Gå til NATO hjemmeside
Gå til NATO Nytts hjemmeside
      Dette nummer: Sommer 2005 Tidligere utgaver  |  Språk
Gå til NATO hjemmeside
 Innhold
 Forord
 Sammendrag
 Debatt
 Historie
 Analyse
 Spesial
 Bokanmeldelse
 Militære saker
 Bidragsytere
 Bibliografi
 Lenker
 Neste nummer
Gå til NATO Nytts hjemmeside Kontakt redaktør/abonnement Utskriftsvennlig versjon

Send denne artikkelen til en venn

Spesial

Bedring av det sivil-militære samarbeidet på den danske måten

Kristian Fischer og Jan Top Christensen beskriver hvordan Danmark søker å optimalisere sivil-militært samarbeid i fredsoperasjoner, og hvordan denne erfaringen kan være nyttig for andre allierte og NATO.


Å trekke lasset sammen: Danmarks CPA-initiativ søker
å sikre konsentrert, sivilt rekonstruksjonsarbeid på
områder der danske styrker er deployert
(© Danmarks operative hærkommando)

I mars 2004 lanserte Danmark et nasjonalt initiativ for å få alle danske aktører som opererer i kriseområder til å arbeide mot målet å stabilisere og normalisere leveforholdene på en koordinert måte. Som følge av dette initiativet, som er basert på erfaringer fra Afghanistan, Balkan, Eritrea og Irak, bør planlegging og forberedelser for internasjonale fredsoperasjoner, der danske militære avdelinger er deployert, nå sikre en konsentrert, dansk, sivil innsats i ansvarsområdet til troppene.

Det danske initiativet er kjent som Felles planlegging og aksjon av sivile og militære aktiviteter innen internasjonale operasjoner, eller CPA. Dette er ett av flere initiativer både fra internasjonale institusjoner og enkelte allierte for å bedre sivil-militært samarbeid, og erfaringene bør være nyttige både for andre land og i videre forstand for NATO og det større internasjonale samfunnet, for å bidra til en multilateral tilnærming.

Åpenbart bestemmer den aktuelle sikkerhetssituasjonen i hvilken utstrekning sivile aktører - frivillige organisasjoner, internasjonale institusjoner og byråer - er i stand til å delta fra begynnelsen av en fredsoperasjon. Det kan være situasjoner der verken internasjonale organisasjoner eller lokale regjeringsinstitusjoner er tilstede i et konfliktområde. I slike sitasjoner kan det militære måtte legge til rette for mindre, svært avgrenset kortsiktig assistanse. Imidlertid er det ikke innenfor kjernekompetansen til de militære og, fra et dansk synspunkt, bør ikke bli det. I utviklingen av CPA-initiativet har Danmark søkt å unngå å svekke internasjonale, humanitære prinsipper på noen måte.

For å gjøre sentralisert, nasjonal koordinering av CPA-arbeidet lettere, har det blitt etablert en permanent gruppe sivile tjenestemenn som skal planlegge og koordinere militært og sivilt humanitært arbeid. Gruppen omfatter representanter fra Forsvarsdepartementet, Forsvarskommandoen, Forsvarets etterretningstjeneste, Krisehåndteringsbyrået og Den nasjonale politistyrken. Det danske utenriksdepartementet leder gruppen, og sikrer koordinering med passende, humanitære organisasjoner, inkludert frivillige organisasjoner og muligens selskaper innen privat sektor.

En sivil styringsgruppe bør også deployeres sammen med eller tett opp til danske tropper i danske misjonsområder. Denne avdelingen vil bidra til lokal koordinering og gi retningslinjer for nye prosjekter. Som del av CPA-initiativet søker også Danmark å utvide omfanget av felles trening av sivile og militære aktører, og vil kontinuerlig revurdere og evaluere samarbeidet for å maksimalisere innflytelsen av de danske bidragene til internasjonale fredsoperasjoner.

Det gjøres også en innsats for å sikre at det danske engasjementet er planlagt innenfor en koordinert, internasjonal ramme. Det danske initiativet er faktisk selv basert på retningslinjer som ble trukket opp i 2003 av FN, om bruken av militære og sivile forsvarsressurser for å støtte FNs humanitære aktiviteter i komplekse kriser.

Som et resultat av erfaringene fra en lang rekke fredsoperasjoner, har flere og flere aktører - både fra regjeringen og frivillige - i de senere år anerkjent behovet for å integrere alle tilgjengelige instrumenter. På grunn av dette har nye koordineringsorganer blitt etablert i mange hovedsteder, og innovative samarbeidsprosedyrer har blitt tatt i bruk for å ivareta utfordringene på tvers av regjeringer og fagområder. Videre har spørsmålet om bedret CPA kommet opp på den internasjonale agenda, og er for eksempel omtalt i anbefalingene som ligger i FNs generalsekretær Kofi Annans nylige rapport, In Larger Freedom: towards security, development and human rights for all.

En omfattende tilnærming til sivil-militært samarbeid er i alles interesse.
Selv om det ikke er mulig å kopiere nasjonale strukturer og konsepter i multinasjonale organisasjoner som NATO, er det et behov for å ta opp liknende spørsmål og utvikle løsninger på et multilateralt nivå. I dag har imidlertid Alliansen hovedsakelig nærmet seg CPA på ad-hoc grunnlag. Likevel har det blitt utviklet nyttige prosedyrer på en pragmatisk og gradvis måte. På det taktiske nivå er det faktisk flere eksempler der fredsbevarende styrker som operer innen en bestemt, geografisk sektor har koordinert og planlagt sammen med humanitære, rekonstruksjons- og utviklingsbyråer, ofte av samme nasjonalitet som de fredsbevarende styrker, for å oppnå lokal synergi. De nasjonalt ledede provinsielle rekonstruksjonsteam (PRTer) som opererer i Afghanistan er gode, nåværende eksempler på dette.

Videre representerer etableringen av en PRT styringskomité, som fører sammen representanter fra den NATO-ledede internasjonale sikkerhetsstyrken (ISAF), den afghanske regjeringen, internasjonale organisasjoner og frivillige organisasjoner, et pågående forsøk på å få til en CPA-tilnærming til sivil-militære aktiviteter på det operative nivå. På det strategiske nivået har det også blitt foreslått en serie lovende initiativer i NATO. Den allierte transformasjonskommando søker en "holistisk tilnærming" til operativ planlegging. Den allierte operasjonskommando har lagt frem ideen om å integrere NATOs militære svar i en mer omfattende total "kollektiv strategi" inkludert ikke-militære elementer. NATOs sivile kriseplanleggingskomité på høyt plan vurderer hvordan den skal utvikle et basiskonsept for operasjoner for å håndtere koordinert, sivil støtte til krisereaksjonsoperasjoner.

Alliansen øker også for tiden omfanget og hyppigheten på sin kontakt med andre internasjonale institusjoner og frivillige organisasjoner. NATOs stabspersonell møter regelmessig representanter fra de relevante FN-organer, særlig stabspersonell fra Avdeling for fredsbevarende operasjoner og Kontoret for koordinering av humanitære saker, for å utveksle synspunkter om pågående og fremtidige aktiviteter. Det er også blitt etablert kontakter med viktige frivillige organisasjoner.

Likevel vil både NATO og andre viktige, internasjonale aktører helt klart dra nytte av en mer systematisk CPA-tilnærming, og av den grunn var Danmark vertskap for et seminar kalt Concerted Planning and Action of Civil and Military Activities in International Operations i København den 20. og 21. juni. Målet er å bedre forståelsen av de mange ideer og aktiviteter som allerede er i gang på det nasjonale nivå, innen FN-systemet og i NATO. Av denne grunn inviterte Danmark deltakere fra andre allierte, EU, NATO og FN, så vel som frivillige organisasjoner, for å diskutere nasjonal praksis, erfaringer fra pågående operasjoner, og hvordan andre internasjonale organisasjoner nærmer seg sivil-militært samarbeid. Talere tok også opp spørsmålet om NATOs rolle på dette nye feltet, og vurderte nytten av CPA-initiativet som et administrativt, planleggings- og implementeringsverktøy.

En omfattende tilnærming til sivil-militært samarbeid som tar i betraktning de taktiske, operative og strategiske nivåer, så vel som NATOs egne prosedyrer og praksis er i alles interesse. Seminaret vil bidra til å flytte dette spørsmålet høyere opp på Alliansens agenda, og gi et grunnlag for å føre det videre fremover både innen Alliansen og i NATOs interaksjon med andre organisasjoner.

Kristian Fischer er stedfortredende departementsråd for forsvar og Jan Top Christensen er avdelingssjef i Det kongelige danske utenriksdepartement.

...topp...