Go to Nato homepage
Go to Nato Review homepage
      Aktuální vydání: Podzim 2005 Minulá vydání   |  Jazyk
Prejdete na domovskou stránku NATO
 Obsah
 Předmluva
 Resumé
 Debata
 Interview
 Pohled do
 minulosti
 Naše kronika
 Analýza
 Statistika
 Přispěvatelé
 Bibliografie
 Odkazy
 Příští vydání
Prejdete na domovskou stránku NATO Review Kontakt na editora / Predplatné Verze pro vytištení

Poslat clánek príteli

Spolupráce NATO-Rusko v boji proti terorismu

Příprava na odvetu: Spolupráce NATO-Rusko v boji proti
terorismu přesahuje "papírové" analýzy, jak ukazuje
záběr ze společného cvičení Kaliningrad 2004
(zde výše).
(© NATO)

Andrej Kelin podrobuje analýze způsoby, jakými se NATO a Rusko snaží zvýšit účinnost jejich partnerství v boji s hrozbami terorismu.

Brzy po červencových teroristických útocích v Londýně si ruský prezident Vladimír Putin stěžoval na nedostatek mezinárodní spolupráce v boji s terorismem přes velké množství hrozeb a rozsah spáchaných hrůz. I když bylo od tragického dne 11.09.2001 dosaženo určitého pokroku v tomto boji, povaha tohoto problému je příčinou skutečnosti, že se v celosvětovém měřítku stále teprve učíme s terorismem bojovat. To rozhodně platí o Rusku, a s největší pravděpodobností o NATO rovněž, neboť tato všemocná politicko-vojenská organizace nebyla určena především k boji s terorismem.

Mezinárodní spolupráce je podporována současně na mnohých fórech, protože zlo terorismu může být vymýceno pouze za předpokladu, že projevíme všestrannou odhodlanost a spojíme naše úsilí. V tomto ohledu byl mezinárodní boj proti terorismu, například, jedním z hlavních bodů programu Valného shromáždění OSN u příležitosti 60.výročí jeho založení, v září letošního roku. Kromě toho, boj s terorismem je prioritou pracovní náplně Rady NATO-Rusko, uvnitř které se především snažíme maximalizovat praktické dimenze naší spolupráce.

Problematika boje s terorismem byla již na programu našeho dialogu s Aliancí ještě před podepsáním Zakládajícího aktu NATO-Rusko v roce 1997. V polovině devadesátých let začalo NATO zvát partnerské země k účasti na zasedání příslušných výborů. V té době začíná Aliance rovněž organizovat setkání v konfiguraci "NATO-plus-Rusko", kterých se zúčastňovali zástupci různých ruských státních služeb. "Antiterorismus", který je defenzivním opatřením pro snížení zranitelnosti vůči terorismu, je v Zakládajícím aktu vyčleněn jako specifická oblast konzultací a spolupráce. V této době však ani NATO, ani Rusko nemají jasnou představu o způsobu, jak vyvíjet spolupráci na tomto úseku, a na jaké cíle a oblasti se mají orientovat. Úvodní diskuse se v podstatě omezily na vzájemná ujišťování o důležitosti této kooperace a výzvy k jejímu rozvoji.

Teroristické útoky na USA dne 11.září 2001 znamenaly obrat ve vztazích NATO-Rusko. Nutnost spojení sil se stalo nevyhnutelné. Dva dny po této události, dne 13.září, Stálý společný výbor NATO-Rusko schválil společné prohlášení odsuzující tyto útoky a vyjádřil odhodlání bojovat společně s hrozbami terorismu. O měsíc později byl schválen první akční plán spolupráce zdůrazňující nutnost uzší kooperace NATO a Ruska v zájmu konfrontace s novými bezpečnostními úkoly.

Je evidentní, že Rusko může svým partnerům nabídnout veliký potenciál pro boj proti terorismu. Tato aktiva zahrnují zpravodajství, politický vliv v důležitých regionech po celém světě a zkušenosti s prevencí před teroristickými akcemi a s řízením jejich důsledků. Na druhé straně, NATO disponuje impozantní škálou potenciálních vojensko-politických operací aplikovatelných v reakci na vzniklé krizové situace. Navíc, na rozdíl od ostatních mezivládních struktur, je Aliance schopna zajistit utajení sdělovaných informací, což je mimořádně důležitým faktorem v boji proti terorismu.

Zřízení Rady NATO-Rusko

Římská deklarace Vztahy NATO-Rusko: Nové pojetí z května 2002, která položila základ Rady NATO-Rusko (NRC), stanovila boj proti terorismu klíčovou oblastí praktické spolupráce. Vytvořila rovněž nové kooperativní mechanismy a postupy v zájmu lepšího porozumnění a sblížení spojenců s Ruskem.

Politický význam Rady NATO-Rusko se stal pro Moskvu zřejmý v září 2004, po tragedii ve škole v Beslanu, při které přišlo o život 344 civilních osob, mezi nimi 186 dětí. Rada NATO-Rusko byla prvním mezinárodním orgánem, který schválil prohlášení odsuzující rezolutně a jednomyslně tento masakr nejen jako zločin, ale i jako přímé nebezpečí pro naší společnou bezpečnost, sdílené demokratické hodnoty a základní lidská práva a svobody. Prohlášení rovněž potvrdilo odhodlání zvýšit společné úsilí v boji proti terorismu. Vysoce jsme ocenili tuto solidaritu projevenou ostatními členy NRC a také ujištění sympatií ze strany generálního tajemníka NATO.

Jedním z nových mechanizmů Rady NATO-Rusko je Pracovní skupina pro otázky terorismu Ad Hoc, která zpracovává různé koncepční přístupy nezbytné pro konfrontaci s hrozbami terorismu, a usiluje o rozvoj praktické spolupráce. Do dnešního dne již Skupina vyřídila mnoho důležitých společných záležitostí. Je to například evaluace hrozeb a problémů způsobených organizací Al-Kájda; teroristických hrozeb pro bezpečnost mírových sil na Balkánu; teroristických nebezpečí pro civilní letectví a civilní infrastruktury; nebezpečí pro členské státy NRC vyvolaná islámským extremismem a radikalismem ve střední Asii; nynějších a budoucích teroristických hrozeb pro nákladní a civilní dopravu. Nyní právě připravujeme seznam potenciálních nebezpečí pro informační systémy členských států NRC.

Společná práce na poli analýz teroristických hrozeb prokázala, že i přes rozlišné přístupy k určitým otázkám, NATO a Rusko sdílejí velmi mnoho stanovisek a názorů, zvláště co se týká povahy teroristických hrozeb a koncepcí pro boj s nimi. Vzhledem k situaci bude spolupráce NATO-Rusko na tomto úseku rozmanitá a mnohorozsáhlá.

Přes rozlišné přístupy k určitým otázkám, NATO a Rusko sdílejí velmi mnoho stanovisek a názorů, zvláště co se týká povahy teroristických hrozeb a koncepcí pro boj s nimi.

Jednou z významných oblastí situačního průzkumu je vojenská spolupráce. V rámci projednávání a rozvoje praktických doporučení pro společné akce byly uspořádány tři konference na vysoké úrovni na téma úlohy vojska v boji proti terorismu, a to v Norfolku (Virginie), v Moskvě a v Římě. Jiným námětem podobných setkání je použití neletálních zbraní v boji s terorismem. Pod záštitou Konference národních ředitelů pro vyzbrojování (CNAD) jsou organizovány výstavy a prezentace nových technických vymožeností, které jsou vyrobeny ruskými a spojeneckými společnostmi a mohou být použity při protiteroristických operacích. Otázky antiteroristických koncepcí jsou také námětem odborných studií v rámci Iniciativy spolupráce ve vzdušném prostoru, pracovních skupin Ad Hoc pro protiraketovou obranu válečného prostoru a proliferaci zbraní hromadného ničení a Skupiny expertů na jaderné zbraně.

Od 27.června do 1.července letošního roku se v hlavním městě Slovinska, Ljublani, konala pod záštitou Rady NATO-Rusko mezinárodní konference o poučení a zkušenostech z nedávných teroristických útoků. Konference shromáždila zástupce složek prosazujících dodržování zákona, záchranných a zdravotnických skupin, a služeb členských států NRC; osob, které byly přímo angažovány v operacích týkajících se reakce na teroristické útoky, aby jim umožnila výměnu vlastních praktických zkušeností z oblasti prevence před teroristickými intervencemi, řízení následků teroristických akcí a postupů při jednání s držiteli rukojmí při únosech.

Jednání na úrovni expertů jsou nezbytná pro efektivní rozvoj protiteroristických strategií, avšak praktická spolupráce musí sahat za "papírové" analýzy. V této oblasti byly v praxi testovány některé odborné studie a evaluace pomocí společných cvičení. Mezi ně patří například Kaliningrad 2004, cvičení zaměřené na ověřování optimálního rozdělení povinností při konfrontaci s následky rozsáhlých katastrof, a Avaria 2004, orientované na aplikaci opatření k zajištění bezpečného skladování jaderných zbraní.

Spolupráce v boji proti terorismu na poli civilního nouzového plánování je rovněž středem zájmu. Například maďarsko-ruská iniciativa vytvořit schopnost NRC zabezpečovat rychlou reakci na přírodní neštěstí, na katastrofy způsobené lidmi, a zvláště na teroristické akce zahrnující hrozbu nebo přímé použití zbraní hromadného ničení je předmětem permanentního zdokonalování. V této oblasti Rusko dokonce nabídlo vyčlenit speciální jednotky k detekci nebezpečných a škodlivých látek a eliminaci jejich následků.

V uplynulých letech Vědecký výbor NRC znovuzaměřil své priority na vědecký výzkum v rámci boje proti terorismu. V tomto kontextu byla zřízena skupina expertů pro sociální a psychologické důsledky teroristických činů, která podrobila analýze nedávné teroristické akce v Rusku, v ostatních evropských zemích a v USA, a vypracovala kolektivní doporučení pro podobné případy. Na jiném úseku vědecké činnosti jsou vedeny práce týkající se detekce výbušných substancí, podomácku vyrobených výbušnin a sebevražedných vest a opasků s připevněnými výbušninami. Další specialisté se zabývají exponovatelností a zranitelností dopravních infrastruktur, bezpečností kybernetických prostorů, vědeckými a technickými bezpečnostními problémy jaderných, biologických a chemických prostředků v rukou teroristů. Existují rovněž plány spolupráce pro zdokonalování reakce na ekologický "terorismus".

Akční plán proti terorismu

Schválení koncepce ročního akčního plánu proti terorismu, které bylo podepsáno během zasedání NRC u příležitosti summitu v Istanbulu v roce 2004, se stalo mezníkem spolupráce NATO-Rusko v boji proti terorismu. Ministři zahraničních věcí členských států NRC schválili komplexní Akční plán proti terorismu NATO-Rusko v prosinci 2004. Plán vytyčuje koherentní strategii ochrany před terorismem, boje proti všem formám teroristických aktivit a řízení následků teroristických akcí. V tomto směru jsme nyní přešli z fáze přípravy a cvičení do fáze společných praktických akcí zahrnujících i použití vojenských prostředků v rámci boje s teroristickými hrozbami.

Od počátku příštího roku se Rusko bude podílet na protiteroristické operaci NATO ve Středozemním moři "Aktivní úsilí". Ruská plavidla se připojí k plavidlům Aliance za účelem monitorování a inspekce obchodních lodí podezřelých z účasti na ilegálních aktivitách. Bude to první společná akce NATO-Rusko od roku 2003, kdy byl ruský kontingent odvolán ze společných útvarů NATO na Balkánu.

Jiným důležitým faktorem protiteroristického partnerství NRC je spolupráce ve sféře boje proti drogám v Afghánistánu. Je to velmi důležitá činnost, neboť peníze z drog slouží zpravidla k financování teroristických organizací. Četná společná zasedání expertů stanovila v této doméně následující oblasti kooperace: výměna informací, zvláště tajných informací; příprava specialistů, zejména pro protinarkotické útvary; praktická podpora protinarkotických služeb v Afghánistánu a tranzitních státech střední Asie. Zkušební projekt je zaměřen na přípravu specialistů pro protinarkotické útvary v těchto zemích za asistence mobilních týmů instruktorů a s použitím existujících přípravných struktur v ruském středisku Domodedovo.

Rusko se snaží důsledně rozvíjet globální strategii boje s novými bezpečnostními hrozbami bez ohledu na ostatní zainteresované aktéry. Spolupráce NATO-Rusko na poli boje s terorismem bude ještě efektivnější až naváže na úsilí ostatních mezinárodních organizací. Rusko rovněž podporuje úsilí Aliance o užší spolupráci s OSN a Evropskou unií a ostatními regionálními složkami; věří v rozvoj praktické kooperace mezi NATO a Organizací smlouvy o kolektivní bezpečnosti (CSTO), která zahrnuje, mimo jiných, kavkazské a středoasijské státy a Rusko. Vzhledem k tomu, že CSTO a NATO mají mnoho společných aspektů, kombinace schopností a zkušeností obou těchto organizací může jen zdokonalit úroveň boje proti terorismu a extremismu.

NATO a Rusko učinily v posledních letech výrazný pokrok ve spolupráci v oblasti boje proti terorismu. Tato spolupráce je však přesto ještě stále ve své počáteční fázi a její praktická dimenze musí být zdokonalena především co se týká mimořádných situací. Mezinárodní terorismus, i přes maximální mezinárodní úsilí, zatim nepolevil. Našim cílem proto musí být podpora opravdové spolupráce v boji proti terorismu ve formě strategického partnerství NATO-Rusko v celém euroatlantickém prostoru.

Andrej Kelin je ředitelem odboru Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace.
...top...