Gå til NATO hjemmeside
Gå til NATO Nytts hjemmeside
      Dette nummer: Høst 2005 Tidligere utgaver  |  Språk
Gå til NATO hjemmeside
 Innhold
 Forord
 Sammendrag
 Debatt
 Intervju
 Historie
 Spesial
 Analyse
 Statistikk
 Bidragsytere
 Bibliografi
 Lenker
 Neste nummer
Gå til NATO Nytts hjemmeside Kontakt redaktør/abonnement Utskriftsvennlig versjon

Send denne artikkelen til en venn

Bekjempelse av terrorisme i Middelhavet


Skip ohoi: Hver dag “praies” handelsskip som seiler i
Middelhavet av patruljerende marineavdelinger og fly
fra NATO (© AFSOUTH)

Viseadmiral Roberto Cesaretti undersøker hvordan NATO har bekjempet terrorisme i Middelhavet siden oktober 2001.

I løpet av de siste fire årene har NATOs første operasjon der man har brukt artikkel 5 om kollektivt forsvar utviklet seg fra en deployering i mindre omfang, der man brukte en beskjeden, militær tilstedeværelse i et viktig sjøområde, til en omfattende operasjon mot terror, som stadig tilpasser seg i hele Middelhavet. I prosessen har Alliansen bidratt til å bevare fred, stabilitet og sikkerhet i en strategisk region, fått uvurderlig erfaring innen maritime avskjæringsoperasjoner og utviklet stadig mer effektive etterretningsinnsamlings- og informasjonsdelingsprosedyrer, som er relevante for den videre kampen mot internasjonal terrorisme.

NATOs stående marinestyrke i Middelhavet deployerte i det østlige Middelhav den 6. oktober 2001 en dag før den amerikansk-ledede Operation Enduring Freedom ble satt i gang for å jage Taliban og al-Qaida ut av Afghanistan. Dette tiltaket, som ble iverksatt etter anmodning fra USA som følge av terroranslagene den 11. september og NATOs bruk av Artikkel 5 en dag senere, hadde som mål å gi en avskrekkende tilstedeværelse og overvåking i strategisk, internasjonalt farvann i et avgjørende øyeblikk.

I de mellomliggende årene har operasjonen, som har fått navnet Active Endeavour, stadig blitt mer sofistikert ettersom Alliansen har forbedret sin rolle mot terror og har integrert erfaringer som er lært i løpet av operasjonen. På denne måten har Active Endeavour’s mandat regelmessig blitt revurdert og dens misjon og styrkesammensetning justert, for å skape en effektiv motvekt mot terrorisme i hele Middelhavet.

I februar 2003 ble operasjonen utvidet til å omfatte eskortering av handelsskip fra allierte land gjennom Gibraltar-stredet. Dette var en forsiktighetsregel som ble tatt på forhånd på grunnlag av etterretninger som antydet at skip som passerte gjennom denne ekstremt trange passasjen var potensielle terrormål. Eskorten ble deretter suspendert i mai 2004 som følge av en nedgang i antall anmodninger, men den kan bli reaktivert når som helst.

I april 2003 utvidet NATO Active Endeavour’s omfang til å inkludere frivillige bordingsoperasjoner, det vil si bording med tillatelse av skipenes kapteiner og flaggstater i samsvar med internasjonal lov. Så i mars 2004 utvidet NATO Active Endeavour’s operasjonsområde til å omfatte hele Middelhavet. Pr 15. september 2005 hadde rundt 69.000 skip blitt ”anropt”, og 95 bordet. I tillegg hadde 488 eskorter av ikke-stridende blitt utført gjennom Gibraltar-stredet.

Nytt operasjonsmønster

I oktober 2004 iverksatte NATO et nytt operasjonsmønster. Siden da har fokus vært på å samle og bearbeide informasjon og etterretninger for å kunne konsentrere seg om bestemte skip av interesse. På denne måten er det nå mulig å deployere overflatestyrker som reaksjonsavdelinger for å utføre bestemte oppgaver som å følge og borde skip. Det nye operasjonsmønsteret opprettholder en forskjøpsholdning. Videre kan ressurser bli supplert i periodiske masseoperasjoner. Når det skjer slutter hjelpestyrker, slik som en av de stående maritime grupper i NATOs reaksjonsstyrke, seg til Task Force Endeavour for å gi en styrket tilstedeværelse og intensivert overvåkingsevne.

Nærmere bestemt er Active Endeavour nå involvert i de følgende fire områder. Den hjelper til med å oppdage og avbryte enhver handling som støtter terrorisme på eller fra sjøen; kontrollerer ”flaskehalser”, det vil si de viktigste passasjene og havnene i Middelhavet, ved å deployere minejegere fra en av de stående NATO minemottiltakgruppene for å utføre forberedende rutekartlegginger; gi eskorter til utpekte skip gjennom Gibraltar-stredet når det er nødvendig; og styrke det pågående middelhavsdialogprogrammet og andre NATO-programmer for å fremme bilaterale og multilaterale forbindelser.

Til enhver tid patruljerer NATO-avdelinger knyttet til Active Endeavour Middelhavsbassenget, samler informasjon og vurderer situasjonen i sin nærhet. De sørger for en synlig tilstedeværelse og potensielle reaksjonsstyrker som kan reagere raskt om nødvendig.

Hovedkvarteret for den allierte, maritime styrkekomponentkommando i Napoli (CC-MAR Napoli) kontrollerer operasjonen gjennom Det maritime operasjonssenter, som arbeider hele døgnet. Dette operasjonssenteret, som har tette bånd til og utveksler informasjon med nasjonale institusjoner i flere NATO-land, er lokalisert nær NATOs maritime etterretningskoordineringssenter. En annen viktig informasjonskilde er det eksperimentelle Felles informasjons- og analysesenter (JIAC). Dette er strukturert som et fusjonssenter for å samle all tilgjengelig informasjon og effektivt sammenlikne, analysere og deretter spre data i form av etterretninger som kan være grunnlag for handling, til den passende kommandoen. Det er lokalisert i NATOs felles styrkekommando Napoli, og overvåker hele det funksjonelle ansvarsområdet. Til sammen gir disse organisasjonene informasjon og analyser som gir meg som sjef for Active Endeavour mulighet til å lede begrensede ressurser så effektivt som mulig.

Ren fysisk tilstedeværelse gjør mye for å opprettholde sikkerhet til sjøs. Middelhavet patruljeres av fregatter og korvetter som er spesielt avgitt til Active Endeavour av de allierte på frivillig grunnlag. De støttes av Alliansens to maritime styrker på høy beredskap, om og når det er behov. I tillegg til disse overflateavdelingene sørger undervannsbåter for ytterligere overvåking ved å ivareta diskret overvåking av bestemte områder for å oppdage mistenkelig oppførsel. Maritime patruljefly gir også omfattende dekning over store områder, og bruker en rekke sensorer for å oppdage og klassifisere skip og andre objekter av interesse.

Active Endeavour er helt avhengig av logistikkstøtte fra de allierte rundt Middelhavet, og bruker to logistikkbaser – Souda i Hellas og Aksaz i Tyrkia – og andre allierte havner i Middelhavsbassenget.

Operasjon i praksis

Hver dag blir handelsskip som seiler gjennom Middelhavet ”praiet”, det vil si kontaktet og utspurt, av patruljerende marineavdelinger og fly fra NATO. De blir bedt om å identifisere seg og sin aktivitet. Denne informasjonen rapporteres deretter både til CC MAR Napoli og NATO Shipping Centre i Northwood, England. Hvis noe virker uvanlig eller mistenkelig, kan grupper på mellom 15-20 spesialtrenede personer borde skipet for å inspisere dokumentasjon og last. Hvis det er pålitelig etterretning eller sterk mistanke om noen terror-relatert aktivitet, er Task Force Endeavour klar til å deployere til området og iverksette de nødvendige reaksjoner som er autorisert av Det nord-atlantiske råd.

Skipsinspeksjoner utføres med samtykke fra både flaggstaten og skipets kaptein. Resultatene evalueres deretter av CC MAR Napoli. Hvis det oppdages uregelmessigheter, ikke nødvendigvis relatert til terrorisme, vil denne informasjonen bli videreformidlet til den passende rettshåndhevelsesinstans ved skipets neste havneanløp, forutsatt at vi har etablert en protokoll med det involverte land om å gjøre det slik. Det mistenkte skipet vil deretter bli skygget til det blir iverksatt tiltak av en ansvarlig instans, eller det går inn i et lands territorialfarvann på vei til en havn. Hvis et skip nekter å bli bordet, vil NATO ta alle de nødvendige skritt for å sikre at det inspiseres så snart det går inn i noe NATO-lands territorialfarvann.

Den erfaring som NATO har fått i Active Endeavour og andre maritime avskjæringsoperasjoner har gitt Alliansen en ekspertise uten sidestykke på dette området.

CC MAR Napoli arbeider tett med allierte, nasjonale myndigheter og direkte med NATOs maritime styrker som opererer i Middelhavet. Et eksempel illustrerer de potensielle fordeler av slikt samarbeid. I juni 2003 rapporterte et land i den sydlige regionen at et skip opererte på en mistenkelig måte. CC MAR Napoli spredte denne informasjonen til et stort publikum for å øke den generelle oppmerksomheten og som forberedelse for enhver følgende aksjon fra NATO eller nasjonale myndigheter. Deretter var en allierts kystvakt i stand til å bruke denne informasjonen da den fikk øye på det samme skipet som opererte innenfor dets territorialfarvann, og de nasjonale myndighetene besluttet å undersøke det nøye.

Å ha en styrke klar til sjøs gir NATO mulighet til å reagere på en omfattende rekke situasjoner og kriser, i tillegg til å bekjempe terrorisme. Dette inkluderer humanitære, søk- og rednings- og krisehjelpoperasjoner. På denne måten reddet faktisk NATO-skip og –helikoptre 84 sivile på en rammet oljerigg i kraftig vind og store bølger i desember 2001. I januar 2002 sørget NATO-skip og –helikoptre for livreddende støtte til 254 passasjerer på et synkende skip i det østlige Middelhav utenfor Kreta. Helikoptre evakuerte passasjerene og skipets skrog ble reparert til sjøs, før det ble tauet til havn.

På NATOs toppmøte i Istanbul i juni 2004 besluttet Alliansen å styrke Active Endeavour ved å invitere deltakere fra NATOs partnere, inkludert middelhavsdialogland. Alle tilbud om støtte, inkludert de fra andre interesserte land, blir nå vurdert på et sak-til-sak grunnlag. Tilbud om bidragsstøtte fra Russland og Ukraina ble for eksempel gitt i 2004, og ekspertteam på begge sider arbeider nå med å integrere russiske og ukrainske styrker i operasjonen i 2006.

Tre middelhavsdialogland – Algerie, Israel og Marokko – og tre partnerland – Kroatia, Georgia og Sverige – har også indikert et ønske om å delta i operasjonen. Bidragets størrelse vil bli tilpasset i forhold til hva det aktuelle landet kan tilby og optimalisert på grunnlag av de mottatte tilbud og operasjonens behov.

Å bedre etterretningsdeling

NATO utvikler også et eksperimentelt nettverksystem for å gjøre det mulig for alle middelhavslandene å utveksle informasjon om handelsshippingen i området mer effektivt. Når det er godkjent og implementert, vil vår forståelse av omfanget av ulovlige aktiviteter og derfor vår evne til å kontrollere dem bli forbedret. Det bildet av handelsskipstrafikken i Middelhavet vi får fra dette bør hjelpe rettshåndhevelsesorganene, så vel som NATO-styrkene i internasjonalt farvann, med å handle med besluttsomhet mot disse problemene.

I samme forbindelse ser NATO frem til å inkludere flere nasjonale bidrag fra ikke-NATO-land som grenser mot Middelhavet. Slike bidrag vil, i tillegg til å øke Active Endeavour’s effektivitet i hele ansvarsområdet ved å styrke samarbeid og informasjonsdeling, redusere behovet for mer dedikerte ressurser.

Gjennom årene har Active Endeavour i økende grad blitt en informasjons- og etterretningsbasert operasjon gjennom deling av data som er samlet inn til sjøs av de allierte og land som grenser mot Middelhavet. Graden av informasjonsdeling som er oppnådd hittil, gir et godt grunnlag å bygge fremtiden på. Målet er å utvikle et mye mer effektivt informasjonssamlings- og analysesystem og å endre karakteren av operasjonen fra å være etterretningsstøttet til å bli mer etterretningsdrevet.

Hovedredskapet for dette konseptet vil være JIAC, som skal fremme en felles informasjonsinnsamlings- og rapporteringsstrategi, gi analyser og advarsler, og gi råd om disponering av ressurser. Etableringen er ment å oppmuntre til størst mulig deling av informasjon og skal sikre at JIACs resultater videreformidles i rett tid til de land eller institusjoner som mest sannsynlig vil være i stand til å gjøre nytte av dem. JIAC bør bidra til å gi energi til innsatsen til både NATO og enkelte allierte for å gi brukbar informasjon som bidrar til kampen mot destabiliseringsfaktorene ved terrorisme, organisert kriminalitet og spredning av masseødeleggelsesvåpen i regionen.

Den erfaringen som NATO har fått i Active Endeavour og andre maritime avskjæringsoperasjoner har gitt Alliansen en erfaring uten sidestykke på dette området. Denne ekspertisen er relevant for mer omfattende, internasjonalt arbeid for å bekjempe terrorisme, og i særlig grad spredning og smugling av masseødeleggelsesvåpen. Som følge av dette prøver land som er involvert i Initiativet for spredningssikkerhet, et amerikansk-ledet partnerskap med mål å bidra til å stoppe flyten av farlig teknologi til og fra statlige og ikke-statlige aktører av bekymring, nå å lære av NATOs maritime operasjoner.

Active Endeavour har vist seg å være et effektivt redskap for å møte terrorisme på og fra sjøen i Middelhavsområdet. Med fortsatt samarbeid fra både militære og sivile institusjoner i alle middelhavslandene, vil det komme en dag når NATO bare er nødvendig for å sørge for koordinering av en mer holistisk tilnærming til å møte terrorisme, og mer generell ulovlig aktivitet i området. Når effektive bånd er etablert og passende avtaler satt på plass, slik at nasjonale myndigheter kan reagere på mistenkelige indikatorer, bør Active Endeavour utvikle seg til en mer rutinemessig aktivitet som involverer både NATOs allierte og partnere.

Viseadmiral RobertoCesaretti er sjef for Operation Active Endeavour.

...topp...