sa fiktívny hrdina s týmto menom snaží naučiť zvieracej reči. Tvrdí, že by sa mu tým otvoril úplne nový svet.

‘“Konverzoval by som jazykom ľadových medveďov a pytón. A nadával by som v plynulej klokanštině. Keby sa ma niekto spýtal, či hovorím nosorožsky, odpovedal by som: “Áno. A vy nie?”

Doktor Doolittle sa nakoniec ‘nosorožsky’ naučí. Vďaka tejto jeho magickej schopnosti príslušníci zvieracej ríše po prvýkrát uveria človeku. Doktor sa dá na liečenie chorých zvierat a napravuje zlo medzi zvieratami a ľuďmi.

Aké z toho plynie poučenie? Hovoriť tým správnym jazykom je základným predpokladom účinnej komunikácie. Skutočnou ústnou a písomnou interakciou však z nej robia až odtiene, sfarbenie hlasu, alegórie a metafory. Ľudia v skutočnosti navzájom nekomunikujú jazykom gramatík a lingvistických príručiek. Ako teda NATO vie ‘nosorožsky’?

V apríli 2007 bol opäť zahájený program likvidácie ópiových polí v južnom Afganistane. Mandát ISAF je v tejto citlivej záležitosti komplexný a veľmi presne definovaný. Oficiálny postoj je taký, že v čele boja proti ópiu a protinarkotickej stratégie musí stáť vláda Islamskej republiky Afganistan (GoIRA).

Existuje k tomu mnoho dôvodov. Zvlášť prípadná a pochopiteľná je snaha jednotiek ISAF neznepriateliť si už aj tak výbušné a nesmierne zraniteľné vidiecke obyvateľstvo. Nesmie vzniknúť dojem, že sa ISAF účastní činností, ktoré by mohli ohroziť spôsobilosť miestneho obyvateľstva, existenčne závislého na poľnohospodárstve, prežiť.

ISAF sa doposiaľ vyhýbali priamej účasti na operáciách proti bossom obchodu s drogami. V apríli 2007 nadobudli presvedčenia, že je tento postoj potrebne ešte zdôrazniť. Zahájili preto kampaň s cieľom vysvetliť miestnym obyvateľom, že ópiové polia nebudú v nasledujúcich mesiacoch likvidovať jeho jednotky, ale príslušné afganské bezpečnostné úrady. ISAF sa síce od likvidačných prací potrebovali do istej miery dištancovať, ale v rovnakej miere si však potrebovali uchovať reputáciu vierohodného garanta bezpečnosti.

I toto krátke vysvetlenie hlavolamu, ktorý ISAF museli vyriešiť, postačí čitateľovi pravdepodobne k tomu, aby pochopil, že jazyk a spôsob komunikácie museli byť veľmi presné. Situáciu navyše komplikovala skutočnosť, že gramotnosť medzi cieľovým obyvateľstvom je veľmi nízka.

Z praxe v takýchto citlivých záležitostiach vieme, že požadovaná informácia by sa k adresátovi vždy mala dostať cestou dôveryhodných miestnych zdrojov. Produkcia ópia je však bohužiaľ najintenzívnejšia práve v miestach, kde má GoIRA v túto chvíľu slabý alebo takmer žiadny vplyv.

Jazyk a spôsob komunikácie majú byť veľmi presné. Situáciu navyše komplikuje skutočnosť, že gramotnosť medzi cieľovým obyvateľstvom je veľmi nízka.

Výsledkom bolo, že ISAF vyrobili sériu informačných nástrojov, vrátané ilustrovaných letákov zhadzovaných z lietadiel a rozhlasových spotov. Tieto materiály, vyrobené s pomocou afganských zamestnancov, boli vyskúšané na reprezentatívnej vzorke miestnych obyvateľov a pred uvedením do obehu ešte upravené na základe ich ohlasu.

O pár dní neskôr sa na veliteľstvo ISAF ďaleko na severe, v Kábule, doniesla informácia. Situácia nevypadala dobre.

Na základe informačnej kampane obyvatelia provincie Helmand pochopili, že ISAF sa nebude priamo účastniť likvidácie ópiových polí. Potiaľ je to v poriadku. Miestni obyvatelia však tiež usúdili, že jednotky ISAF nebudú brániť afganskej protidrogovej bezpečnostnej sile, ak by došlo v priebehu likvidačných prác k ich napadnutiu. V skutočnosti teda pestovatelia ópia získali omylom dojem, že útoky na afganských policajtov ničiacich ich úrodu budú tolerované!

To je iba jeden z najhorších príkladov snahy ISAF a ďalších medzinárodných organizácií komunikovať s Afgancami - a vzápätí zistiť, že “nehovoria nosorožsky.” V skutočnosti sa cudzinci v Afganistane nikdy presvedčivo “nosorožsky” nedohovoria. Domnievam sa, že by sa o to mali prestať pokúšať.

NATO má samozrejme legitímny mandát vysvetľovať svoju činnosť verejnosti v zemiach, ktoré poskytujú vojenskú silu. Ak to chce vykonávať skutočne účinne, potrebuje pravdepodobne ešte viacej prostriedkov. Ale som pevne presvedčený, že vysvetliť poslanie ISAF Afgancom dokážu menom ISAF jedine Afganci.

ISAF zisťuje, že najlepší spôsob, ako viesť bojové operácie, je postaviť na ich čelo afganské sily - alebo by to tak aspoň malo byť vnímané. To isté by malo platiť i o komunikačnej stratégii.

V priebehu posledných 12 mesiacov som zaznamenal významný pokrok v pohľade ISAF na budúcnosť ich operácií v Afganistane. Kľúčovým rozdielom je dôraz na podporu miestnych zdrojov. Je všeobecne uznávané, že strategická komunikácia (ktorá zahrňuje okrem iného informačné, mediálne a psychologické operácie) je jedným z najdôležitejších nástrojov pri protipovstaleckých/mierových operáciách. Nemali by teda rovnaké úsilie a energia, vyvíjané na podporu “kinetických” schopností, byť venované taktiež strategickej komunikácii?

Pripraviť afganských strategických komunikačných pracovníkov efektívne operovať v afganskom prostredí bude pre ISAF problémom. Strategická komunikácia nepatrí vo väčšine aliančných armád k základným disciplínam, čo znamená, že skupina, z ktorej je možné rekrutovať potenciálnych inštruktorov, nie je príliš široká.

Pripraviť afganských strategických komunikačných pracovníkov efektívne operovať v afganskom prostredí bude pre ISAF problémom.

Okruh afganských ľudských zdrojov, schopných vytvoriť a realizovať účinnú komunikačnú stratégiu, je ešte užší. Afganská spoločnosť má autokratické tendencie, umocnené takmer dvomi dekádami komunistickej nadvlády. Tento fakt zmierňuje zavádzanie presvedčivých a vierohodných komunikačných stratégií, o ktoré sa ISAF v túto chvíľu snažia.

Hlavnou úlohou je pomôcť afganským bezpečnostným silám lepšie využívať tradičné lokalizované komunikačné zdroje - rodinné klany, miestne vidiecke štruktúry a náboženských predstaviteľov. Využitie týchto tradičných kanálov nevylučuje požiadavka profesionálneho a disciplinovaného prístupu k plneniu tejto úlohy.

Kľúčom k úspešnej strategickej komunikácii je podrobné plánovanie, ktoré sa týka zadávania a interpretácie výskumov a rozvoja navzájom prepojených, viacvrstvových projektov. Pre zaistenie účinku integrovaných akcií a opatrení musia byť nasadené podstatné odborné prostriedky a schopnosti.

Vybudovať tieto odborné prostriedky a schopnosti potrvá určitý čas. Čím skôr k problému zaujmeme systematický prístup, tým lepšie v záujme veci.

K tomu, aby sa NATO naučilo “nosorožsky”, je možno už príliš neskoro. Nie je však neskoro pomôcť “nosorožsky hovoriacim ” efektívnejšie komunikovať.

Domáce talenty: Mala by komunikácia s domácou verejnosťou byt doménou miestnych obyvateľov?

Share this:    DiggIt   MySpace   Facebook   Delicious   Permalink