Βιβλιογραφία
Ο κατωτέρω κατάλογος περιλαμβάνει βιβλία και άρθρα πάνω στους συνεταιρισμούς του ΝΑΤΟ που έχουν δημοσιευτεί στα Αγγλικά και τα Γαλλικά κατά τα τελευταία χρόνια. Καταρτίστηκε από την βιβλιοθήκη του ΝΑΤΟ.

Βιβλία και άρθρα πάνω στους συνεταιρισμούς του ΝΑΤΟ