Начална страница на НАТО
Начална страница на НАТО ПРЕГЛЕД
      Последен брой: Лято 2005 Предишни броеве   |  Език
Начална страница на НАТО
 Съдържание
 Предисловие
 Статиите
 в резюме
 Дебат
 История
 Анализ
 Специално в
 броя
 Литературен
 преглед
 Военни
 въпроси
 Автори
 Библиография
 Връэки
 Следващ брой
Начална страница на НАТО ПРЕГЛЕД За контакти: редакция/абонамент Версия за разпечатване

Изпрати тази статия на приятел

Специално в броя

Подобряване на гражданско-военното сътрудничество: датският модел

Кристиан Фишер и Ян Топ Кристeнсен описват пътищата, по които Дания се стреми да оптимизира сътрудничеството между гражданския и военния сектор и ползата от този опит за останалите съюзнически държави


Обединяване на усилията: датската инициатива
CPA се стреми да гарантира координирани
граждански усилия в реконструкцията в зоните,
където са разгърнати датски войски
(© Командване на датската армия)

През март 2004 г. Дания лансира национална инициатива за координиране на усилията на всички датски граждани, работещи в областта на регулирането на кризи за стабилизация и нормализиране на условията на живот. В резултат на инициативата, основана на опита от Афганистан, Балканите, Еритрея и Ирак, планирането и подготовката за международни операции с участието на датски военни контингенти ще включва засилено гражданско участие в зоната на отговорност на войските.

Датската инициатива е известна под наименованието Координирано планиране и действие в гражданските и военните дейности при международни операции (СРА). Тя е част от поредица инициативи, предприети от международните институции и отделни съюзнически държави за подобряване на гражданско-военното сътрудничество, като опитът от тях ще бъде полезен за останалите страни и по-общо за НАТО и цялата международна общност, която ще може да разработи многостранен подход.

Разбира се, обхватът на цивилното участие от самото начало на мирната операция – неправителствени организации, международни институции и агенции – зависи от спецификата на ситуацията и контекста на сигурност. В някои ситуации нито международните организации, нито местните правителствени институции няма да присъстват в зоната на конфликта. В подобни случаи военните трябва да улеснят ограничена и строго специфична краткосрочна помощ. Това обаче не са основните задължения на военните и от датска гледна точка не бива и да стават такива. С развитие на инициативата СРА Дания цели да се избегне компрометирането на международните хуманитарни принципи по какъвто и да било начин.

За да се улесни централизираната национална координация на усилията в рамките на СРА, бе създадена постоянна група от граждански служители с цел да планира и координира военните и цивилните хуманитарни усилия. Групата включва представители на министерството на отбраната, военното командване, разузнаването, агенцията за извънредни ситуации и националната полиция. Датското външно министерство ръководи групата и осъществява координацията със съответните хуманитарни организации, включително и неправителствени и евентуално фирмите от частния сектор.

Един подробен подход към гражданското-военното сътрудничество е в интерес на всички
Ще бъде създадено и цивилно ръководно звено в близост до датските контингенти в зоните на датско участие. То ще улесни местната координация и ще предлага насоки за нови проекти. В рамките на инициативата СРА Дания се стреми да разшири обхвата на съвместната подготовка на гражданските и военните участници, като често ще се правят прегледи и оценки на сътрудничеството, за да се подобри резултатът от датското участие в международните мироопазващи операции.

Същевременно се полагат усилия датското участие да се планира в координирана международна рамка. Датската инициатива е съобразена с насоките, формулирани от ООН през 2003 г., за използване на военни и цивилни отбранителни средства в поддръжка на хуманитарните операции на международната организация в сложни и извънредни ситуации.

Благодарение на опита в широк спектър от мироопазващи операции, все повече участници – правителствени и неправителствени – признават необходимостта от интегриране на всички инструменти, използвани през последните години. Благодарение на това в редица столици бяха създадени нови координационни органи и новаторски процедури на сътрудничество на терена, които позволяват да се отговори на междуправителствения и мултидисциплинарен характер на предизвикателството. На международно равнище бе повдигнат въпросът за усъвършенстване на СРА и бе включен в препоръките на генералния секретар на ООН Кофи Анан, формулирани в публикуваният неотдавна доклад „Повече свобода: към сигурност, развитие и човешки права за всички”.

Макар че не е възможно да се възпроизведат националните структури и концепции в международни организации като НАТО, необходимо е подобни въпроси и техните решения да се търсят на многостранно равнище. Засега обаче НАТО подхожда към СРА според случая. Въпреки това прагматично и диференцирано бяха разработени полезни процедури. Например на тактическо равнище има няколко примера за съвместна координация и планиране между мироопазващите сили, опериращи в даден географски регион, и агенциите за хуманитарна помощ, възстановяване и развитие, често от същата държава. Добър пример са и национално ръководените провинциални възстановителни екипи в Афганистан.

Освен това Ръководният комитет на провинциалните възстановителни екипи, който обединява представители на ръководените от НАТО Международни сили за сигурност, на афганистанското правителство, международните и неправителствените организации, представлява опит да се възприеме подход СРА към гражданско-военните дейности на оперативно равнище. На стратегическо равнище в НАТО също бяха предложени редица обещаващи инициативи. Съюзното командване по трансформацията търси „холистичен подход” към оперативното планиране. Съюзното командване по операциите лансира идеята за интегриране на военната реакция на НАТО в по-широка „колективна стратегия”, включваща и невоенни елементи. А натовският Комитет на старшите служители по планиране на гражданската зашита в извънредни ситуации обмисля основна концепция за операциите, която да осигури координирана гражданска подкрепа в операциите по реагиране на кризи.

В момента НАТО разширява обхвата и честотата на контактите си с другите международни институции и неправителствени организации. Служители от НАТО редовно се срещат с представители на съответните органи на ООН, особено с екипа от Отдела по мироопазващите операции и Службата за координиране на хуманитарните дейности, с които обменят идеи за сегашните и бъдещите операции. Установени са връзки и с основните неправителствени организации.

Въпреки това и НАТО, и другите важни международни организации ще имат полза от по-системен подход СРА и именно затова Дания организира семинар под надслов „Координирано планиране и действие в гражданските и военните дейности при международни операции” на 20 и 21 юни в Копенхаген. Целта е в системата на ООН и НАТО да се постигне по-добро разбиране на редица идеи и дейности, които вече се осъществяват на национално равнище. За целта Дания покани участници от всички съюзнически държави, от Европейския съюз, НАТО и ООН, както и от неправителствени организации, за да обсъдят националните практики, поуките от настоящите операции и възможните подходи на международните организации към гражданско-военното сътрудничество. Ораторите ще повдигнат и въпроса за ролята на НАТО в тази насока и ще направят оценка на инициативата СРА като средство за управление, планиране и прилагане.

Един подробен подход към гражданското-военното сътрудничество, съобразен с тактическото, оперативното и стратегическото равнище и с процедурите и практиката в НАТО е в интерес на всички. Семинарът ще допринесе този въпрос да излезе на преден план в дневния ред на Алианса и ще даде тласък на неговото развитие в НАТО и в сътрудничеството между него и други международни организации.


Кристиан Фишер е постоянен заместник държавен секретар по отбраната, а Ян Топ Кристенсен завежда отдел в датското министерство на външните работи.

...Начало...