Eiti į NATO pradinį puslapį
Eiti į NATO APŽVALGOS pradinį puslapį
   Šis numeris: 2004 m. pavasaris Ankstesni numeriai   |  Kalba
Eiti į NATO pradinį puslapį
 Turinys
 Įvadas
 Santraukos
 Diskusija
 Interviu
 Knygų
 apžvalga
 Speciali skiltis
 Kariniai
 reikalai
 Statistika
 Autoriai
 Bibliografija
 Saitai
 Kitas numeris
Eiti į NATO APŽVALGOS pradinį puslapį Susisiekti su redaktoriumi/prenumerata Tinka spausdinti

Siųsti šį straipsnį draugui

Apie Partnerystės taikos labui „įrankių komplektą“

Didysis sprogimas: PTL Patikos fondas apmokėjo
daugiau nei 2 milijonų priešpėstinių minų sunaikinimą
(NATO)

Susana Pond pasakoja apie NATO Partnerystės taikos labui programą sudarančius sraigtelius ir varžtelius.

Per dešimt Partnerystės taikos labui (PTL) programos gyvavimo metų sąjungininkai ir partneriai kartu sukaupė visapusį priemonių rinkinį, skirtą įgyvendinti PTL tikslus ir siekius bei idėjas paversti veiksmais. Šios priemonės sudaro dvišalės ir daugiašalės veiklos struktūrą, pateikiančią partneriams veiksmingas ir skaidrias programas, remiančias jų įsitraukimą į NATO.

Bendradarbiavimo programa, įkurta pagal Partnerystės taikos labui pagrindų dokumentą ir Euroatlantinės partnerystės tarybos pagrindinius dokumentus, atvira visiems Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos (ESBO) nariams, galintiems ir norintiems padėti stiprinti saugumą euroatlantinėje erdvėje. Šių metų kovą išaugęs iki 26 narių Aljansas dabar dirba kartu su 20 šalių partnerių. Partnerystės taikos labui programoje dalyvaujančių šalių skaičius artimiausioje ateityje gali padidėti iki 22, nes norą prisijungti išreiškė Bosnija ir Hercegovina bei Serbija ir Juodkalnija.

Šiandien 20 PTL dalyvaujančių šalių sudaro įvairialypę grupę, į kurią įeina Vakarų Europos tautos, buvusios Sovietų respublikos Kaukaze, Centrinėje Azijoje ir kitur, taip pat Aljanso narystės siekiančios šalys. Visų jų siekiai ir saugumo poreikiai yra labai skirtingi. Todėl PTL priemonės apima įvairiausias veiklos formas, kurios gali būti konkrečiai pritaikytos pagal kiekvieno partnerio siekius, troškimus ir gebėjimus.

Partnerystė taikos labui suteikia partneriams galimybę dalyvauti iš viso daugiau nei 24 bendradarbiavimo srityse, įskaitant paramą demokratinei ginkluotųjų pajėgų kontrolei, kovą su terorizmu, civilinių ekstremalių situacijų planavimą ir sąveikumą. Partneriai gali rinktis iš daugiau nei 1400 konkrečių individualių veiklos formų, įskaitant ekspertų grupių vizitus, seminarus, kursus ir pratybas.

Šalys partnerės renkasi individualias veiklos formas pagal savo tikslus ir galimybes, kuriuos jie išdėsto sąjungininkams pateiktame pristatomajame dokumente. Po to oficialiai sudaroma Individuali partnerystės programa (IPP). Šis dokumentas yra bendradarbiavimo tarp atskirų partnerių ir NATO pagrindas ir atspindi tuos tikslus ir siekius, kuriuos partneriai išdėstė savo pristatomajame dokumente.

Individualios partnerystės veiksmų planas (IPAP) siekia toliau nei IPP ir jame gali dalyvauti šalys, turinčios politinę valią ir gebėjimą gilinti santykius su NATO. Tai yra išplėstos PTL programos priemonė, skirta patarti ir padėti vidaus reformą vykdantiems partneriams su gynyba ir saugumu susijusiais aspektais. Kovo mėnesį Gruzija tapo pirmąja šalimi, pateikusia NATO IPVP pristatomąjį dokumentą.

Narystės veiksmų planas (MAP) yra pradinė priemonė, skirta parengti prie Aljanso prisijungti norinčius partnerius NATO narystės pareigoms ir prievolėms. MAP yra patarimo, pagalbos ir praktinės paramos programa visais Parterystės veiklos aspektais, konkrečiai pritaikyta pagal individualius norinčiųjų tapti sąjungininkais poreikius. Visos septynios naujos Aljanso narės - Bulgarija, Estija, Latvija, Lietuva, Rumunija, Slovakija ir Slovėnija – visapusiškai pasinaudojo šia priemone pasirengti NATO narystei. Albanija, Kroatija ir buvusios Jugoslavijos Respublika Makedonija* toliau dalyvauja šioje programoje.

Bėgant metams, ženklus partnerių įnašas į NATO vadovaujamas operacijas dar labiau padidėjo partneriams patobulinus savo gebėjimą veikti kartu su sąjungininkais. Per praėjusius penkerius metus daugiau nei 15 procentų Afganistane ir Balkanuose dislokuotų NATO vadovaujamų pajėgų sudarė šalių partnerių pajėgos.

PTL pajėgų planavimo ir peržiūros procesas (PARP) yra pagrindinė PTL priemonė, skirta skatinti sąveikumą. PARP nustato sąveikumo ir pajėgumų reikalavimus, kuriuos turi atitikti dalyviai, bei numatyto plataus masto peržiūros procesą pažangai įvertinti. Jis padeda partneriams plėtoti jų galimybes atitinkančius pajėgumus savo pačių saugumo reikmėms bei kurti pajėgas, kurios prisidėtų prie NATO vadovaujamų operacijų, pavyzdžiui, Tarptautinės saugumo paramos pajėgų Afganistane, Kosovo pajėgų Kosove bei Stabilizavimo pajėgų Bosnijoje ir Hercegovinoje. Partneriai taip pat naudojasi PARP kurdami veiksmingas, jų galimybes atitinkančias ir galinčias savarankiškai veikti ginkluotąsias pajėgas bei plėtodami platesnio masto gynybos reformą, įskaitant gynybą nuo teroristinių išpuolių.

Metams einat, PARP reikalavimai darėsi vis sudėtingesni, reiklesni bei susiję su paties Aljanso nusistatytu pajėgumų tobulinimu. Todėl PARP pradėjo panašėti į paties Aljanso gynybos planavimo procesą, Partnerystės tikslų paketas tapo panašus į NATO Pajėgų tikslus, o Planavimo ir peržiūros proceso įvertinimas - į NATO metinę gynybos apžvalgą.

Planuodami konkrečią operaciją ir šių partnerių pajėgų panaudojimą, NATO vadai privalo žinti, kokiomis pajėgomis jie gali naudotis ir kokios jų galimybės. Atsakyti į šiuos esminius klausimus ir buvo sukurta Operacinių pajėgumų koncepcija, kurios tikslas – suteikti NATO vadams patikimą informaciją apie partnerių galimybes, kad būtų galima greitai dislokuoti konkrečios paskirties pajėgas. Tai papildo PARP plotmėje atliktą įvertinimą ir turėtų gerinti karinį įvertintų pajėgų efektyvumą. Didesnio karinio veiksmingumo partnerių dalyvavimas didina Aljanso pajėgumą, leidžiantį NATO vadams vykdyti ilgalaikes operacijas.

PTL priemonių rinkinys nuolat kinta pagal sąjungininkų ir partnerių reikmes ir siekius.

Partnerystės veiksmų prieš terorizmą planas (PAP-T) sukuria struktūrą, kurioje partneriai gali kartu su NATO kovoti prieš terorizmo keliamą grėsmę. Čia taip pat įeina tokių gynybos nuo teroristų išpuolių gebėjimų plėtojimas, kaip civilių gyventojų apsauga nuo masinio naikinimo ginklo. PAP-T plane taip pat numatyti su terorizmu susiję mokymai ir pratybos. Ir sąjungininkams, ir partneriams aktualu užtikrinti fizinį saugumą ir nepavojingą ginkluotės, pavyzdžiui, šaulių ginklų ir lengvosios ginkluotės, kaip antai nešiojamųjų raketų sistemų paleidimo įtaisų, ir granatsvaidžių pertekliaus sunaikinimą.

PTL Patikos fondai teikia partneriams praktinę pagalbą susitvarkyti su gynybos reformos padariniais. Savanoriškai finansuojami projektai apima tokias sritis, kaip saugus priešpėstinių minų, šaulių ginklų ir lengvosios ginkluotės bei raketų perteklinių atsargų sunaikinimas. Iki šiol jau sunaikinta daugiau kaip 2 milijonai priešpėstinių minų, ir sąjungininkai skyrė daugiau kaip 13 milijonų eurų projektams centrinėje Azijoje, pietryčių Europoje ir Ukrainoje. Tai padėjo Albanijai, Moldovai ir Tadžikistanui įvykdyti savo įsipareigojimus pagal 1997 m. Otavos konvenciją dėl priešpėstinių minų uždraudimo.

Partneriai dalyvauja daugiau nei 90 kursų, kuriuos rengia NATO gynybos koledžas Romoje, Italijoje bei SHAPE mokykla Oberamergau, Vokietijoje. Nuo 1999 m. buvo įkurta dešimt PTL mokymo centrų - penkiose šalyse partnerėse ir penkiose NATO valstybėse narėse. Šis NATO ir nacionalinių institucijų tinklas rengia kursus ir mokymo medžiagą, skirtus plėsti politikos ir procedūrų supratimą bei skatinti sąveikumą.

Kad lengviau būtų vykdyti šią plačią bendradarbiavimo programą, NATO būstinėje Briuselyje partneriams atstovauja diplomatinis ir karinis personalas. Kariškiai iš šalių partnerių taip pat tarnauja dviejose NATO strateginėse vadavietėse - Sąjungininkų pajėgų operacijų vadavietėje Monse, Belgijoje ir Sąjungininkų pajėgų transformacijos vadavietėje Norfolke, Virdžinijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. NATO personalas Kijeve ir Maskvoje taip pat padeda vykdyti Aljanso bendradarbiavimo programas su Ukraina ir Rusija. Sąjungininkai svarsto įvairiausias galimybes, kaip pagerinti ryšių ir bendradarbiavimo su visais partneriais Kaukaze ir Centrinėje Azijoje struktūrą. Be to, partneriai gali siųsti stažuotojus dirbti NATO būstinėje kartu su tarptautiniu personalu.

Žinoma, PTL „įrankių komplektas“ nuolat kinta pagal sąjungininkų ir partnerių reikmes ir siekius. Šiuo metu yra rengiamas Partnerystės veiksmų planas dėl gynybos institucijų kūrimo, kuriuo bus siekiama paremti efektyvių ir demokratiškai atskaitingų gynybos institucijų plėtrą. Be to, nėra abejonės, kad nereikės ilgai laukti ir kitų naujovių, rodančių pokyčius Aljanso ir Partnerystės taikos labui narystėje, kurios padės kuo geriau užtikrinti ir sąjungininkų, ir partnerių saugumą.

Susana Pond vadovauja PTL bendradarbiavimo programoms NATO Politinių reikalų ir saugumo politikos skyriuje.

 

...Į viršų ...

* Turkija pripažįsta Makedonijos Respubliką jos konstituciniu pavadinimu.