Zápas s terorismem ve Středozemním moři

Viceadmirál Roberto Cesaretti se ve své úvaze zabývá způsobem, jakým NATO bojuje s terorismem od října 2001 ve Středozemním moři.

Během posledních čtyř let se první operace v rámci společné obrany na základě článku 5 Severoatlantické smlouvy vyvinula z nevelkého rozmístění sil a skromné vojenské přítomnosti v důležité části Středozemního moře v komplexní, soustavně se přizpůsobující, protiteroristickou operaci v celém Středomoří. Aliance v této strategické oblasti přispívá k udržení míru, stability a bezpečnosti a rovněž zde získala neocenitelné zkušenosti při izolaci prostoru v rámci námořních operací a při rozvoji stále efektivnějších metod získávání a sdílení informací v rozsáhlém boji proti mezinárodnímu terorismu.

Stálé námořní síly NATO ve Středozemním moři se rozmístily v jeho východní části dne 6.října 2001, den před zahájením operace Trvalá svoboda vedené Spojenými státy za účelem vypuzení oddílů Talibánu a Al-Káida z Afghánistánu. Toto opatření, provedené na žádost USA po teroristických útocích 11.září a po aplikaci článku 5 Severoatlantické smlouvy, si kladlo za cíl vytvořit jednak atmosféru zastrašování teroristů, jednak kontrolu ve strategických mezinárodních vodách.

V uplynulých letech se stala operace, následně pojmenovaná Aktivní úsilí, postupně více technicky komplexní, a to na základě zdokonalování protiteroristické úlohy a zejména zkušeností, které příslušnící útvarů Aliance nabyli. Poslání operace Aktivní úsilí bylo pravidelně hodnoceno a jeho úkoly a složení ozbrojených sil byly konfigurovány takovým způsobem, aby vytvořily efektivní ochranu proti terorismu ve Středozemním moři.

V únoru 2003 byla operace rozšířena na doprovod obchodních lodí spojeneckých států Gibraltarským průlivem. Toto bylo pouze preventivní opatření přijaté na základě doporučení zpravodajských služeb, které označily lodě proplouvající skrze tento extrémně úzký průliv za možné cíle teroristických útoků. Tyto eskorty byly následně pozastaveny v květnu 2004 v důsledku poklesu žádostí o doprovod; mohou však být kdykoliv obnoveny.

V dubnu 2003 rozšířilo NATO rozsah operace Aktivní úsilí na kontrolní prohlídky plavidel prováděných se souhlasem kapitána a mateřského státu plavidla ve smyslu mezinárodního práva. V březnu 2004 NATO rozšířilo operaci Aktivní úsilí na celou oblast Středozemního moře. Do září roku 2005 bylo "pozdraveno" 69 000 lodí a 95 podrobeno kontrole. Celkem 488 mírových eskort proplulo Gibraltarským průlivem.

Nové operační schéma

V říjnu 2004 zavedlo NATO nová operační schéma. Od této doby se zaměření soustředilo na shromažďování a zpracování informací zpravodajských služeb a na specifická plavidla. Tento způsob umožňuje, aby se pozemní síly rozmístily jako síly rychlé reakce k provedení určitých úkolů, jako jsou například pronásledování nebo kontrola plavidel. Nové operační schéma udržuje technická zařízení proaktivní. Kromě toho mohou být zdroje zvýšeny při pravidelném urychlování operací. V současné době se záložní síly, například jedna ze stálých námořních skupin Sil rychlé reakce NATO, připojí k jedné zvláštní jednotce operace Aktivní úsilí a zajistí zvýšení úrovně nasazení a intenzivnější pozorování.

Operace Aktivní úsilí je nyní zapojena do čtyř následujících oblastí. Pomáhá odstrašovat a rozvracet akce podporující terorismus při moři a na moři; kontroluje "úžiny" neboli nejdůležitější místa proplouvání, a přístavy ve Středozemním moři pomocí detektorů min Stálé skupiny pro protiminová opatření NATO, která zajišťuje dozor nad lodními trasami; v případech nutnosti poskytuje doprovod Gibraltarským průlivem; a zvyšuje úroveň probíhajícího programu Středozemní dialog a dalších programů NATO v rámci dvoustranných a mnostranných vztahů.

Jednotky NATO zapojené do operace Aktivní úsílí stále hlídkují ve středozemních přístavech, shromažďují informace a vyhodnocují situaci v jejich bezprostřední blízkosti. Zajišťují viditelnou přítomnost a jsou potenciální silou rychlé reakce, která je okamžitě nasaditelná v případě nutnosti.

Velitelská složka spojeneckých námořních sil Hlavního štábu v Neapoli (CC-MAR Naples) řídí operace pomocí Střediska pro námořní operace, které je nepřetržitě v činnosti. Toto operační středisko, které má úzké styky a vyměňuje informace s národními agenturami mnohých členských zemí NATO se nachází v blízkosti Koordinačního střediska námořního zpravodajství NATO. Dalším důležitým zdrojem informací je Společné středisko informací a analýz (JIAC). Toto středisko je organizováno jako spojené centrum shromažďování všech dostupných informací, jejich třídění, analýz a následného předávání zporacovaných údajů formou akčního zpravodajství příslušnému velitelství. Nachází se ve Společném velitelství ozbrojených sil NATO v Neapoli a monitoruje celou funkční oblast odpovědnosti. Tyto struktury poskytují společně informace a analýzy, které mi umožňují, jako veliteli operace Aktivní úsilí, řídit limitované zdroje co nejefektivněji.

Pouhá fyzická přítomnost udržuje bezpečnost na moři. Středozemní moře je střeženo fregatami a korvetami, které jsou speciálně vyčleněny spojenci pro operaci Aktivní úsilí dobrovolně. V případech nutnosti jim pomáhají dva vysoce pohotovostní námořní útvary. Pozemním silám pomáhají ponorky nenápadným sledováním podezřelých situací ve specifických oblastech. Hlídkové letouny námořních sil pokrývají velkou oblast Středozemí za použití různých snímačů k odhalení a zařazení nejen plavidel, ale i různých podezřelých předmětů na moři.

Operace Aktivní úsilí spoléhá na logistickou podporu spojenců ze Středozemí. Má k dispozici dvě logistické základny: Souda v Řecku a Aksaz v Turecku – a další spojenecké přístavy v oblasti Středozemního moře.

Aktivní úsilí v praxi

Každý den jsou "pozdraveny" obchodní lodě plující ve Středozemním moři, což znamená, že jsou kontaktovány a dotazovány hlídkujícími námořními útvary nebo hlídkovým letounem NATO. Od kapitánů se vyžaduje, aby identifikovali své plavidlo a označili zejména cíl cesty a obsah nákladu. Tyto informace jsou předány CC MAR v Neapoli a Středisku námořního provozu NATO v anglickém Northwoodu. V případě, že je zjištěn neobvyklý nebo podezřelý údaj, tým v počtu 15 až 20 speciálně vycvičených příslušníků se nalodí na plavidlo a provede ověření lodní dokumentace a kontrolu nákladu. Existují-li důvěryhodné informace nebo jasné důkazy o činnosti spojené s terorismem, speciální jednotka operace Aktivní úsílí je připravena k nasazení v dané oblasti a k provedení akce, která je povolena Severoatlantickou radou.

Kontroly plavidel jsou prováděny se souhlasem kapitána a mateřského státu plavidla. Výsledky kontroly jsou vyhodnoceny v CC MAR Neapol. Pokud se objeví určité nesrovnalosti, které nemusí vždy souviset s terorismem, je informace předána příslušnému policejnímu úřadu v přístavu do kterého loď pluje, za předpokladu, že jsme tento postup dohodli s daným státem. Podezřelé plavidlo je sledováno až do té doby dokud příslušný policejní úřad nepřevezme celou záležitost, nebo dokud plavidlo nepřekročí teritoriální vody země na cestě do přístavu. Odmítne-li plavidlo nalodění příslušníků útvarů NATO, jsou provedeny všechny nutné kroky k tomu, aby plavidlo bylo podrobeno inspekci jakmile vpluje do teritoriálních vod prvého spojence NATO.

CC MAR Neapol těsně spolupracuje s národními úřady spojenců a přímo s námořními silami NATO ve Středozemním moři. Jeden příklad ilustruje potenciální přínosy podobné spolupráce. V červnu 2003, orgány jedné jižní země podaly zprávu, že určité plavidlo operuje v jejich vodách podivným způsobem. CC MAR Neapol předalo tuto informaci dále, aby vzbudilo všeobecnou pozornost a zajistilo přípravu k případné akci ze strany NATO nebo národních úřadů. V důsledku toho pobřežní hlídka jednoho spojeneckého státu využila tuto informaci a mohla tedy zpozorovat stejné plavidlo operující ve svých teritoriálních vodách. Národní úřady této země se rozhodly celou záležitost hlouběji prozkoumat.

Skutečnost, že Aliance má své síly již rozmístěny ve Středozemním moři, má možnost, kromě boje proti terorismu, reagovat na různé nouzové situace a stavy pohotovosti. To zahrnuje rovněž humanitární pomoc, hledání a záchranu pohřešovaných osob a odstraňování následků katastrof. V prosinci roku 2001 zachránily lodě a vrtulníky NATO za mimořádně silné vichřice 84 osob na těžební plošině v rozbouřeném moři. V lednu 2002, opět lodě a vrtulníky NATO poskytly záchranu 254 pasažérům potápějícího se plavidla ve východním Středozemním moři, nedaleko Kréty. Cestující byli evakuováni vrtulníky a trup lodě byl opraven ještě předtím než byla celá loď odvlečena do přístavu.

V Istanbulu, v červnu 2004 na summitu NATO, se Aliance rozhodla rozšířit operaci Aktivní úsilí přizváním k účasti partnery NATO, včetně zemí Středozemního dialogu. Všechny příznivé odpovědi, včetně těch od nepartnerských zemí, se nyní hodnotí jednotlivě. V roce 2004 Rusko a Ukrajina nabídly svoji účast; týmy specialistů z obou zainteresovaných stran nyní pracují na integraci ruských a ukrajinských sil do této operace v roce 2006.

Země Středozemního dialogu – Alžírsko, Izrael a Maroko – a tři partnerské země – Chorvatsko, Gruzínsko a Švédsko –projevily rovněž přání účastnit se této operace. Rozsah účasti bude připraven přesně podle kritérií každé země a optimalizován na základě přijatých nabídek a potřeb operace.

Zdokonalení sdílení informací

NATO rozvíjí experimentální počítačovou síť, která umožní všem zemím středozemní oblasti efektivnější výměnu informací o obchodním loďstvu v jejích vodách. Po jejím schválení a zavedení se zdokonalí naše znalosti týkající se rozsahu nelegálních aktivit a naše schopnost je kontrolovat. Výsledný přehled obchodní dopravy ve Středozemním moři pomůže místním správním orgánům a ozbrojeným silám NATO v mezinárodních vodách při konfrontaci s těmito problémy.

Ve stejné souvislosti NATO očekává intenzívnější účast nečlenských států NATO a států středozemní oblasti. Jejich účast, za zvyšené účinností operace Aktivní úsilí rozšířením spolupráce a sdílením informací, sníží potřebu dodatečných prostředků.

V posledních letech se Aktivní úsilí stalo informačně a zpravodajsky založenou operací v důsledku sdílení dat získaných spojenci a zeměmi středozemní oblasti na moři. V současné době poskytuje dosažená úroveň sdělovaných informací solidní bázi, na které můžeme v budoucnosti stavět. Cílem je rozvíjet ještě efektivnější sběr informací a systém analýz, a tím změnit charakter této operace z operace informacemi podporované na operaci informacemi řízenou.

Hlavním nástrojem tohoto konceptu bude JIAC s cílem podpořit běžný sběr informací a zpravodajskou strategií, poskytování analýz a výstražných zpráv, a doporučování týkající se nasazování prostředků. Podnětem k jeho zavedení je podpora rozsáhlého sdílení informací a zabezpečení předání výsledků zemím nebo agenturám, které budou schopny je využít. JIAC bude pomáhat stimulovat úsilí jak ústředí NATO, tak jednotlivých spojenců, a poskytovat užitečné informace, které přispějí k boji proti destabilizačním faktorům terorismu, organizovaného zločinu a šíření zbraní hromadného ničení ve středozemní oblasti.

Poznatky z operace Aktivní úsilí a dalších námořních operací prohloubily v Alianci jedinečné zkušenosti. Tyto zkušenosti jsou důležité pro mezinárodní účast na boji s terorismem a zvláště s proliferací a pašováním zbraní hromadného ničení. Státy angažované v programu Iniciativy k bezpečnosti a zákazu proliferace zbraní hromadného ničení, což je partnerský svazek vedený USA s cílem zastavit proudění nebezpečných technologií do/od státních a nestátních aktérů, se snaží získat poučení z lekcí, kterých se NATO během námořních operací dostalo.

Operace Aktivní úsílí se prokázala jako efektivní nástroj v boji proti terorismu ve Středozemním moři. S pokračující kooperací vojenských a civilních úřadů nastane ve všech zemích Středozemí časem doba, kdy NATO bude žádáno pouze o koordinaci více holistického přístupu k boji proti terorismu a proti všeobecné ilegální činnosti v tomto regionu. Až veškerá účinná spojení budou funkční a budou rovněž plněny příslušné dohody na základě kterých budou národní úřady moci reagovat na podezřelé ukazatele, operace Aktivní úsilí se stane více rutinní akcí zahrnující nejen spojence NATO, ale i jeho partnery.

Viceadmirál Roberto Cesaretti je velitelem operace Aktivní úsilí.